link naar deze pagina

PS-vergadering - 4 april 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 16:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: BERAADSLAGENDE VERGADERING (HYBRIDE)

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is toegankelijk. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is het advies voor belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl

NB: alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen worden alleen in deze beraadslagende vergadering gepubliceerd.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 04-04-2022;
. notulen beraadslagend en besluitvormend PS 4-4-2022;
. ingediende moties, amendement bij punten 9, 9a en 12;
. gewijzigde vastgestelde notulen beraadslagend PS 7-3-2022.
Bundel:
pdf Agendabundel (8.4MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de beraadslagende en besluitvormende vergadering van 7 maart 2022.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
7
Voortgangslijst van moties.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
(Dit punt is behandeld als punt 9a.)
8.b
Bestuursmodel Randstedelijke Rekenkamer (VD-22).
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
8.c
Benoemen 2 juryleden Ribbius Peletier Penning (VD-19).
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
9
Agenda Slimme en Schone Logistiek (VD-21).
(Stemming over amendementen, moties en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
9.a
Spreektijdenregeling Statencommissies Noord-Holland (VD-23).
Er is een verzoek binnengekomen van fractie Liberaal NH tot onthamering van hamerstuk 8a. Het onthamerverzoek is behandeld als punt 9a.
(Stemming moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
10
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
11
Beraadslaging Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
(Stemming van ingediende moties vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
12
Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
(Stemming over ingediende moties vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
13
Sluiting beraadslagende vergadering.