link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 15 maart 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 10:45
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.
Leden van de commissie krijgen hiervoor een aparte uitnodiging met vergaderlink.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via https://noord-holland.stateninformatie.nl

Ook is het mogelijk om online in te spreken in de vergadering. Het is ook mogelijk een schriftelijke bijdrage vooraf te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan op de voorafgaande werkdag (vrijdag 12 maart tot 15.00 uur).
Wilt u inspreken over een onderwerp aangaande Natuur, Landbouw, Water of Recreatie dan kunt u zich aanmelden bij commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl
Wilt u inspreken over een onderwerp aangaande Gezondheid dan kunt u zich melden bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl

Voor deze vergadering geldt de spreektijdregeling voor 6 vergaderuren.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (161.7MB)
Algemene documenten:

0.a
Technische briefing over werking VTH-stelsel en taken omgevingsdienst (9.30-10.00 uur)
0.b
Technische briefing ODNHN over ontheffing asfaltgranulaat CPZ (10.00-10.30 uur)
1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 10:45
Inspreekhalfuur
4 11:15
A-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
4.a
Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Behandelvoorstel:
De commissie kan bijgevoegde stukken met elkaar en gedeputeerde bespreken en wordt gevraagd of de voordracht als hamerstuk kan worden doorgeleid naar de PS vergadering van 12 april of dat deze ter bespreking dient terug te komen op de PS agenda.

Toelichting:
Op verzoek van de deelnemers is de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord geactualiseerd aan relevante regelgeving. De bestuursorganen van de betreffende deelnemers van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord moeten nu zelfstandig besluiten tot wijziging. Provinciale Staten wordt gevraagd toestemming te verlenen aan deze wijziging.
5
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter (Omgevingsdiensten Noord-Holland Noord (NHN) en Flevoland & Gooi en Vechtstreek (FGV)
6
B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
6.a 11:40
VTH taken: Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 9 maart 2021
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
6.b 12:00
VTH taken / Ruimte: C- naar B-verzoek (SP) inz. datacenters Hollands Kroon (zie ag.pnt. 17d), met uitnodiging van cie. RWK
Op verzoek van mevr. Alberts (SP) is de brief over de Vergunningplicht en bevoegdheidsverdeling Microsoft-datacenters Hollands Kroon (C-agenda, punt 17d) geagendeerd voor de commissie NLG. Ook de commissie RWK is bij dit agendapunt uitgenodigd.

Toelichting brief aan PS:
Bij de ontwikkeling van datacenters in Hollands Kroon zijn vanuit onze provinciale rol vijf thema’s belangrijk: waterverbruik, energieverbruik, ruimtelijke impact, economische waarde en mobiliteit. Het college zet de haar beschikbare instrumenten in om deze belangen te behartigen. Daarnaast is er onduidelijkheid over wie bevoegd gezag voor de Microsoft-datacenters in Hollands Kroon. Het advies van de huisadvocaat Pels Rijcken heeft niet de gewenste duidelijkheid gebracht. Het college stelt zich op het standpunt dat GS bevoegd gezag is. Het college wil zo, uiteindelijk bij de rechter, duidelijkheid verkrijgen voor deze casus en vergelijkbare situaties.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu)
8 12:35
pauze (12:35-13:05)
9 13:05
Rondvraag portefeuille mw. Zaal (Landbouw, visserij, recreatie, toerisme, dierenwelzijn)
10
B-agenda Natuur
10.a 13:15
Voornemen herbegrenzing NNN
Om de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versnellen voert de provincie een optimalisatie van de begrenzing van het NNN uit. Hierbij is de begrenzing gecontroleerd op kaartfouten, ecologische betekenis en realisatieperspectief. Met bijgaand ‘voornemen tot herbegrenzing’ wordt op 28 locaties nieuwe NNN begrensd en tegelijk op 22 locaties NNN ontgrensd. Zowel de begrenzingen als ontgrenzingen bedragen circa 150 hectare, waardoor het NNN in omvang gelijk blijft, maar de ecologische kwaliteit en de realisatiesnelheid verbeteren.
10.b 14:15
Bossenstrategie
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de twaalf provincies hebben de Bossenstrategie vastgesteld, waarin de doelen en ambities die zij daarvoor begin van dit jaar hadden bepaald, nader zijn uitgewerkt. In een brief aan Provinciale Staten geeft het college aan welke afspraken daarover zijn gemaakt tussen Rijk en provincies en hoe zij daaraan in Noord-Holland uitvoering gaat geven.
10.c 15:15
Programma Natuur
11 16:05
Rondvraag portefeuille mw. Rommel (Natuur, Landschap, Grond, Bodemdaling, PAS)
12 16:10
B-agenda Water
12.a
Feitenrelazen Traject dijkversterking Uitdam (verzoek PvdA - onder voorbehoud aanleveren stukken uiterlijk 11 maart)
Tijdens een eerdere vergadering van NLG in september 2020 is door het college toegezegd PS nader te informeren inzake het dijkversterkingstraject rond Uitdam, dat door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt uitgevoerd. Er bleek behoefte aan een feitenrelaas rondom de dijkversterking, participatie en inzet op de groene uitstraling van de dijk. Het feitenrelaas laat zien welke stappen er zijn gezet en welke keuze uiteindelijk gemaakt moet worden door het HHNK. Naast het feitenrelaas van GS zijn ook de feitenrelazen van het HHNK en de Dorsraad Uitdam toegevoegd.
13
Rondvraag portefeuille dhr. Loggen (Water, WED, CPMR)
14
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof (PAS)
14.a
Natuur: Verlenging werkingsduur Natura 2000 Beheerplan Abtskolk en de Putten met zes jaar (C-agenda NLG 15-03-2021)
Het Natura 2000-gebied Abtskolk en de Putten is aangewezen als foerageer- en rustgebied in de winter voor de dwerggans, kolgans, grauwe gans en smient. Het beheerplan voor dit gebied loopt af op 30 april 2021. We besluiten het beheerplan met 6 jaar te verlengen. Dit doen we omdat het gebied nog steeds van voldoende kwaliteit is om haar functie naar behoren te vervullen. Met andere woorden: de bescherming die de aanwijzing en het beheerplan bieden is op orde. Dat blijkt uit een evaluatie die een ecologisch adviesbureau voor ons uitvoerde.
14.b
Natuur: Brief collectieven bevriezen werkzaamheden voor realisatie NNN (C-agenda NLG 15-03-2021)
14.c
Fauna: Wijziging Beleidsregel tegemoetkoming faunaschade Noord-Holland (C-agenda NLG 15-03-2021)
Om de provinciale werkwijze bij het verlenen van tegemoetkomingen in faunaschade meer in lijn te brengen met de systematiek van de Wet natuurbescherming, verhogen Gedeputeerde Staten het eigen risico bij faunaschade door ganzen van 5% naar 20%. Dit was aangekondigd in het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ uit 2019. Daarom wordt de Beleidsregel tegemoetkoming faunaschade Noord-Holland gewijzigd.
14.d
Natuur: Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (C-agenda NLG 15-03-2021)
Het Rijk heeft een nieuwe aankoopregeling beschikbaar gesteld voor veehouderijen met een grote stikstofuitstoot op de (overbelaste) Natura 2000-gebieden. Veehouderijen die voldoen aan de voorwaarden kunnen daarvoor een verzoek indienen bij de provincie Noord-Holland.
14.e
Natuur: Persbericht van Vereniging tot behoud Anna's Hoeve inzake ontheffing Wet natuurbescherming (C-agenda NLG 15-03-2021)
14.f
Natuur: Reactie KNBV op bossenstrategie (C-agenda NLG 15-03-2021)
14.g
Natuur: Ingekomen mail Fietsersbond, stuifduin Blijdesteinsweg (C-agenda M&B -leidend- 22-03-2021 en C-agenda NLG 15-03-2021)
15
C-agenda Landbouw en visserij, recreatie en toerisme, dierenwelzijn
15.a
Landbouw: Ophoging subsdieplafond POP3 onderdeel Uitvoering van LEADER-projecten 2020 (C-agenda NLG 15-03-2021)
GS hebben het subsidieplafond voor de openstelling van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) onderdeel Uitvoering van LEADER projecten uit 2020 gewijzigd van € 300.000,- naar € 470.000,-. Hierdoor kunnen meer projecten worden ondersteund.
15.b
Landbouw: kwartaalverslag van Greenport Aalsmeer (C-agenda NLG 15-03-2021)
15.c
Recreatie: Memo voortgang toekomstige samenwerking recreatieschappen Plassenschap Loosdrecht en Stichtse Groenlanden (C-agenda NLG 15-03-2021)
16
C-agenda Water, Water als Economische Drager, Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR/Comié van de Regio's)
16.a
Water: Ontwerp Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 (C-agenda NLG 15-03-2021)
In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022- 2027 wordt uitvoering gegeven aan Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 en aan Europese richtlijnen over water. Een goede waterkwaliteit, duurzaam voorraadbeheer en bescherming tegen overstroming zijn de centrale elementen van het programma. Voor de deelprogramma’s oppervlaktewater, grondwater en overstromingsrisico’s is uitgewerkt welke doelen de provincie wil bereiken en hoe hieraan een bijdrage wordt geleverd met een breed pakket aan maatregelen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan natuurgebieden, drinkwaterwinningen en zwemwateren, die volgens Europese richtlijnen worden beschermd vanwege de specifieke eisen die hier gelden.
16.b
Water: Agenda voor het Waddengebied 2050 (C-agenda NLG 15-03-2021)
De Agenda voor het Waddengebied 2050 is de opvolger van de Structuurvisie (Planologische Kern Beslissing) Waddenzee. Als binnenkort de Omgevingswet in werking treedt, stelt het Rijk geen aparte (rijks)structuurvisie meer op voor de Waddenzee. Het college van GS
heeft, mede gehoord de statencommissie Natuur, Landschap en Gezondheid, in oktober vorig jaar een inhoudelijke reactie gegeven.
Deze reactie was positief over de ontwerp-Agenda. Daarnaast is toen al het voornemen uitgesproken de instemmingsverklaring te willen ondertekenen.
De Agenda wordt nu definitief met het ondertekenen van een instemmingsverklaring door alle betrokken partijen op 3 februari.
16.c
Waterrecreatie: Uitvoeringsprogramma waterrecreatie 2021 - 2025 (C-agenda NLG 15-03-2021)
PS hebben in 2016 de Visie op de Waterrecreatie in Noord-Holland 2030 vastgesteld. Op basis van de Visie, de ervaringen en resultaten uit het Uitvoeringsprogramma 2016-2019 is dit tweede uitvoeringsprogramma opgesteld. De Visie is een gezamenlijke visie met en van alle stakeholders die dit vervolgens zelf in de eigen organisatie vertalen naar uitvoeringsbeleid. Dit Uitvoeringsprogramma Waterrecreatie 2021-2025 beschrijft de prioriteiten en werkwijze van de provincie Noord-Holland.
17
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
17.a
Gezondheid: Nieuwsbrief Omgevingsdienst IJmond (C-agenda NLG 15-03-2021)
17.b
Gezondheid: Resultaten Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Monitoringsronde 2020 (C-agenda NLG 15-03-2021)
Alle EU-lidstaten rapporteren jaarlijks aan de Europese Commissie over de luchtkwaliteit in hun land. Het Rijk stelt daarvoor de NSL Monitoringsrapportage op. Deze rapportage brengt de luchtkwaliteit in Nederland bij met name wegen, grootschalige industrie en veehouderijen in kaart. Dat gebeurt aan de hand van modelberekeningen. GS informeren PS over de resultaten van de jaarlijkse NSL-monitoringsronde voor onze eigen regio, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gegevens uit de landelijke rapportage. Uit de NSL Monitoringsrapportage 2020 blijkt dat in vrijwel heel Nederland in 2019 de concentraties stikstofdioxide en fijnstof onder de Europese grenswaarden liggen en dat in 2019 minder mensen zijn blootgesteld aan hoge concentraties stikstofdioxide en fijnstof. NSL staat voor Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
17.c
Gezondheid: Brief verzoek steun samenwerking Tata Steel (C-agenda NLG 15-03-2021)
17.d
Milieu / Ruimte: Vergunningplicht en bevoegdheidsverdeling Microsoft-datacenters Hollands Kroon (C-agenda NLG 15-03-2021 & RWK 15-03-2021)
Bij de ontwikkeling van datacenters in Hollands Kroon zijn vanuit onze provinciale rol vijf thema’s belangrijk: waterverbruik, energieverbruik, ruimtelijke impact, economische waarde en mobiliteit. Het college zet de haar beschikbare instrumenten in om deze belangen te behartigen. Daarnaast is er onduidelijkheid over wie bevoegd gezag voor de Microsoft-datacenters in Hollands Kroon. Het advies van de huisadvocaat Pels Rijcken heeft niet de gewenste duidelijkheid gebracht. Het college stelt zich op het standpunt dat GS bevoegd gezag is. Het college wil zo, uiteindelijk bij de rechter, duidelijkheid verkrijgen voor deze casus en vergelijkbare situaties.
18
C-agenda Algemeen
18.a
Financien/co2: Brief GS inz. voortgang ontwikkeling impact analyse (C-agenda cie NLG en RWK 15-3-2021 en EFB en M&B 22-3-2021; cie EFB leidend).
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken wordt de impact- analyse van ons beleid op de CO2-uitstoot en welzijn en welvaart aangekondigd. GS informeren PS over de stand van zaken met deze impact-analyse.
18.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 46 (C-agenda alle commissies maart)
18.c
Europa: Brief GS aan PS inz. Rapportage Europese samenwerking Randstadprovincies (C-agenda alle commissies maart 2021); u kunt de rapportage als achtergrondinfo gebruiken in het proces om te komen tot een nieuwe Europastrategie
De vier Randstadprovincies werken in Brussel samen op Europese dossiers. Zij signaleren nieuwe beleidsontwikkelingen en analyseren voorstellen. De Randstadsamenwerking in Brussel stelt jaarlijks een rapportage op over de werkzaamheden van het afgelopen jaar met een doorkijk naar het komende jaar.
18.d
IPO: IPO Meerjarenraming 2022-2024 (zie vraag aan leden PS in nieuwsmail van 3 maart 2021; C-agenda's NLG en RWK 15-3-2021 en EFB en M&B 22-3-2021)
19
Sluiting