link naar deze pagina

PS-vergadering - 7 maart 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 15:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: BERAADSLAGENDE VERGADERING (HYBRIDE)

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

De publieke tribune is bij de PS-vergadering van 7 maart nog gesloten en om organisatorische redenen wordt deze vergadering nog in hybride- en online-vorm gehouden.

NB: alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen zijn alleen in deze beraadslagende vergadering terug te vinden.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 07-03-2022;
. notulen PS 07-03-2022 beraadslagend en besluitvormend;
. ingediende moties/amendementen bij punten 2, 12, 13 en 16.
Bundel:
pdf Agendabundel (246.5MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de beraadslagende en besluitvormende vergadering van 31 januari 2022.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
Met ingang van januari 2022 wordt voortaan ook de besluitenlijst van PS vastgesteld.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
7
Voortgangslijst van moties.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Benoemen juryleden Ribbius Peletier Penning (VD-19) UITGESTELD
Dit punt is uitgesteld naar de PS-vergadering van 4 april 2022.
8.b
Zienswijze Provinciale Staten op Kadernota 2023 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (VD-12).
(Vaststelling in de besluitvormende vergadering.)
8.c
Randstedelijke Rekenkamer 1e begrotingswijziging 2022 voor zienswijze (VD-15).
(Vaststelling in de besluitvormende vergadering.)
8.d
Vaststelling partiële herziening PIP N247, kavelpad Molenkade 2 (VD-16).
(Vaststelling in de besluitvormende vergadering.)
9
AANGEHOUDEN Eerste partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (VD-13).
10
AANGEHOUDEN Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-14).
11
AANGEHOUDEN Referendumverzoek Eerste partiele herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-20).
12
Actualisering integraal Meerjarenprogramma Infrastructuur iMPI 2022-2029 (VD-18).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
13
Eerste Begrotingswijziging 2022 (VD-17).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
14
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
15
Beraadslaging Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
(Stemming van ingediende moties vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
16
Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
(Stemming over ingediende moties vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
17
Sluiting beraadslagende vergadering.