link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 20 januari 2020

Locatie: Vergaderzaal 1.4
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:35
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: Deze commissievergadering is openbaar en dus toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dit kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd of tijdens het inloophalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan bij de commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen. De vergadering is live te volgen via: noord-holland.stateninformatie.nl/


Bundel:
pdf Agendabundel (69.1MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
3 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4 13:50
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
4.a
Vooruitblik op de komende vergadering aan de hand van de Strategische agenda
5 14:00
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
5.a
Randstedelijke Rekenkamer: Onderzoeksprogramma /1e begrotingswijziging 2020 om zienswijze
Voorstel voor behandeling:
Wel/geen gebruik te maken van de mogelijkheid om over de 1e begrotingswijziging 2020 van de Randstedelijke Rekenkamer een zienswijze in te dienen bij de directeur/bestuurder van de Randstedelijke Rekenkamer en hierover te adviseren aan Provinciale Staten.
De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 3 februari 2020.

Toelichting:
In deze begrotingswijziging is het geactualiseerde onderzoeksprogramma van de RR voor 2020 opgenomen.
Om duidelijk te maken wat precies is aangepast ten opzichte van de primitieve begroting is een samenvatting van toevoegingen en/of wijzigingen opgenomen.
Op 14 november jl. is met de Programmaraad besproken dat in het kader van het onderzoeksprogramma 2020 de Rekenkamer op korte termijn kan starten met één nieuw onderzoek en dat er in het voorjaar van 2020 ruimte is voor twee nieuwe onderzoeken. De Programmaraad adviseerde om vier provincie vergelijkende onderzoeken in het onderzoeksprogramma op te nemen: Bodemdaling, OV- concessies, Waterkwaliteit en Fietsbeleid.
In de begrotingswijziging is ook het voor de provincie Noord-Holland uit te voeren onderzoek Kwaliteit uitvoering VTH–taken bij Tata Steel en Harsco opgenomen waarvan de oplevering in het 2e kwartaal 2020 wordt verwacht.
5.b
Voordracht PS wijzigingsbesluit subsidieverordening fractiebijdragen
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht waarin wordt voorgesteld om de verordening op de volgende punten te actualiseren:
1. De bestaande praktijk dat het voorschot tweemaal per jaar wordt uitbetaald in plaats
van viermaal per jaar te formaliseren. Voorgesteld wordt om deze praktijk nu te regelen in
de verordening door in artikel 8.1 op te nemen dat het voorschot tweemaal per jaar
wordt uitgekeerd.
2. Het subsidiejaar eindigt ieder jaar op 14 maart. Elke vier jaar zijn er Provinciale
Statenverkiezingen, met kort daarop de afscheidsvergadering van Provinciale Staten.
Deze vinden in sommige verkiezingsjaren op een later tijdstip plaats dan de datum van
14 maart.
Indien een fractie na verkiezingen niet terugkeert in Provinciale Staten, krijgt zij geen
subsidie meer. Door middel van de voorgestelde wijziging kunnen gemaakte kosten
tussen 14 maart en de datum waarop de afscheidsvergadering van Provinciale Staten
plaatsvindt toch worden betrokken bij de subsidievaststelling van het betreffende
subsidiejaar. Hiermee wordt ondervangen dat fracties rechtmatige kosten zelf moeten
dragen.
De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 3 februari 2020.
6
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
7 14:20
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Van der Hoek)
7.a
De Kop Werkt! Voortgangsrapportage 2019, Jaarprogramma 2020
Voorstel voor behandeling:
De commissie kan opmerkingen aan GS meegeven ten behoeve van de inhoud van de projecten in het ‘jaarprogramma 2020 De Kop Werkt” .
Tevens kunt u vragen stellen en/of opmerkingen maken over de voortgangsrapportage 2019.

Toelichting:
Op 11 april 2017 hebben de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) en de provincie Noord-Holland de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt! 2017 - 2020” getekend.
Op grond van artikel 3, lid 6 van de “Samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoering van het programma De Kop Werkt!” bereidt de Stuurgroep jaarprogramma’s van uitvoerbare projecten voor die zijn opgenomen in Investeringsprogramma 2017 - 2020. Deze jaarprogramma’s worden samen met wijzigingen groter dan € 500.000,- voor opmerkingen voorgelegd aan de raden en de Provinciale Statencommissie EFB.
Naast het opstellen van jaarprogramma’s en het voorleggen van wijzigingen wordt gerapporteerd over de voortgang van het
programma.
7.b
Afdoening motie 74-2019: dierenwelzijn meenemen bij evenementensponsoring en door GS vastgestelde uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023
Voorstel voor behandeling:
De leden van de commissie kunnen deze brief met elkaar en de gedeputeerde bespreken en daarbij aangeven of zij akkoord zijn om het presidium te adviseren om motie 74-2019 als afgedaan te beschouwen.
Tevens kunnen zij reageren op de wijze waarop GS de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de behandeling van de notitie uitgangspunten evenementensponsoring (28 oktober 2019) heeft verwerkt.

Toelichting:
GS hebben op 26 november de uitgangspunten evenementensponsoring 2020-2023 vastgesteld.
De uitgangspunten zijn op 28 oktober voor opmerkingen behandeld in de commissie EFB.
Gevraagd is toen om -voordat GS de uitgangspunten definitief vaststellen- deze nogmaals in de commissie te behandelen.
GS hebben op dit verzoek afwijzend gereageerd (zie brief c-agenda EFB 2 december 2019) . Wel is toen aangegeven dat wanneer zij de evenementensponsoring definitief hebben vastgesteld, PS hierover zullen
informeren. De brief ligt nu voor. Ook wordt in de brief aangegeven hoe GS motie 74-2019, aangenomen bij de begrotingbehandeling 2020 in PS van 11 november 2019, af willen doen
7.b.1
Ingekomen reacties van derden bij dit onderwerp (ter kennisname bijgevoegd)
8
Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
9 15:20
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
9.a
Afdoening motie 39-2019: aanleggen erfgoedregisters Noord-Hollandse gemeenten (B-agenda EFB 20 januari 2020)
Voorstel voor behandeling:
De leden van de commissie kunnen deze brief met elkaar en de gedeputeerde bespreken en daarbij aangeven of zij akkoord zijn om het presidium te adviseren deze motie als afgedaan te beschouwen.

Toelichting:
In de vergadering van Provinciale Staten van 30 september 2019 is Motie 39, inhoudende het verzoek aan Gedeputeerde Staten om bij Noord-Hollandse gemeenten die nog geen gemeentelijk erfgoedregister hebben, aan te dringen op het instellen daarvan. Gedeputeerde Staten hebben onderzoek gedaan. Daaruit is gebleken dat alle gemeenten of via een erfgoedregister of via een bestemmingsplan monumentale panden beschermen. Gedeputeerde Staten verzoeken Provinciale Staten om de motie als afgedaan te beschouwen.
9.b
Monumenten: Brief GS aan PS inz. Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen (B-agenda EFB 20-2-2020)
Voorstel voor behandeling:
Zoals u weet wil uw voorzitter graag het debat in de commissie bevorderen.
Bij agendapunten die zich daarvoor lenen zal daarom gekeken worden of met een ander behandelvoorstel dit bevorderd kan worden.
Bij de Noord-Hollandse Waarderingskaart willen wij daarom de volgende behandelwijze voorstellen (aangepast nav ervaringen vergadering 28 oktober 2019):
1e termijn:
gelegenheid tot het stellen van korte verduidelijkende politieke vragen die u nodig heeft om uw standpunt te kunnen bepalen en beantwoording door GS
(technische vragen dienen voorafgaand aan de commissie gesteld te worden volgens de daarvoor geldende procedure);

2e termijn:
Kort aangeven naar welke van de door GS voorgestelde denkrichtingen uw voorkeur uitgaat (of een andere oplossing) en waarom.

3e termijn:
Debatteren met elkaar om te bezien of een commissie breed gedragen standpunt aan GS meegegeven kan worden voor het vervolg en reactie van GS daarop (met mogelijkheid tot kort interrumperen van de commissieleden).

Verzocht wordt om in de voorbereiding met deze behandelwijze rekening te houden.
Toelichting:
De provincie wil samen met gemeenten, erfgoedverenigingen en eigenaren tot een betere bescherming en benutting van stolpboerderijen komen. Als middel hiertoe willen Gedeputeerde Staten een waarderingskaart maken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van Provinciale Staten om een oplossingsrichting voor het verdwijnen van stolpboerderijen uit het Noord-Hollandse landschap.
9.c
Discussienotitie SP over archeologie en erfgoed
Voorstel voor behandeling:
De commissie kan de discussienota van de SP met elkaar en GS bespreken.

De SP doet de volgende voorstellen:
- Het Steunpunt inventariseert jaarlijks bij alle Noord-Hollandse gemeenten of men beschikt over politiek vastgesteld
archeologie- dan wel erfgoedbeleid, zo ja wanneer dit beleid is vastgesteld, op welke (waarden)kaarten het beleid stoelt,
hoe die kaarten tot stand gekomen zijn en van wanneer ze dateren, en geeft follow-up aan deze inventarisatie;
- Doorontwikkeling van het Steunpunt richting Erfgoedhuis door te beginnen met ondersteuning en
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers;
- Thematische structuurdragers opbouwen naar erfgoedlijnen en budgetten hiervoor vrijmaken;
- Huis van Hilde nog breder inzetten voor publieksbereik en onderzoeken of, en zo ja hoe, het kan worden ingeschreven als
geregistreerd museum;
- Subsidieregeling publieksbereik bij archeologie;
- Middelen voor onderwaterarcheologie structureel op de begroting plaatsen.

Toelichting:
Een discussienota is een beleidsmatig stuk, opgesteld door een Staten- of
commissielid, dat een bepaald probleem of voorstel schetst zonder een ontwerpbesluit.
Het doel hiervan is het voeren van een discussie in een voorbereidende
commissie van Provinciale Staten (PS) over het in de discussienota omschreven onderwerp
om bijvoorbeeld te peilen of er draagvlak is voor een mogelijke oplossingsrichting.
De uitkomsten van deze discussie kunnen leiden tot het opstellen van een initiatiefvoorstel
of tot het indienen van een motie Vreemd aan de orde van de dag in de Statenvergadering.
10
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
10.a
Cultuur: Brief GS inz. actualisering cultuurbeleid (brief wordt geagendeerd bij de rondvraag van mw. Pels EFB 20-1-2020).
Eind 2020 loopt het huidige cultuurbeleid ‘Cultuur in Ontwikkeling 2017 - 2020’ af.
Komend jaar willen Gedeputeerde Staten daarom gebruiken om het cultuurbeleid te actualiseren.
Hierbij willen zij Provinciale Staten actief betrekken door het BOB-model (Beeldvorming — Oordeelsvorming -
Besluitvorming) toe te passen.
In de brief wordt beschreven hoe GS het proces denken in te richten.
In de vergadering van 20 januari zal mw. Pels nog een toelichting geven. Graag ontvangt zij dan uw opmerkingen/ideeën over het proces.

Noot Statengriffie:
Bij stap 4 (september 2020): bespreken discussienotitie (Oordeelsvorming) wordt voorgesteld om dit in de vorm
van Benen op Tafel overleg of B-agenda te doen..
De agendacommissie heeft echter op 16 december uitgesproken een BOT uitsluitend in de vroege fasen van de beeldvorming (1e fase BOB-model) over een bepaald beleidsdossier ingezet kan worden en niet in de oordeels- of besluitvormende fase. Agendering op de B-agenda zal hier dan moeten plaatsvinden.
11
Sluiting
12
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
12.a
Brief GS aan PS inz. Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming 2019 (10) oktober
In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het gaat om budgettair neutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid.
12.b
Brief GS aan PS inz. Evaluatie social return
De provincie Noord-Holland maakt bij de inkoop van producten en diensten afspraken met contractpartners om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op een baan: social return.
Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van een positieve evaluatie besloten om de opbrengst van social return nog verder te vergroten door een aantal aanpassingen te doen in de uitvoering.
12.c
Monumenten: Brief GS aan PS inz. Wijzigen uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017 (C-agenda EFB 20-1-2020 en RWK 13-1-2020; EFB is leidende commissie)
De uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2017 (UvR) stimuleert een onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben of dreigen te gaan verliezen. De regeling stimuleert eigenaren om in een vroeg stadium een breed scala aan mogelijkheden en de haalbaarheid van een nieuwe bestemming en/of verduurzaming te onderzoeken of om de huidige exploitatie dusdanig te verbeteren zodat continuerend gebruik mogelijk is. Voortschrijdend inzicht heeft er toe geleid dat de UvR van 2017 op sommige punten aanpassing behoeft, die in dit wijzigingsbesluit uitvoeringsregeling worden voorgelegd.

12.d
Cultuur: Procedure museum voordracht OCW (C-agenda EFB 20-1-2020)
De minister van OCW heeft elke provincie gevraagd om één museum voor te dragen voor subsidiering in het kader van de basisinfrastructuur 2021 - 2024. Gedeputeerde Staten hebben besloten hiervoor een uitvraag te doen onder Noord-Hollandse musea die in aanmerking komen. Een jury zal de ingediende plannen beoordelen en GS adviseren over de voordracht.
12.e
Financien: Budgettair neutrale wijziging beleidsdoelenraming (C-agenda EFB 20-1-2020)
In het voorliggende overzicht staan wijzigingen in de beleidsdoelenraming. Het gaat om budgettair neutrale wijzigingen tussen beleidsdoelen, die geen consequenties hebben voor de financiële omvang van het programma. Deze aanpassingen zijn van belang met het oog op de rechtmatigheid.
12.f
Financien: Brief ministerie BIZA inz. toezichtregime 2020 begroting (C-agenda EFB 20-1-2020)
12.g
Stelling van Amsterdam: Brief GS aan PS inz. Stand van zaken projecten Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam (c-agenda EFB 20-1-2020)
13
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
13.a
Brief GS aan PS inz. Onderzoeksplan ondermijning en weerbaarheid provincies
Ondermijning vormt een bedreiging voor onze rechtsstaat. De aanpak van ondermijning vraagt om een weerbare overheid.
De provincie Noord-Holland wil mede van andere provincies leren waar mogelijke kwetsbaarheden zitten en welke maatregelen daartegen kunnen worden ingezet.
Het college heeft besloten om Interne Audit een onderzoek uit te laten voeren naar de aanpak van ondermijning door de andere provincies. In het onderzoeksplan is de opdrachtformulering uitgewerkt.
13.b
Juridische zaken: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag 2018 hoor- en adviescommissie (C-agenda EFB 20-1-2020)

De provincie heeft voor de afhandeling van bezwaarschriften een onafhankelijke hoor- en adviescommissie ingesteld. Deze commissie brengt jaarlijks een verslag uit van haar werkzaamheden. Het verslag wordt gepubliceerd op de provinciale website.
13.c
PS/GS zaken : Brief GS aan PS inz. Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake Provinciale Penningen (C-agenda EFB 20-1-2020)
GS hebben op 23 april 2019 de Regeling Provinciale penningen 2020 vastgesteld. GS hebben tevens op 23 april jl. besloten dat het GS mandaat dient te worden aangepast met de inwerking treding van deze regeling. Dat wordt met dit wijzigingsbesluit geregeld.
13.d
GS en PS zaken: Portefeuilleverdeling, vervangingsregeling en volgorde loco cdK GS 2019-2023 (C-agenda EFB 20-1-2020)
Op 10 december 2019 is gedeputeerde Tekin afgetreden. Tot het moment dat er een opvolger voor hem benoemd is, heeft het college besloten om zijn takenpakket onderling te verdelen.
13.e
Randstedelijke Rekenkamer: Brief aan PS inz. Opgave BTW-compensatiefonds 2019 (c-agenda EFB 20-1-2020)
14
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Van der Hoek)
14.a
Brief GS aan PS inz. Subsidies: Programmering Evaluatiekader Subsidies 2020 (C-agenda EFB 20-1-2020; NLG en RWK 13-1-2020; EFB trekkende commissie)
Op 14 januari 2019 heeft PS het geactualiseerde Evaluatiekader Subsidies vastgesteld waarmee jaarlijks bepaald wordt welke subsidies op doeltreffendheid worden geëvalueerd. Op basis van dit Evaluatiekader ligt de programmering van subsidie-evaluaties voor 2020 ter besluitvorming voor. De resultaten van de subsidie-evaluaties worden te zijner tijd ter kennisname voorgelegd aan de betreffende Statencommissie.
14.b
Economie/verbonden partijen: Brief GS inz. beslissing op Wob-verzoek Lutkemeerpolder (SADC) (C-agenda EFB 20-1-2020)
Wob is de afkorting van de Wet openbaarheid van bestuur. De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is meestal openbaar, maar de Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
14.c
Europa: Rapportage Europastrategie voor 2019 (C-agenda EFB 20-1-2020)
In de Europastrategie Noord-Holland 2017-2021 is toegezegd dat er jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang en de uitvoering van de doelstellingen en de provinciale acties. Deze rapportage geeft weer wat er is gebeurd op de prioriteiten en wat de huidige stand van zaken is op de verschillende dossiers in het jaar 2019.
14.d
Subsidies: Brief GS aan PS inz. Evaluatie eenmalige subsidies 2019 (C-agenda NLG en RWK 13-1-2020 en EFB 20-1-2020)
Conform de programmering van het Evaluatiekader Subsidies voor 2019 zijn drie eenmalige subsidies uit het subsidieregister geëvalueerd. De subsidie voor de vismigratierivier in de Afsluitdijk, de subsidie voor het project Schaalsprong naar de toekomst en de subsidie voor PAS-maatregelen Natura 2000gebied Kennemerland-Zuid.
14.e
Economie: Brief GS aan PS inz. evaluatie en vervolg investeringsgereedprogramma PIM en versnellingsprogramma GO!-NH (c-agenda EFB 20-1-2020)
In het coalitieakkoord is budget gereserveerd voor het voortzetten van de MKB-innovatie-instrumenten. Aangezien PIM en GO!-NH in 2020 opnieuw aanbesteed moeten worden, zijn de innovatie-instrumenten door een extern bureau geëvalueerd. Gedeputeerde Staten hebben naar aanleiding van de positieve evaluatie besloten om beide innovatie-instrumenten voort te zetten voor een periode van drie jaar.
15
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
15.a
Brief van IPO aan Minister van BZK Consultatiereactie Verkiezingswijze Eerste Kamer
16
C-agenda Algemeen
16.a
Diverse onderwerpen: Brief GS inz. afspraken Regio Deal ZaanIJ (C-agenda NLG en RWK 13-1-2020 en EFB en M&B 20-1-2020)
De Regio Deal ZaanIJ is een samenwerking tussen Rijk en Regio (Zaanstad; Amsterdam; Oostzaan en de provincie).
Met de Regio Deal ZaanIJ werken partijen samen aan drie pijlers op het gebied van leefbaarheid, ontplooiingskansen en ondermijning.
In totaal draagt het Rijk € 7,5 miljoen bij en de Regio in totaal draagt ook € 7,5 miljoen bij. Hiervan is € 2,75 miljoen voor rekening van de provincie.
16.b
EFB algemeen: Brief GS inz. beantwoording vragen commissie EFB 2 december 2019 (C-agenda EFB 20-1-2020; brief was ook geagendeerd bij de PS stukken van 16 december 2019)