link naar deze pagina

PS-vergadering - 11 oktober 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Online live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

Publieke tribune: meld u zich als bezoeker bij voorkeur aan via statengriffie@noord-holland.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 11-10-2021;
. concept-notulen PS 11-10-2021;
. ingediende moties en amendement bij punten 10 en 12.
Bundel:
pdf Agendabundel (13.2MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Afscheid Statenlid fractie PvdA.
2.b
Beëdiging en installatie Statenlid fractie PvdA.
2.c
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 13 september 2021.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.
8.a
Tijdelijke benoeming 2e plaatsvervangend griffier voor Statenvergadering (VD-53).
8.b
Benoeming opvolgend lid Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (VD-50).
8.c
Instellen werkgeverscommissie bestuursbureau recreatieschappen (VD-51).
8.d
Zienswijze PS op de resultaatbestemming 2020 van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi & Vechtstreek (VD-56).
8.e
Controle protocol controle jaarrekening 2021 (VD-54).
9
Tweede begrotingswijziging 2021 (VD-52).
10
Eindverantwoording project N23 Westfrisiaweg (VD-55).
11
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
12
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
13
Sluiting.