link naar deze pagina

PS - 18 december 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:30
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: Na vergadering online geplaatst:
-notulen PS 18-12-2017;
- besluitenlijst;
- geamendeerd besluit en geamendeerde Koers Omgevingsvisie bij voordracht 81;
- aangenomen amendementen bij voordracht 81;
- aangehouden moties vreemd a/d orde bij punt 2;
- bundel verworpen en ingetrokken moties/amendementen.
Bundel:
pdf Agendabundel (38.1MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Installatie en beëdiging Statenlid CDA.
2.b
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
Bij dit punt 3b is na PS 18-12-2017 t.k.n. een geactualiseerde lijst geheime stukken gepubliceerd. Dit betreft de versie van PS 06-11-2017 aangevuld met een nieuw bekrachtigd geheim stuk. Actualisatie door GS van de lijst geheime stukken heeft nog niet plaatsgevonden (zie ook agendapunt 8a), dat schuift door naar de PS-vergadering van 12-02-2018.
4
Vaststelling notulen van de vergaderingen van 6 en 13 november 2017.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
8.a
Actualisatie geheimhoudingenlijst PS (schuift door naar volgende PS-vergadering).
8.b
Subsidievaststelling na verleende voorschotten op fractiebijdragen over de periode 15 maart 2016 t/m 14 maart 2017 (VD-73).
8.c
Laatste begrotingswijziging 2017 (VD-75).
8.d
Ecologische maatregelen Markermeer (VD-79).
8.e
Zienswijze op de begrotingswijziging 2018 en de resultaatbestemming 2016 Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (VD-80).
8.f
Wijziging Luchthavenregeling Middenmeer (VD-78).
9
Koers Omgevingsvisie NH-2050 (VD-81).
10
IPO-begroting 2018 (VD-82).
11
Eerste actualisering Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur (PMI) 2018-2023 (VD-76).
12
Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Recreatieschap Spaarnwoude (VD-77).
13
Initiatiefvoorstel Groenlinks, SP en 50PLUS 'Inbesteden schoonmakers' (NR-64).
14
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
15.*
Stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
15
Sluiting.