link naar deze pagina

Natuur Landbouw & Gezondheid - 30 augustus 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:30
Eindtijd: 17:15
Voorzitter: Nicole van der Waart
Toelichting: De vergadering zal weer fysiek plaatsvinden in de statenzaal.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via https://noord-holland.stateninformatie.nl. Er worden nog géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis. De publieke tribune blijft nog gesloten.
Het is mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Natuur, Landbouw & Gezondheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 27 augustus 2021) bij commissieadviseur Susanne Neeskens: neeskenss@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (276.7MB)
Algemene documenten:

0.a
Technische briefing Pilot ecologische inrichting steenbekleding (9.00-9.35 uur)
0.b
Technische briefing gezonde leefomgeving (9.40-10.15 uur), daarna vaststelling quorum
1 10:30
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda, moties- en toezeggingenlijsten en C-agenda
3 10:35
Inspreekhalfuur
4
B-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
4.a.1 11:05
Voortgangsrapportage Programma Tata Steel 2020-2050 incl. afdoeningsvoorstel Motie 25-2021
Op 17 november 2020 hebben GS samen met de IJmond gemeenten het Programma Tata Steel 2020-2050 Samenwerken aan een gezondere en veilige IJmond vastgesteld. Het programma bestaat uit een samenhangend pakket van bestaande en nieuwe maatregelen voor de korte en de langere termijn. De voortgangsrapportage gaat over de periode t/m het eerste half jaar van 2021.
4.a.2
Brief Tata Steel over Voortgang Roadmap plus en energietransitie
4.a.3
Aankondiging publicatie tweede deel gezondheidsonderzoek IJmond RIVM
4.b 11:50
Informatievoorziening VTH bij provinciale bedrijven d.d. 24 augustus 2021
Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand aan iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen. Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.
4.c 12:15
Uitvoeringsplan 2021 Schone Lucht Akkoord (C naar B-verzoek PvdD 19-04-2021)
De provincie werkt aan een schonere lucht. Dat kunnen we niet alleen. Luchtkwaliteit houdt zich namelijk niet aan grenzen. Daarom ondertekende Noord-Holland op 13 januari 2020 samen met het Rijk, gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord (SLA). De ondertekenaars spraken met elkaar af om maatregelen uit te voeren binnen thema’s en sectoren die in het SLA benoemd zijn. Hiertoe wordt door iedere deelnemer jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld. Het eerste uitvoeringsplan van de provincie Noord-Holland in het kader van het SLA is het Uitvoeringsplan 2021.
5
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu en OD NZKG en ODIJ)
6
Rondvraag gedeputeerde Stigter (OD NHH en OFGV)
7 12:45
lunch
8
A-agenda Water
8.a 13:15
Waddenfonds: uitvoeringskader 2021-2027 (A-agenda 30-08-2021)
Het Rijk heeft in 2012 het Waddenfonds gedecentraliseerd naar de drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland). Het Waddenfonds is verantwoordelijk voor het verlenen van subsidies die passen binnen de hoofddoelen (natuur en duurzame economische ontwikkeling) van dit fonds.
8.b 13:55
Water: Eindrapport Randstedelijke Rekenkamer Bron van Bescherming (A-agenda NLG 30-08-2021)
9
Rondvraag gedeputeerde Loggen
10
A-agenda Natuur
10.a 14:35
Provinciaal inpassingsplan Schil Naardermeer
Gedeputeerde Staten keuren het Provinciaal Inpassingsplan(PIP) Schil Naardermeer en de Nota van Beantwoording over de ingediende zienswijzen op het ontwerp PIP Schil Naardermeer en het ontwerp-Watergebiedsplan Naardermeer en omliggende schil goed en dragen deze voor aan Provinciale Staten ter vaststelling. Met het inpassingsplan wordt voorzien in een bestemmingswijziging naar natuur. Daardoor kan er een natte bufferzone rondom het Naardermeer worden aangelegd. Deze natte ‘Schil’ is nodig om de natuur in het gebied te verbeteren en het Naardermeer toekomstbestendig te maken.
10.b
Onteigening Schil Naardermeer
Voor het project Schil Naardermeer is de provincie al enige jaren bezig met het verwerven van de benodigde grond. Er is nog niet met alle eigenaren overeenstemming bereikt. Om tot uitvoering van het project te komen is het noodzakelijk om gebruik te maken van het onteigeningsinstrument. Met dit besluit wordt aan Provinciale Staten gevraagd om de Kroon te verzoeken de onteigeningsprocedure te starten.
11
B-agenda Natuur
11.a 15:35
Aanvraag Uitvoeringsprogramma Natuur Noord-Holland 2021-2023 (B-agenda NLG 30-08-2021)
Provincie NH heeft een aanvraag gedaan bij het Rijk voor een bedrag van 44 miljoen euro in het kader van het Uitvoeringsprogramma Natuur. De maatregelen in dit programma zijn primair gericht op het herstel van natuur die schade ondervindt van de hoge stikstoflast. Ook is een bedrag aangevraagd om 30 hectare bos te compenseren dat door kap voor natuurdoelen verdwijnt of is verdwenen. De periode van uitvoering van dit programma is tot eind 2023, met een uitloop van 2 jaar voor de uitvoering.
12
Rondvraag gedeputeerde Rommel
13
B-agenda Landbouw
13.a 16:25
Uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 (B-agenda NLG 30-08-2021)
Met de uitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022 worden verschillende projecten en activiteiten gestimuleerd die een bijdrage leveren aan de doelen uit de voedselvisie: regeneratieve landbouw, kringlooplandbouw en korte ketens. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt een bedrag van ruim € 3.7 miljoen beschikbaar gesteld.
14
Rondvraag gedeputeerde Zaal
15
C-agenda Natuur en Landschap, Grond, Bodemdaling, Programma Aanpak Stikstof
15.a
Natuur: Afschrift brief gericht aan GS bezwaarschrift handhavingsverzoek (C-agenda NLG 30-08-2021)
15.b
Natuur: Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 (NLG C-agenda 30-08-2021)
Het Natuurbeheerplan bevat de kaders en de natuurdoelen voor de subsidiëring van het natuurbeheer door de provincie. Met dit besluit wordt het ontwerp Natuurbeheerplan 2022 ter visie gelegd. De wijzigingen ten opzichte van het natuurbeheerplan 2020-2021 zijn overlegd met de belanghebbende(n).
15.c
Natuur / Bereikbaarheid/Economie/Wonen/Duurzaamheid: Regionale samenwerkingsagenda Provincie Noord-Holland en regio Zuid-Kennemerland (C-agenda M&B -trekker- en EFB 06-09-2021 en C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
Om ontwikkelingen in de regio Zuid-Kennemerland op het gebied van landschap, economie, wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid gezamenlijk mogelijk te maken, gaan provincie Noord-Holland, gemeente Zandvoort, gemeente Heemstede, gemeente Haarlem en gemeente Bloemendaal intensiever samenwerken. De gezamenlijke ambities staan in de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA). In de RSA zijn agendapunten opgenomen die zonder de betrokkenheid van de provincie niet of minder goed van de grond komen. Deze agenda bevat geen nieuw beleid, maar ligt in het verlengde van de coalitieakkoorden van de provincie en gemeenten en de regionale samenwerkingsagenda van Zuid-Kennemerland (Zuid-Kennemeragenda).
15.d
Natuur: Vegetatie en floristische samenstelling grasland rond het Monnikenwater (NLG 30-08-2021)
15.e
Grond: Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden (C-agenda NLG 30-08-2021)
De provincie Noord-Holland heeft op 16 februari 2021 besloten gebruik te maken van de rijksregeling: ‘provinciale aankoopregeling veehouderijen nabij natuurgebieden’. Voor de uitvoering van deze regeling hebben Gedeputeerden Staten op 25 mei 2021 de beleidsregel vastgesteld waarmee beoordeling en afhandeling van de binnenkomende aanvragen kan plaatsvinden.
15.f
Natuur: Brief aan GS inzake Ontwerp Natuurbeheerplan 2022 (C-agenda NLG 30-08-2021)
15.g
Natuur: Brief Duinstichting Zienswijze ontwerp natuurbeheerplan 2022 (C-agenda NLG 30-08-2021)
15.h
Stikstof: Reactie op brief stikstofbeleid BUCH-gemeenten (C-agenda NLG 30-08-2021)
De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH) hebben de Beleidsregel niet significante bouwwerken met betrekking tot stikstof opgesteld. De beleidsregel was niet met de provincie afgestemd en omdat de onderbouwing van de beleidsregel ontbrak, kon dit in praktijk tot onduidelijkheid over vergunningplicht en bevoegdheden leiden. BUCH heeft de onderbouwing aangeleverd en de beleidsregel op enkele punten aangepast en aangevuld. Gedeputeerde staten en BUCH constateren een gedeeld belang waar het gaat om bescherming van de kwetsbare natuur en voldoende woningbouw en zullen daar ook naar handelen.
15.i
Stikstof: Stikstofbank en wijziging Beleidsregel intern & extern salderen (C-agenda NLG 30-08-2021)
Gedeputeerde Staten stellen de microdepositiebank en twee doelbanken in als onderdeel van de stikstofbank en wijzigen de Beleidsregel intern en extern salderen Noord-Holland waardoor Gedeputeerde Staten extern salderen met veehouderijen in Noord-Holland mogelijk maken
15.j
Fauna: Goedkeuring Faunabeheerplan Ganzen Noord-Holland 2021-2024 (C-agenda NLG 30-08-2021)
Het Faunabeheerplan Ganzen 2021-2024 is door de Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) op 17 juni 2021 bij GS ter goedkeuring ingediend. In het plan staat op welke wijze het ganzenbeheer in Noord-Holland wordt uitgevoerd. GS hebben het Faunabeheerplan goedgekeurd.
15.k
Natuur: Uitvoeringsregeling subsidie landschapsontwikkeling Westeinderscheg Noord-Holland 2021 (C-agenda NLG 30-08-2021)
De uitvoeringsregeling beoogt projecten te financieren die een bijdrage leveren aan het doel van versterking van het landschap en verbetering van de toegankelijkheid voor bewoners en recreanten van de Westeinderscheg.
15.l
Natuur: Beheerrapportage Damherten 2020-2021 (C-agenda NLG 30-08-2021)
De Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft de Beheerrapportage Damherten 2020-2021 op 23 juni vastgesteld en gepubliceerd op haar website. Om de voortgang van het damhertenbeheer goed te kunnen monitoren worden de tel- en beheergegevens ieder jaar verzameld en geëvalueerd in een beheerrapportage. Op basis van deze informatie kunnen de beheerders de planning en inspanningen voor het volgende beheerseizoen verder aanscherpen.
15.m
Natuur: Beheerplan N2000 polder Zeevang (C-agenda NLG 30-08-2021)
Voor alle Natura 2000-gebieden dient op grond van de Wet natuurbescherming een geldig beheerplan te bestaan. Voor Polder Zeevang is daarom het beheerplan 2021 – 2027 opgesteld. Na ter visie legging worden de zienswijze verwerkt en kan het plan definitief worden vastgesteld en op 11 november 2021 in werking treden.
16
C-agenda Water
16.a
Water: Advies opslagplan brijn PWN Andijk (C-agenda NLG 30-08-2021)
Drinkwaterbedrijf PWN vroeg het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in te stemmen met een plan om water dat overblijft bij de productie van drinkwater (brijn) dieper dan 100 meter onder de grond op te slaan. Dit is een procedure inzake de Mijnbouwwet en valt onder het bevoegd gezag van het Rijk. Het Rijk moet hierover wel advies vragen aan de provincie. Noord-Holland adviseert positief omdat zij geen negatieve gevolgen verwacht voor mens en milieu wanneer het water diep in de ondergrond wordt opgeslagen. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
16.b
Water: Position paper waterrecreatie zuidelijk IJsselmeergebied (C-agenda NLG 30-08-2021)
Het zuidelijk IJsselmeergebied wordt geraakt door meerdere problemen tegelijk, zoals te veel waterplanten die gemaaid moeten en het risico dat helder water troebel water wordt. De problematiek kent meerdere complexe oorzaken. De provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en 16 gemeenten vragen het Rijk in deze position paper bij elkaar ruim €92 miljoen bij te dragen aan de financiering van oplossingsmethoden middels een lobby bij de Vaste Kamercommissie IenW en een zienswijze op het Nationaal Water Programma.
16.c
Water: Uitnodiging ruimtelijk ordenen mét water (C-agenda NLG 30-08-2021)
Het college stemt in met de ‘Uitnodiging ruimtelijk ordenen mét water’ die samen met Rijkswaterstaat, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, PWN, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Hoogheemraadschap van Rijnland is opgesteld. Met deze uitnodiging geven wij invulling aan het integraal waterakkoord dat in het coalitieakkoord is genoemd. De effectuering van deze uitnodiging volgt via de genoemde leeropgaven.
16.d
Ruimte/Water: Mail met bijlage Stichting De Rechte Tafel mbt inrichting Markerwaard (C-agenda RWK 30-08-2021 leidend/C-agenda NLG 30-08-2021))
16.e
Water: Uitvoeringsregeling waterrecreatie: duurzaamheid en innovatie (C-agenda NLG 30-08-2021)
De uitvoeringsregeling beoogt een impuls te geven aan een aantal ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in de waterrecreatie en aan het bevorderen van innovaties. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de positie van de Provincie Noord-Holland als belangrijke watersportprovincie.
16.f
Water: Uitvoeringsregeling waterrecreatie: kleine voorzieningen en diensten (C-agenda NLG 30-08-2021)
De uitvoeringsregeling beoogt het assortiment aan kleinere voorzieningen voor de watersport verder uit te breiden. Daarnaast beoogt de regeling ook om een aantal diensten door vrijwilligers te stimuleren die ten goede komen aan waterrecreatie en milieu. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de positie van de Provincie Noord-Holland als belangrijke watersportprovincie.
16.g
Water: Versterking 5 waterkerende kunstwerken, goedkeuring projectplannen (C-agenda NLG 30-08-2021)
Gedeputeerde Staten hebben drie projectplannen te weten de Spuisluis Oostoever in Den Helder, de Sassluis in Enkhuizen en de Hornsluis, de Noorder- en Zuidersluis in Schardam van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier goedgekeurd. Dit zijn kunstwerken die in primaire waterkeringen liggen en die moeten worden versterkt. Gedeputeerde Staten leggen de projectplannen alsmede de voor de uitvoering van de projectplannen benodigde uitvoeringsbesluiten gedurende zes weken ter inzage voor beroep bij de Raad van State, volgens de coordinatieregeling van de Waterwet.
17
C-agenda Landbouw, Recreatie & Dierenwelzijn
17.a
Landbouw: Uitvoeringsregeling POP3 subsidies Noord-Holland en diverse openstellingen 2021 (C-agenda NLG 30-08-2021)
GS hebben besloten om de Uitvoeringsregeling voor Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) subsidies Noord-Holland te wijzigen in verband met de verlenging van het programma met twee jaar en enkele vereenvoudigingen van de regeling. Voor LEADER is ook de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) gewijzigd in verband met de verlenging van het POP3. GS hebben ook besloten om de volgende onderdelen van POP3 open te stellen: uitvoering LEADER projecten, verplaatsing glastuinbouwbedrijven, samenwerking voor Europese Innovatiepartnerschappen en niet-productieve investeringen water.
17.b
Recreatie: Vergadering AB 7 juli Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.c
Recreatie: AB vergadering Recreatieschap Twiske Waterland (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.d
Recreatie: Recreatieschap Spaarnwoude AB vergadering (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.e
Recreatie: AB agenda Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.f
Recreatie: Bestuursmededeling Recreatieschap Spaarnwoude (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.g
Wilde dieren: Incidentele subsidie coronasteun opvangcentra voor wilde dieren (C-agenda NLG 30-08-2021)
Ter invulling van motie 50-2020 hebben wij onderzocht op welke wijze wij de wildopvangcentra financieel kunnen ondersteunen in het kader van Covid-19. Naar aanleiding van een vooronderzoek hebben wij een budget van €160.000 budget beschikbaar gesteld voor een incidentele subsidie. De 14 wildopvangcentra in Noord-Holland kunnen hiertoe een aanvraag indienen. Deze organisaties zijn hierover geïnformeerd. Dit is nader toegelicht in een brief aan PS.
17.h
Recreatie: Bestuursmededeling juli 2021 Groengebied Amstelland (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.i
recreatie: Jaarverslag 2020 recreatie Noord-Holland (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.j
Recreatie: financiële jaarstukken van Recreatieschap Spaarnwoude (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.k
Recreatie: Opdrachtverlening Noord-Hollandpad aan Recreatie Noord-Holland (C-agenda NLG 30-08-2021)
De opdracht voor het beheer, onderhoud en communicatie voor het Noord-Hollandpad (NHP) loopt af op 31 december 2021. PNH heeft onderzocht op welke manier een nieuwe opdracht aan RNH gegeven kan worden voor het beheer, onderhoud en communicatie. Hieruit is naar voren gekomen dat binnen de bestaande regelgeving de opdracht (opnieuw) verleend kan worden aan RNH (middels alleenrecht), waardoor geen (Europese) aanbesteding noodzakelijk is.
17.l
Recreatie: Bestuursmededeling juli Alkmaarder- en Uitgeestermeer (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.m
Recreatie: Bestuursmededeling Twiske-Waterland juli 2021 (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.n
Recreatie: aanbiedingsbrief en bestuursvoorstel ontwerp wijziging Verordening Plassenschap Loosdrecht (C-agenda NLG 30-08-2021)
17.o
Landbouw: Initiatiefvoorstel VVD D66 opvolging expertmeeting Bedrijfsopvolging in de agrarische sector (A-agenda NLG 25-10-2021)
18
C-agenda Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu
18.a
Leefbaarheid Gezondheid en Milieu / Geothermie: introductie commissie Mijnbouwschade (C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
18.b
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Advies opsporingsvergunning aardwarmte AlmereDiemen1 (C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
N.V. HVC, Vattenfall Power Generation Netherlands B.V. en de Gemeente Almere hebben een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie AlmereDiemen1. Dit valt onder de Mijnbouwwet waarvoor het Rijk het bevoegd gezag is. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied deels in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de gemeenten Amsterdam, Diemen, Gooise Meren en Weesp en waterschap/drinkwaterbedrijf Amstel, Gooi en Vecht/Waternet.
18.c
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Brief van GS over beantwoording brief Dorpsraad Wijk aan Zee met vragen over RIVM onderzoek (C-agenda NLG 30-08-2021)
18.d
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Vaststellen datarapportages luchtmeetnet 2020 (C-agenda NLG 30-08-2021)
In de IJmond, het havengebied van Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer is ook in 2020 op alle meetlocaties voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit. De trendanalyse laat bovendien zien dat vanaf 2009 de concentraties fijnstof (PM10, PM2,5) en NO2 in alle drie de regio’s dalen. Dit staat in de jaarlijkse datarapporten voor de luchtkwaliteit in de drie regio's, die mede zijn opgesteld in opdracht van de provincie Noord-Holland.
18.e
Omgevingsdiensten: Eerste bestuursrapportage ODNHN voor 2021 (C-agenda NLG 30-08-2021)
18.f
Schiphol/Gezondheid/Klimaat: Ingekomen mail met zorgen bewonersorganisaties Kennemerland en Zaanstreek over leefbaarheid (C-agenda M&B -leidend- 14-06-2021 en C-agenda NLG en RWK 30-08-2021)
18.g
Mijnbouwwet/Geothermie: Advies opsporingsvergunning geothermie Gooi en Vechtstreek/Larderel (C-agenda NLG -leidend- en RWK 30-08-2021)
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het zoeken naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Het Rijk ontving een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte van Larderel Energy B.V. voor de locatie Gooi en Vechtstreek. Dit valt onder de Mijnbouwwet, en het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan ons is gevraagd advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland ligt.
18.h
Mijnbouwwet/Geothermie: Advies opsporingsvergunning geothermie Westeinder1/IPS (C-agenda NLG -leidend- en RWK 30-08-2021)
Provincie Noord-Holland is positief over het gebruik van aardwarmte. Het zoeken naar aardwarmte moet uiteraard veilig en verantwoord gebeuren. Het Rijk ontving een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte van IPS Geothermal Energy B.V. voor de locatie Westeinder1. Dit valt onder de Mijnbouwwet, en het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan ons is gevraagd advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland ligt.
18.i
Gezondheid / Klimaat: Advies opsporingsvergunning aardwarmte Purmerend 3 (C-agenda NLG & RWK 30-08-2021)
Yeager Energy B.V. heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Purmerend3. Dit valt onder de Mijnbouwwet, het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de gemeenten Purmerend, Beemster, Edam-Volendam, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer en Waterland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN.
18.j
Ruimte, Vergunning, Datastrategie: Mail Werkgroep Red de Wieringermeer mbt bijdragen insprekers ontwerp bestemmingsplan Uitbreiding Agripoort A7 (C-agenda RWK 30-08-2021, cc NLG 30-08--2021, EFB 06-09-2021)
18.k
Ruimte, Vergunning, Datastrategie: Mail Werkgroep Red de Wieringermeer mbt spoeddebat ontwerp bestemmingsplan B1 (C-agenda RKW 30-08-2021, cc NLG 30-08-2021, EFB 06-09-2021)
18.l
Gezondheid / Corona vaccinatiebeleid: Ingekomen mail over corona vaccinatiebeleid (C-agenda NLG 30-08-2021 en EFB 06-09-2021)
18.m
Omgevingsdiensten: Wijziging mandaat bevoegdheden OD NZKG – innen dwangsommen en Tata Steel Everest project
In overleg hebben de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) en de provincie het proces rondom het invorderen en innen van dwangsommen zo ingericht dat dit doeltreffend en foutloos kan worden uitgevoerd. Het college heeft daarom besloten de bevoegdheden hiervoor te mandateren aan de OD NZKG. Daarnaast mandateert het college de vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken voor het Tata Steel Everest project aan de OD NZKG.
18.n
Energie / Milieu: Advies opsporingsvergunning geothermie Amstelveen-Haarlemmermeer1 (C-agenda RWK (leidende cie.) & C-agenda NLG 30-08-2021)
Tullip Energy Exploration & Development BV heeft een opsporingsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Amstelveen-Haarlemmermeer1. Dit valt onder de Mijnbouwwet, en het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het zoekgebied in Noord-Holland valt.
19
C-agenda Algemeen
19.a
IBT/MIRT/Regiodeals/Ressen: Brief Raad voor openbaar bestuur inz. advies rol Rijk bij interbestuurlijke samenwerking bij MIRT, Regiodeals en Ressen (C-agenda EFB en M&B 14-6-2021 en NLG en RWK 30-8-2021)
19.b
IBT: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag interbestuurlijk toezicht 2020 (c-agenda NLG en RWK 30-8-2021 en EFB 6-9-2021; mw. Zaal is coördinerend gedeputeerde IBT, maar iedere gedeputeerde is zelf verantwoordelijk voor die onderwerpen van toezicht die tot zijn/haar portefeuille behoren).cht
De provincie Noord-Holland maakt jaarlijks de beoordelingsresultaten van het Interbestuurlijk Toezicht openbaar. Het jaarverslag
2020 en de resultaten van de beoordelingen van alle gemeenten over 2020 worden op www.noord-holland.nl/ibt vermeld. Om de beoordelingen van alle gemeenten inzichtelijk te maken zijn de gegevens ook verwerkt in de interactieve kaart.
19.c
Formule 1 (coördinerend portefeuillehouder Loggen) / Mobiliteit: Raadsinformatiebrief F1 van Gemeente Zandvoort (C-agenda NLG -leidend- 30-08-2021 en C-agenda M&B 14-06-2021)
De gemeente Zandvoort heeft een Raadsinformatiebrief F1 aan haar regionale partners gestuurd met als doel de partners te informeren over de voorbereidingen van de Formule 1.
19.d
Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 maart 2021 (C-agenda NLG en RWK 30-8-2021 en EFB en M&B 6-9-2021)
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
19.e
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 51 (c-agenda alle commissies eind aug/begin sept).
19.f
Stelling van Amsterdam: Brief GS aan PS inz. besluit Unesco uitbreiding werelderfgoedstatus Stelling van Amsterdam met de nieuwe Hollandse Waterlinie (c-agenda EFB 6-9-2021 en c-agenda NLG en RWK 30-8-2021)
20
Sluiting