link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 14 februari 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:30
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Er worden géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis.  De  publieke tribune is  gesloten.
Het is  mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 11 februari 2022) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (37.9MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten (de LTA en toezeggingenlijst zullen later worden toegevoegd).
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
4 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
5
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
5.a 13:50
Statenvoordracht Randstedelijke Rekenkamer 1e begrotingswijziging 2022 voor zienswijze
Voorstel voor behandeling:
Wel/geen gebruik te maken van de mogelijkheid om over de 1e begrotingswijziging 2022 van de Randstedelijke Rekenkamer een zienswijze in te dienen bij de directeur/bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer en hierover te adviseren aan Provinciale Staten.
De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 7 maart 2022.

Toelichting:
In deze begrotingswijziging is het geactualiseerde onderzoeksprogramma van de RR voor 2022 opgenomen.
6
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
6.a 14:05
MRA: Brief GS aan PS inz. Samenwerking GS en PS op gebied van MRA/afdoen motie 52-2021
Voorstel voor behandeling:
De voorzet tot samenwerkingsafspraken GS-PS inz. MRA met de CdK en elkaar bespreken en aangeven of u met deze voorzet Motie 52-2021 als afgedaan beschouwd.

Toelichting:
Op 15 november 2021 hebben Provinciale Staten ingestemd met de samenwerkingsafspraken van de MRA. Er is toen ook afgesproken om begin 2022 te bespreken hoe de samenwerking rondom de MRA tussen GS en PS kan worden vormgegeven. In de brief  is hier een voorzet voor gegeven.
6.b 14:55
Bespreking agenda AV vergadering MRA 18 februari 2022
Voorstel voor behandeling:
Conform motie 52-2021 ligt de agenda van de MRA AV nu voor zodat uw opvattingen  kunnen worden meegenomen naar de vergadering.
De agenda zal zodra deze gepubliceerd is op de MRA site  worden toegevoegd aan dit punt (rond 31 januari);
Noot griffie (2-2-2022):
Volgens de MRA jaarplanning zouden de stukken rond 28 januari worden gepubliceerd. Deze waren echter op die datum niet beschikbaar.
Bij navraag bij de MRA bleek dat deze rond 7/2 worden gepubliceerd.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
8
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
8.a 15:25
Financiën: Voordracht Eerste Begrotingswijziging 2022 (A-agenda EFB en M&B 14-2-2022 en c-agenda RWK en NLG 7-2-2022)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 7  maart 2022.
De voordracht wordt –gelet op de inhoud van het ontwerpbesluit bij de voordracht- ook geagendeerd op de A-agenda van de commissie M&B op 14 februari (avond). De afdoening van de in de brief genoemde motie is geagendeerd bij de commissie M&B.
De commissie EFB adviseert vanuit algemeen financieel oogpunt en over de onderwerpen die tot de portefeuille van EFB behoren (M&B adviseert dus  over die delen van het ontwerpbesluit die tot het werkgebied van die commissie horen en over het afdoen van de motie).

Bij de commissies RWK en NLG (allebei 7 februari) vindt agendering op de c-agenda plaats.
Daar kunnen dan -indien wenselijk - politieke vragen over de begrotingswijziging die op het werkgebied van die commissies liggen, bij de rondvraag gesteld worden of technische vragen voorafgaand aan die vergaderingen volgens de geldende procedure.

Toelichting:
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze eerste begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2022.
9
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
10
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
10.a 15:55
Interbestuurlijk Toezicht: Brief GS aan PS inz. Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2022-2025 (C naar B verzoek van de hr. Zaal van GL)agenda RWK en NLG 10-1-2022)
De hr. Zaal van GL heeft verzocht de brief onder 13i van de EFB vergadering van 17 januari 2022 als bespreekstuk te agenderen op de agenda EFB van 14 februari 2022.

Aanleiding hiervoor: er is erg veel in beweging aangaande de positie van gemeenten als het gaat om bestuurskracht, financiën en decentralisatie van Rijkstaken.

Behandeldoel/politieke vraag:
De kwaliteit van de uitvoering staat onder druk en dat kan zich uiten via het interbestuurlijk toezicht van de provincie. Is dit beleid in dat licht adequaat?
De hr. Zaal wil graag een debat/gesprek voeren met portefeuillehouder en PS-collega's over hoe het beleid zoals verwoord in deze nota zich tot de geschetste ontwikkeling verhoudt en of al dan niet aanpassing of nadere afspraken nodig is/zijn.

Toelichting:
De provincie heeft het Beleid Interbestuurlijk Toezicht geactualiseerd. De provincie houdt toezicht op financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en huisvesting statushouders.
11
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
12 16:30
Sluiting
13
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
13.a
Bestuur: Brief Turkse Arbeidersvereniging in Nederland inz. plannen Kabinet Rutte IV (c-agenda EFB 14-2-2022)
13.b
Brief GS aan PS inz. Kennis- en innovatienetwerken: verlenging samenwerkingsovereenkomst Amsterdam Smart City (C-agenda EFB 14-2-2022 en RWK 7-2-2022 en M&B 14-2-2022)
Het publiek-private netwerk van Amsterdam Smart City biedt een platform voor het gezamenlijk werken aan vier verschillende relevante opgaven: energietransitie, circulaire economie, mobiliteit en digitale stad. Vanwege de relevantie van deze gebieden voor de provinciale opgaven, en de rol van de provincie in dergelijke kennis- en innovatie platformen, heeft het college van GS besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Amsterdam Smart City voor de duur van één jaar te verlengen.
13.c
Pallas: Brief GS aan PS inz. Pallas- brief van de minister van VWS aan de voorzitter van de 2e kamer inz. de voorzieningszekerheid medische isotopen (c-agenda EFB 14-2-2022)
14
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
14.a
Financiën: Brief ministerie BZK inz. Toezichtregime 2022 Noord-Holland (C-agenda EFB 14-2-2022)
14.b
Monumenten: Brief GS aan PS inz. Overdracht kasteelruïne Nuwendoorn (C-agenda EFB 14-2-2022)
Gedeputeerde Staten hebben besloten de kasteelruïne Nuwendoorn over te dragen aan de Nationale Monumentenorganisatie met als doel de kasteelruïne in stand te houden en jaarlijks tussen 1 april en 1 oktober voor het publiek open te stellen.
14.c
Sport: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling Verduurzaming Sportaccommodaties 2022 (c-agenda EFB 14-2-2022)
In de Beleidsnotitie Sport heeft de provincie Noord-Holland aangegeven in te willen zetten op het verduurzamen van sportaccommodaties. Hiervoor wordt jaarlijks de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland opengesteld. De uitvoeringsregeling was in 2021 binnen enkele maanden uitgeput. Het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling is daarom voor 2022 verhoogd naar 1 miljoen euro.
15
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
15.a
Subsidies: Brief GS aan PS inz. Programmering Evaluatiekader subsidies 2022 (C-agenda EFB 14-2-2021)
Op 14 januari 2019 hebben PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader ligt de programmering van subsidie-evaluaties voor 2022 ter besluitvorming voor. De resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname voorgelegd aan de betreffende Statencommissie.
15.b
IPO: communicatie rondom coalitieakkoord (c-agenda EFB 14-2-2022 en RWK en NLG 7-2-2022 en M&B 14-2-2022)
Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over een analyse van het coalitieakkoord van het IPO en de Rol in de Ruimte.
Rol in de ruimte is de provinciale doorvertaling van het Gezamenlijke aanbod (IPO, VNG, UvW) aan het kabinet met ‘’Krachtig Groen Herstel van Nederland’’. In deze doorvertaling wordt de positie van de provincies neergezet als basis voor het maken van afspraken met een nieuw kabinet.
16
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
16.a
Brief ministerie BZK inz. Vooraankondiging Monitor Integriteit & Veiligheid 2022 (c-agenda EFB 14-2-2022)
16.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 56 (c-agenda alle commissies februari 2022)
17
C-agenda Algemeen
17.a
Aandelen Recreatie N-H: Beantwoording vraag hr. Hoogervorst SP in EFB 17-1 over vervreemden aandelen Recreatie N-H (c-agenda NLG 14-3-2022 en EFB 14-2-2022)