link naar deze pagina

PS-vergadering - 5 oktober 2020

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 11:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: Live volgen of terugkijken kan via: noord-holland.stateninformatie.nl
De vergadering heeft online plaatsgevonden vanwege de nieuwe strengere coronamaatregelen. De publieke tribune is gesloten.

Uitloop van deze vergadering op donderdag 22-10-2020.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 5 en 22 oktober 2020, schriftelijke stemming is afgerond;
. notulen PS 05-10-2020;
. geamendeerd besluit 44-2020;
. geamendeerde Omgevingsverordening, definitieve versie bij voordracht 44;
. ingediende moties en amendementen bij punten 9, 10 en 11.
Bundel:
pdf Agendabundel (117.7MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Beëdiging en installatie tijdelijk Statenlid fractie GroenLinks.
2.b
Beëdiging en installatie duo-commissieleden fracties GroenLinks, PvdA en SP.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 14 september 2020.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
Op vrijdag 2 oktober volgt een geactualiseerde versie na cie NLG van 1 oktober.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd.)
8.a
Zienswijze concept uitvoeringsprogramma visie Spaarnwoude Park 2020-2024 (VD-49).
8.b
Zienswijze financiële jaarstukken Plassenschap Loosdrecht e.o. 2019 (VD-50).
8.c
Zienswijze resultaatbestemming 2019 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (VD-51).
8.d
Zienswijze PS tbv Vergadering MRA Regiegroep oktober 2020 incl. financiële stukken (VD-47).
8.e
Nota Leningen en Garantstellingen (VD-48).
8.f
Herbenoeming van de bestuurder-directeur van de Randstedelijke Rekenkamer (VD-43).
9
Omgevingsverordening NH2020 (VD-44) -eerste termijn op 5-10-2020 en tweede termijn op 22-10-2020-
De eerste Nota van wijziging en de tweede Nota van wijziging, wijzigen de voordracht voor de vaststelling van de Omgevingsverordening. Daarom worden deze aan PS voorgedragen ter vaststelling en dat gebeurt voordat de voordracht voor de Omgevingsverordening wordt vastgesteld.
In de stembrief worden zodoende ook de Nota’s van wijziging in stemming gebracht. (En tijdens de vergadering wordt deze stemming gepeild.)
9.a.1
Aanvullend: Eerste Nota wijzigingen voor Omgevingsverordening NH2020
Na het openbaar maken van het Eindconcept van de Omgevingsverordening NH2020 en de concept Nota van Beantwoording na besluitvorming daarover door GS op 1 september jl. zijn uit de technische vragen van statenleden, reacties van indieners en nadere controles nog onvolkomenheden naar voren gekomen in het eindconcept van de Omgevingsverordening en de bijbehorende werkingsgebieden. Aan PS wordt voorgesteld een lijst met voorgestelde wijzigingen mee te nemen in de besluitvorming over de Omgevingsverordening NN2020 op 5 oktober a.s.. Deze wijzigingen zijn technisch van aard en bevatten geen beleidsinhoudelijke wijzigingen.
9.a.2
Aanvullend: Tweede Nota van wijzigingen en adviezen moties en amendementen Omgevingsverordening NH2020.
Op 5 oktober is de eerste bespreking van de Omgevingsverordening NH2020 in PS geweest. Tijdens deze eerste termijn zijn door de leden van PS moties en amendementen ingediend. Het tweede deel van de bespreking en de besluitvorming over de Omgevingsverordening NH2020 en de ingediende moties en amendementen zal plaatsvinden op 22 oktober 2020. Op verzoek van PS worden de adviezen van GS op de moties en amendementen schriftelijk aan PS gestuurd. Daarnaast zal vanwege de verschoven besluitvorming ook de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening later zijn. Daarom wordt aan PS in de vorm van een nota van wijzigingen voorgesteld om de artikel 13.7 over de inwerkingtreding van de Omgevingsverordening NH2020 aan te passen.
9.b
Ingediende amendementen en moties Omgevingsverordening
pdf A16-2020 -aangehouden- PvdD -Organiseren WBE platform met belanghebbenden (316KB)
pdf A17-2020 -verworpen- PvdD -Doelmatig verjagen (317KB)
pdf A18-2020 -ingetrokken- PvdD Populatiedynamiek art. 6.82 (326KB)
pdf A19-2020 -ingetrokken- PvdD Populatiedynamiek art. 6.83 (327KB)
pdf A20-2020 -verworpen- PvdD Geen windmolens in NNN (233KB)
pdf A21-2010 -aangenomen- PvdD Geen vuurwerk in stiltegebieden (351KB)
pdf A22-2010 -aangenomen- PvdD-CU Definitie duurzame ontwikkeling opnemen (428KB)
pdf A23-2020 -verworpen- PvdD Geen uitbreiding intensieve veehouderij (587KB)
pdf A24-2020 -verworpen- PvdD 1 laag dieren in plaats van 1 bouwlaag (303KB)
pdf A25-2020-ingetrokken- PvdD-CU Wijzigingen werkingsgebieden gehoord de commissie (359KB)
pdf A26-2020 -ingetrokken- PvdD-CU Schrappen wijzigingsbevoegdheid GS bijlagen verordening te wijzigen (270KB)
pdf A27-2020-verworpen- PvdD Groot openbaar belang (374KB)
pdf A28-2020-ingetrokken- PvdD Functiewijziging naar burgerwoningen MRA landelijk gebied (530KB)
pdf A29-2020-ingetrokken- PvdD Functiewijziging naar burgerwoningen Noord-Holland Noord landelijk gebied (398KB)
pdf A30-2020-ingetrokken- CDA-FvD locatie Egmond ad Hoef Noord-Oost (646KB)
pdf A31-2020-ingetrokken- CDA-FvD Locatie Egmond-Binnen Zuid (616KB)
pdf A32-2020 -verworpen- CDA Ruimte voor ruimte overgangsregeling (337KB)
pdf A33-2020-ingetrokken- CDA Groot openbaar belang (437KB)
pdf A34-2020-ingetrokken- CDA-FvD toestaan multifunctionele landbouw (370KB)
pdf A35-2020-ingetrokken- CDA-FvD Schrappen aanscherping detailhandel (344KB)
pdf A36-2020-verworpen- PvdD Borging zorgvuldigheid en onafhankelijkheid bij afwegingen rondom groot openbaar belang (622KB)
pdf A37-2010 -aangenomen- SP-PvdD Natuur als Groot openbaar belang noemen (302KB)
pdf A38-2020-verworpen- PVV-FvD Groot Openbaar Belang niet van toepassing voor zonne- en windenergie (432KB)
pdf A39-2020-ingetrokken- CU-CDA Ruimte voor Ruimteregeling (630KB)
pdf A40-2020 -ingetrokken- CU-PvdD Regels Windturbines (840KB)
pdf A41-2020 -ingetrokken- D66 ARO-advies bij ontheffingsbevoegdheid (297KB)
pdf A42-2020 -ingetrokken- D66 Recreatiegebied en golfterrein Houtrak in BPL (743KB)
pdf A43-2020 -ingetrokken- PvdA Groot Openbaar Belang -niet louter economisch (570KB)
pdf A44-2020-verworpen- PvdA Groot Openbaar Belang-Energiestransitie (537KB)
pdf A45-2020 -verworpen- FvD Geen uitzondering op windturbines minimaal 600 meter van gevoelige bestemmingen (632KB)
pdf A46-2020 -verworpen- PvdD Wijzigingen werkingsgebieden gehoord de commissie (422KB)
pdf A47-2020 -verworpen- PvdD Schrappen wijzigingsbevoegdheid GS bijlagen verordening te wijzigen (398KB)
pdf A48-2020-verworpen- CDA locatie Egmond ad Hoef NoordOost (694KB)
pdf A49-2020 -verworpen- CDA Locatie EgmondBinnen Zuid (654KB)
pdf A50-2020 -verworpen- CDA groot openbaar belang (441KB)
pdf A51-2020-aangenomen- CU - Obstakelverlichting Windturbines (376KB)
pdf A52-2020-aangenomen- CU - Hellingweg Broek in Waterland (337KB)
pdf A53-2020 -aangenomen- D66 Recreatiegebied en golfterrein Houtrak in BPL (896KB)
pdf M82-2020-verworpen- PvdD Weidevogelleefgebied buiten NNN en BPL wel landschappelijk waardevol (256KB)
pdf M83-2020-verworpen- PvdD NNN en weidevogelkerngebieden fysiek compenseren, niet financieel (264KB)
pdf M84-2020-ingetrokken- PvdD Onderscheid in Kleinschalige en Grootschalige BPL’s in volgende versie van Omgevingsverordening (322KB)
pdf M85-2020-verworpen- PvdD Extra aandacht voor kwetsbare belangen en doel van Omgevingswet (658KB)
pdf M86-2020 -verworpen- PvdD Omgevingswaarden voor luchtkwaliteit in lijn met WHO en Schone Lucht Akkoord (617KB)
pdf M87-2020-aangehouden- PvdD Regulering instandhouding grondwater in Omgevingsverordening 2.0 (387KB)
pdf M88-2020 -ingetrokken- PvdD Zorg ervoor dat burgers mee profiteren van de energietransitie (715KB)
pdf M89-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie Limmerkoog (370KB)
pdf M90-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie De Terp (342KB)
pdf M91-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie Zuid III-Akersloot (315KB)
pdf M92-2020 -verworpen- CDA-FvD discussielocatie Nederhorst Noord - Nederhorst den Berg (368KB)
pdf M93-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie Zuidsingel fase 8 - Kortenhoef (337KB)
pdf M94-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie Middelie (450KB)
pdf M95-2020 -verworpen- CDA-FvD Discussielocatie Noordeinde 65 - Oostzaan (310KB)
pdf M96-2020 -verworpen- CDA-FvD Ontwikkeling duurzame sporthal op ijsbaanterrein Wormer mogelijk maken (304KB)
pdf M97-2020 -aangenomen- CDA-FvD Aanpassen begrenzing bij terrein Tergooi ziekenhuis in Blaricum (575KB)
pdf M98-2020 -verworpen- CDA-FvD-PVV Woonkernen uit BPL halen (320KB)
pdf M99-2020 -verworpen- CDA-FvD-PVV Handtekening onder het gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen gestand doen (386KB)
pdf M100-2020 -verworpen- CDA-FvD-PVV Wonen in het tweede lint mogelijk maken (330KB)
pdf M101-2020 -verworpen- CDA-FvD Ontwikkelmogelijkheden voor ondernemingen in het landelijk gebied (59KB)
pdf M102-2020 -verworpen- CDA-FvD In gesprek gaan over ontwikkeling van kernen met een busstation met Hoogwaardig openbaar busvervoer (54KB)
pdf M103-2020 -verworpen- CDA-FvD Verplaatsing supermarkt Bergen (60KB)
pdf M104-2020 -verworpen- SP Groot openbaar belang (54KB)
pdf M105-2020 -verworpen- SP Delegeren naar gemeenten (63KB)
pdf M106-2020 -verworpen- SP Mandaat GS (54KB)
pdf M107-2020 -verworpen- SP Compensatiemogelijkheden voor NNN en BPL (68KB)
pdf M108-2020 -verworpen- SP Bescherming erfgoed (265KB)
pdf M109-2020 -verworpen- SP Bescherming UNESCO Werelderfgoed (260KB)
pdf M110-2020 -aangehouden- CU-CDA-PVV Woningbouw Stompetoren-west mogelijk maken (423KB)
pdf M111-2020 -ingetrokken- CU-PvdD Tiny Houses positief tegemoet treden (650KB)
pdf M112-2020 -ingetrokken- D66 Visie NZKG Houtrak en omgevingsverordening (470KB)
pdf M113-2020-ingetrokken- PvdA-CU-D66-PvdD Heroverweging Zijpe en Hazepolder (590KB)
pdf M114-2020 -verworpen- FvD Rol burgerparticipatie en draagvlak in de omgevingsverordening (295KB)
pdf M115-2020 -aangenomen- GL-PvdA Weidevogels Zijpe OV.docx (297KB)
pdf M116-2020 -aangenomen- GL-PvdD Leidraad Weidevogels (264KB)
pdf M117-2020 -ingetrokken- GL Aardkundige monumenten (243KB)
pdf M146-2020 -aangenomen- CU- Tiny Houses_v2 (631KB)
pdf M147-2020 -aangenomen- CU Functiewijziging-agrarisch-bouwperceel (348KB)
pdf M148-2020 -aangenomen- PvdA Zijpe en Hazepolder (606KB)
10
Concept-Regionale Energiestrategieën -RES- (VD-45).
10.a
Ingediende moties bij concept-RES
pdf M121-2020 -aangenomen- PvdD Uitwerking zoekgebieden in relatie tot de internationale vogeltrekroute langs de Noordzeekust (58KB)
pdf M125-2020 -aangenomen- PvdD Koppel biodiversiteit aan de energietransitie (91KB)
pdf M126-2020 -aangenomen- CU RES-wensen-integrale-blik - concept-RES (69KB)
pdf M127-2020 -aangenomen- CU-PvdD-CDA RES-zon-op-dak - (54KB)
pdf M128-2020 -aangenomen- CU RES-aanpassing-financieringssystematiek (60KB)
pdf M130-2020 -aangenomen- CU-PvdD-CDA RES-wensen-participatie (120KB)
pdf M131-2020 -aangenomen- CDA Maak effecten duurzame energieprojecten transparant (40KB)
pdf M134-2020 -aangenomen- D66-PvdD-CDA Advies-commissie-MER (60KB)
pdf M135-2020 -aangenomen- D66-PvdA-VVD Burgerparticipatie (63KB)
pdf M136-2020 -aangenomen- GL-PvdD Gedragscode duurzaam in de natuur - RES (50KB)
pdf M137-2020 -aangenomen- VVD-CDA Concept-RES voortgangsrapportage andere duurzame energietechnieken (69KB)
pdf M138-2020 -aangenomen- PvdA-D66-PvdD-GL-CU Kansen voor de werkgelegenheid in de RES (78KB)
pdf M140-2020 -aangenomen- SP RES_Participatie (75KB)
pdf M143-2020 -aangenomen- SP RES Geingebied (339KB)
pdf M118-2020 -verworpen- PvdD-CDA Energiebesparing als onderdeel van de RES (56KB)
pdf M119-2020 -verworpen- PvdD Aandringen bij het Rijk om meer in lijn met consensus klimaatwetenschap te handelen (105KB)
pdf M120-2020 -verworpen- PvdD Laat houtige biomassa weg uit het Noord-Hollandse RES-beleid, ook wat betreft de warmtetransitie - na ambtelijke toets RES (107KB)
pdf M122-2020 -aangehouden- PvdD-CU Vogelvriendelijkere windmolens (103KB)
pdf M123-2020 -aangehouden- PvdD Terughoudendheid bij de uitwerking van het IJsselmeergebied als zoekgebied voor zonne- en windenergie (79KB)
pdf M124-2020 -ingetrokken- PvdD Onderzoek Bufferzone Vogelbescherming Wieringermeer (70KB)
pdf M129-2020 -verworpen- CU-CDA RES-zonnepanelen-Afsluitdijk (63KB)
pdf M132-2020 -verworpen- PVV-50PLUS/PvdO Stimuleer gemeenten tot draagvlakonderzoeken (67KB)
pdf M133-2020 -verworpen- PVV-50PLUS/PvdO Haalbaarheidsonderzoek kernenergie voor 2030 (62KB)
pdf M139-2020 -verworpen- SP Concept-RES Europese Richtlijn (128KB)
pdf M141-2020 -ingetrokken- SP Concept-RES 600 meter (46KB)
pdf M142-2020 -aangehouden- SP Concept-RES Datacentra (47KB)
pdf M144-2020 -verworpen- FvD-CDA-PVV Zoekgebieden windturbines (49KB)
11
Initiatiefvoorstellen tot wijziging Referendumverordening van Forum voor Democratie (VD-46).
12
Vragenuur.
(Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter via de statengriffier.)
12.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
13
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
14
Schorsing.
Vervolg van deze online-statenvergadering vindt plaats op donderdag 22 oktober 2020 om 18.45 uur.