link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 14 juni 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:15
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: De vergadering zal weer fysiek plaatsvinden.

De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Er worden nog géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis.  De  publieke tribune blijft nog gesloten.
Het is  mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 11 juni 2021) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (141.8MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4 13:50
A-agenda Algemeen (CdK, mw. Pels, mw. Zaal en hr. Stigter)
4.a
Voordracht jaarstukken 2020 (A-agenda NLG en RWK 7 juni 2021 en EFB en M&B 14 juni 2021)
Voorstel voor behandeling:
Aan de commissie wordt gevraagd  de verantwoording en de  kwaliteit van de behaalde resultaten opgenomen in de jaarstukken 2020 te bespreken die betrekking hebben op de portefeuille van de commissie EFB.
De  jaarrekening wordt in zijn geheel ook behandeld in de Rekeningencommissie op 31 mei 2020 (bevindingen Rekeningencommissie zullen ter kennis worden gebracht aan de commissie EFB van 14 juni 2021).
Voor de controlerende rol van Provinciale Staten is het van belang dat de Statencommissies vanuit een vakinhoudelijke invalshoek de jaarstukken bespreken
De bespreking vanuit financiële invalshoek vindt voornamelijk plaats in de Rekeningencommissie en EFB.
Het verslag van de commissie zal als advies aan PS worden gestuurd.

Toelichting:
In de jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde output in het jaar 2020. Het college besluit de jaarstukken 2020 ter besluitvorming toe te zenden aan Provinciale Staten.
4.b
Voordracht Kaderbrief 2022 (A-agenda NLG en RWK 7 juni 2021 en EFB en M&B 14 juni 2021)
Voorstel voor behandeling:
Ter voorbereiding op de behandeling van de Kaderbrief 2022 in PS van 28 juni 2020 wordt aan de commissie gevraagd die onderwerpen uit de Kaderbrief te bespreken die tot de portefeuille van de commissie van de commissie EFB behoren.
De kaderbrief wordt in alle Statencommissies behandeld. Onderwerpen die tot andere Statencommissie behoren graag daar bespreken.
Het verslag van de commissie zal als advies aan PS worden gestuurd.

Toelichting:
De kaderbrief vormt het startpunt van de jaarlijkse begrotingscyclus. In deze brief schetst het college relevante maatschappelijke en economische ontwikkelingen en doet voorstellen voor de kaders waaraan de begroting moet voldoen. Nadat PS de kaderbrief hebben vastgesteld werkt het college deze kaders uit in de begroting 2022 die in november door PS zal worden behandeld.
5
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
6
A-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
6.a 15:00
Voordracht Provinciale deelname in Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) (A-agenda EFB 14-6-2021)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u PS adviseert om :
\- al dan niet wensen en bedenkingen ter kennis van GS te brengen over het voornemen van GS om deel te nemen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij;
\- een kapitaalkrediet van € 40 miljoen ter beschikking te stellen opdat het aandelenbelang kan worden verworven en in de benodigde startfinanciering kan worden voorzien\.
De voordracht zal op 28 juni 2021 op de agenda van PS staan.

Toelichting:
De provincie heeft het voornemen om samen met Noord-Hollandse gemeenten en het ministerie van EZK een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) op te richten. Met deze ROM willen overheden werken aan de transitieopgaven in de economie en een duurzaam herstel uit de coronacrisis bevorderen. De intentie hierbij is om een provinciale deelname in de ROM aan te gaan van € 40 miljoen. Met dit besluit worden Provinciale Staten in staat gesteld wensen en bedenkingen op het voorgenomen besluit naar voren te brengen.
7 15:40
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
7.a
Arbeidsmarkt en onderwijs: Brief GS aan PS inz. Afhandeling motie 184/2020, Investeren in stageplekken voor Noord-Hollandse jongeren (B-agenda 14 juni 2021 of 6-9-2021)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.
(het is de bedoeling om de visie arbeidsmarkt en onderwijs op 6 september in de commissie EFB te behandelen. Ook is het de bedoeling om voorafgaande aan die vergadering een technische briefing te laten houden door de werkambassadeur).

Toelichting:
Via motie 184, hebben Provinciale Staten het college verzocht om in gesprek te gaan met de technieksector om te onderzoeken of er ondersteuning van de provincie nodig is voor het oplossen van een mogelijk tekort aan stageplaatsen of leerbanen ten gevolge van Covid19 maatregelen. De conclusie is dat er nu geen problemen zijn bij de MBO techniekopleidingen om jongeren aan stages en/of leerwerkplekken te helpen.
7.b
Bestuur: Afdoen motie 177 inz. maatwerkdemocratie met vaststelling Agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie door GS (B-agenda EFB 14-6-2021)
Voorstel voor behandeling:
Nu de agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie definitief door GS is vastgesteld  (na behandeling in cie EFB van 18 januari 2021) en motie 177 verankerd is in de agenda, verzoeken GS  om de motie als afgedaan kan te beschouwen.
U wordt gevraagd aan te geven of via het Presidium aan PS geadviseerd kan worden om de motie als afgedaan te beschouwen.
De inhoud van de agenda staat nu niet ter discussie.

Toelichting:
GS hebben in overleg met PS een Agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie opgesteld. De agenda is gebaseerd op het coalitieakkoord en bestaat uit drie onderdelen: visie, doelstellingen en activiteiten. De concept agenda is op 8 december 2020 door GS vastgesteld en vervolgens op 18 januari jl. in de commissie EFB besproken. De commissiebehandeling heeft niet tot aanpassingen geleid en de agenda is ongewijzigd door GS vastgesteld. Daarnaast informeren GS de Staten ook over de uitvoering van motie 177 over maatwerkdemocratie. Maatwerkdemocratie is als activiteit in de Agenda bestuurlijke vernieuwing en participatie opgenomen. GS verzoeken PS om de motie als afgedaan te beschouwen.
8
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
9
A-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
9.a 16:05
ICT: Voordracht geactualiseerde Datastrategie 2021 - 2023 (A-agenda EFB 14-6-2021)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 28 juni 2021.

Toelichting:
Als uitvoering van het coalitieakkoord "Duurzaam doorpakken" heeft het college van GS de 'Geactualiseerde datastrategie 2021 - 2023' vastgesteld.
Deze benoemt drie speerpunten: (1) een verdergaande inzet op data en datatechnologie, met een accent op kunstmatige intelligentie, (2) open data en (3) ethiek.
Elk van deze punten mondt uit in een aantal concrete acties. Het college zal jaarlijks rapporteren over de uitvoering van deze acties.
Vanwege de snelheid van de ontwikkelingen op het terrein van data heeft deze strategie een looptijd van twee jaar.
10
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
11
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
11.a 16:45
Brief GS inz. Uitvoering Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds 2e tranche.
Voorstel voor behandeling:
Met elkaar en de gedeputeerde (n) de  inzet voor de 2e tranche van het Economisch Herstel  en Duurzaamheidsfond bespreken.

Toelichting:
De uitvoering van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds is in volle gang. Met deze brief geeft het college van Gedeputeerde Staten aan welke maatregelen voorbereid worden tot het einde van dit jaar in de 2e tranche. De brief geeft ook een raming van de financiële middelen.
11.b
Vrijwilligers: Brief GS aan PS inz. afdoen motie 155-2020 ‘Ondersteuning provinciale vrijwilligers in coronatijden’ (B-agenda EFB 14-6-2021; alleen bij voldoende tijd zal dit punt behandeld worden, zo niet dan wordt het verschoven naar EFB 6 september 2021
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.

Toelichting:
Provinciale Staten hebben op 9 november 2020 met motie 155 het college van GS opgeroepen de vrijwilligers van de provincie een hart onder de riem te steken in deze tijden van Covid-19. Het college informeert PS over de diverse activiteiten die zijn ondernomen sinds het begin van Covid-19 in Nederland. Het belang van vrijwilligers voor Noord-Holland en in heel Nederland is groot. De inspanningen om de vrijwilligers een hart onder de riem te steken, blijven doorgaan.
12
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
13
Sluiting
14
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
14.a
Brief GS aan PS inz. Jaarverslagen 2020 adviescommissies detailhandel (C-agenda EFB 14-6-2021)
In het Detailhandelsbeleid Noord-Holland is geborgd dat er twee Regionale Adviescommissies Detailhandel zijn in Noord-Holland: de Regionale Adviescommissie Noord-Holland Noord (RAC NHN) en de Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid (ADZ). Nieuwe plannen voor detailhandel en regionale visies worden door deze adviescommissies bovenregionaal afgestemd en getoetst aan provinciaal beleid. Deze activiteiten leggen zij vast in een jaarverslag.
14.b
Europa: Brief GS aan PS inz. Rapportage over 2020 van de Europastrategie 2017-2021 (C-agenda EFB 14-6-2021)
In de Europastrategie van Noord-Holland 2017-2021 staat dat er jaarlijks gerapporteerd wordt over de voortgang en uitvoering van de ambities uit de strategie. Deze voortgang gaat over de uitvoering en de bereikte resultaten van het laatste jaar van de huidige strategie, het jaar 2020.
14.c
Arbeidsmarkt en Onderwijs: Brief GS aan PS inz. Informatie agenda werkambassadeur (C-agenda EFB 14-6-2021; het ligt in de bedoeling om voorafgaande aan de commissie EFB een technische briefing te laten houden door de werkambassadeur; op de agenda EFB van 6-9-2021 staat ook de actualisatie van de ec. agenda waarvan de visie arbeidsmarkt en onderwijs deel uitmaakt; deze brief kunt u dan betrekken bij die behandeling).
Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van de voortgang van de werkzaamheden en de agenda van de Werkambassadeur voor de periode mei 2021 – mei 2022. De werkambassadeur besteedt met name aandacht aan het versterken en inzetten van de structuur van Publiek-Private Samenwerkingen tussen bedrijfsleven en onderwijs bij innovatie, leven lang ontwikkelen, behouden en vergroten van het aantal technische vakmensen, techniekpromotie en inclusiviteit.
14.d
Breedband: Brief GS aan PS inz. Stand van zaken snel internet (C-agenda EFB 14-6-2021; u kunt de brief betrekken bij de actualisatie van de economische agenda waarvan behandeling voorzien is in EFB van 6-9-2021)
Het college heeft een notitie laten opstellen over de stand van zaken over snel internet in Noord-Holland. De notitie is benut voor de technische briefing van Provinciale Staten op 10 mei 2021 en wordt nu in zijn geheel naar Provinciale Staten gestuurd.
14.e
Economie: De Kop Werkt! vaststellen Jaarrapportage 2020 (C-agenda EFB 14-6-2021)
De provincie Noord-Holland werkt met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Over de voortgang van het programma wordt gerapporteerd.
14.f
Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu: Ingekomen mail Datacenters Hollands Kroon (C-agenda NLG -leidend- en RWK 07-06-2021 en C-agenda EFB 14-06-2021)
14.g
Bestuur: Digitale mogelijkheid indienen ondersteuningsverklaring referendum (C-agenda EFB 14-6-2021)
In de Referendumverordening Noord-Holland 2018 is bepaald dat verzoeken tot het houden van een referendum op elektronische wijze kunnen worden ingediend, indien verzekerd is dat die wijze van indiening van verzoeken geen afbreuk doet aan de vereisten van toezicht en betrouwbaarheid. Gedeputeerde Staten dienen hierover een besluit te nemen. Met onderliggend besluit van Gedeputeerde Staten wordt het digitaal indienen van een referendumverzoek via een webformulier mogelijk gemaakt. Dit formulier is te vinden op de website www.noord-holland.nl. Het formulier moet worden ondertekend door middel van DigiD.
14.h
Economie: Brief GS aan PS inz. Mid-term evaluatie Innovatiefonds Noord-Holland (C-agenda EFB 14-6-2021)
Het Innovatiefonds Noord-Holland is in 2018 opgericht door de Provincie Noord-Holland, UvA-HvA-AMC Ventures Holding en Sanquin. Dit publiek-private fonds is nu ruim 2 jaar operationeel. Bij de oprichting van het fonds werd het fondsvermogen opgesplitst in twee delen. Omdat fondsdeel 1 grotendeels is uitgezet, heeft het fonds een evaluatie laten uitvoeren. De resultaten van deze evaluatie zijn positief: de aandeelhouders waarderen de samenwerking en het fonds opereert doeltreffend en efficiënt.
14.i
Antwoorden n.a.v. de discussienotitie van de PvdA Noord-Holland over verdozing
Aanleiding voor deze notitie is de discussienotitie van de PvdA over verdozing, zoals besproken in de commissie Ruimte Wonen en Klimaat (RWK) van 8 februari 2021. De PvdA pleit hierin voor een ‘Provinciaal kader verdozing’. GS gaat akkoord met de beantwoording en heeft kennis genomen van de verschillende trajecten die lopen over dit onderwerp.
14.j
Datacenters: Brief GS aan PS inz. Eerste deelbesluit Wob-verzoek Telegraaf inzake datacenters (C-agenda RWK, NLG 7-6-2021 en EFB 14-6-2021)
De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is in principe openbaar. De Wob kent een aantal gevallen waarin de gevraagde informatie niet openbaar kan worden gemaakt. Meer over de Wob is te vinden op www.noord-holland.nl/wob.
14.k
IBT/MIRT/Regiodeals/Ressen: Brief Raad voor openbaar bestuur inz. advies rol Rijk bij interbestuurlijke samenwerking bij MIRT, Regiodeals en Ressen (C-agenda EFB en M&B 14-6-2021 en NLG en RWK 30-8-2021)
14.l
Stolpenboerderijen: Mail en afschrift van brief aan GS van de Boerderijenstichting N-H inz. behoud stolpboerderijen (C-agenda EFB 14-6-2021). De mail met contactgegevens vindt u op de ingekomen stukkenlijst met NAW gegevens)
14.m
Schriftelijke inspraakreactie Noord Holland Referendum RED 1.0 (A-agenda RWK 03-06-2021 & 10-06-2021; RWK leidend / C-agenda EFB 14-06-2021)
15
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
15.a
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Cultuurconvenant 2021-2024 Ministerie van OCW - MRA (C-agenda EFB 14-6-2021)
Iedere vier jaar sluit het ministerie van OCW convenanten af met de lagere overheden met als doel afspraken te maken over de instandhouding van de culturele infrastructuur. Gezien het opkomende belang van stedelijke regio’s in het landelijke cultuurbeleid, heeft het Ministerie er voor gekozen om ook een convenant af te sluiten met de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Provincie Noord-Holland is samen met de gemeente Amsterdam bestuurlijk trekker en voorzitter van het samenwerkingsprogramma Kunst, Cultuur en Erfgoed in de MRA.
15.b
Erfgoed: Brief GS aan PS inz. Actualisatie provinciaal erfgoedregister: diverse in- en uitschrijvingen van provinciale monumenten (C-agenda EFB 14-6-2021)
Het voornemen wordt bekend gemaakt om drie objecten, die voor de provincie van provinciaal belang zijn, aan te wijzen tot provinciaal monument. Daarnaast wordt in het kader van de actualisering van het provinciaal erfgoedregister een aantal monumenten uit het erfgoedregister uitgeschreven.
15.c
Inkoop: Brief GS aan PS inz. vastgesteld Inkoopbeleid 2021-2024 (C-agenda EFB 14-6-2021)
In het Coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken' is vermeld dat het inkoopbeleid gemoderniseerd wordt. Gezien ook de (aangescherpte) doelstellingen in het Coalitieakkoord is een nieuw inkoopbeleid voor de komende vier jaar opgesteld. Met het inkoopbeleid willen we een bijdrage leveren aan een duurzame, bereikbare, leefbare en innovatieve provincie. De provincie Noord-Holland besteedt jaarlijks tussen de 30-50% van haar begroting via inkoop. Met dit inkoopvolume hebben we als provincie impact op onze maatschappelijke opgaven. Het inkoopbeleid, waarin 4 thema’s (Circulair Inkopen, Klimaatneutraal Inkopen, Sociaal Inkopen en Ethisch Inkopen) zijn uitgewerkt, sluit onder meer aan bij de doelstellingen van Actieprogramma Klimaat 2020 – 2023, de Circulaire Roadmap van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 en de Green Deal duurzaam GWW.
15.d
Motie 41 Noodfonds: Brief GS aan PS inz. Uitnodiging aan gemeenten tot voorstel propositie noodfonds sociale infra voorjaar 2021 (C-agenda EFB 14-6-2021)
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een noodfonds in te stellen voor culturele en maatschappelijke organisaties die schade hebben als gevolg van de coronacrisis. Met dit noodfonds heeft de provincie in 2020 samen met de gemeenten 100 instellingen financieel kunnen ondersteunen. Het resterende budget wordt ingezet voor noodsteun in de periode 1 januari – 1 juli van 2021. Gedeputeerde Staten nodigen de samenwerkende Noord-Hollandse gemeenten in Metropoolregio Amsterdam (MRA, minus Amsterdam) en Noord-Holland Noord (NHN) uit, uiterlijk 1 juli 2021, een voorstel in te dienen voor steun aan culturele instellingen van vitaal regionaal belang. Op basis van deze voorstellen zullen GS bijdragen uit het noodfonds verstrekken aan de gemeenten.
15.e
Circulaire Economie: Wijziging en vaststelling subsidieplafond 2021 uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 (C-agenda EFB 14-6-2021)
De Uitvoeringsregeling subsidie kleinschalige activiteiten circulaire economie Noord-Holland 2020 beoogt activiteiten van in aanmerking komende stichtingen en verenigingen te subsidiëren die bijdragen aan de bewustwording en gedragsverandering van inwoners uit Noord-Holland. Dit om de kansen voor een circulaire economie en het bewustzijn van de noodzaak om tot een circulaire economie te komen te vergroten. De regeling is na openstelling in 2020 aangepast om nog beter aan te sluiten bij de doelen van de provincie Noord-Holland zoals opgenomen in de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025.
15.f
Conceptverslag Rekeningencie provincie N-H 04032021
15.g
Stolpboerderijen: Brief GS aan PS inz. Voortgang Noord-Hollandse Waarderingskaart voor Stolpboerderijen (C-agenda EFB 14-6-2021)
GS nemen kennis van de voortgang van de Noord-Hollandse Waarderingskaart voor Stolpboerderijen en brengen PS daarvan op de hoogte.
15.h
Archeologie/IBT: Brief aan PS over interbestuurlijk toezicht op archeologie (C-agenda EFB 14-6-2021; over dit onderwerp zijn ook schriftelijke vragen door de hr. Kanik D66 gesteld 48-2021))
Met deze brief informeert het college provinciale staten over de manier waarop de provincie toezicht houdt op de Noord-Hollandse gemeenten voor wat betreft archeologie en monumenten.
15.i
Brief GS aan PS inz. Advies ICOMOS uitbreiding werelderfgoedstatus Stelling van Amsterdam
n.v.t
16
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
16.a
IPO: Brief GS inz. Kadernota 2022 van het IPO (C-agenda alle commissies: zie ook mogelijkheid tot reageren in nieuwsmail van 26 mei 2021 en hieronder)
Het IPO-bestuur heeft op 22 april de kaderbrief 2022 vastgesteld. De kaderbrief vormt de basis van de begroting 2022. In de nieuwe P&C cyclus is afgesproken dat de kaderbrief van het IPO gedeeld wordt met Provinciale Staten. Zo kunnen zij zich alvast voorbereiden op de behandeling van de begroting 2022 die later dit jaar door het IPO ter vaststelling wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Voor statenleden en duo-leden:
•Aan de ingekomen stukken van PS is de brief van GS over de Kadernotitie IPO toegevoegd.
Hoewel de Kaderbrief geen document is dat volgens de statuten van het IPO door de AV wordt vastgesteld, wordt deze in het kader van het verbeteren van de P&C cyclus IPO wel met u gedeeld. Het IPO bestuur stelt de Kaderbrief wel vast (gedeputeerde Stigter zit hier namens N-H in). Omdat er pas op 14 juni een cie EFB vergadering is, en de kaderbrief in het IPO bestuur op 10 juni wordt vastgesteld vragen de AV leden u uw aandachtpunten over de Kaderbrief aan hen door te geven (Aukelien Jellema en Ayse Er).
Deze zullen uw opmerkingen vervolgens bespreken met de hr. Stigter
De uitkomsten van Noord-Holland en van de andere provincies zullen worden meegenomen in de weging van IPO-Bestuur ter voorbereiding op de concept-begroting.
17
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
17.a
Mensenrechten: Brief over mensenrechten schendende doen en laten van de Nederlandse regering (C-agenda EFB 14-6-2021)
17.b
MRA: Brief transitiecommissie MRA inz. resultaten consultatie en vervolgproces transitie MRA (C-agenda EFB 14-6-2021)
17.c
Holocaust Namenmonument: Brief GS aan PS inz. Incidentele subsidie aan Nationaal Comité 4 en 5 mei voor opening Holocaust Namenmonument (C-agenda EFB 14-6-2021),
Met dit besluit wordt aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei een incidentele subsidie verstrekt ten bedrage van maximaal € 10.000 voor het onthullen van het Holocaust Namenmonument in september 2021.
17.d
Bibob: Brief GS aan PS inz. ondersteuning van gemeenten bij de uitvoering van de Wet Bibob (C-agenda EFB 14-6-2021; het is de bedoeling dat in september de voortgang van de agenda weerbaar N-H wordt geagendeerd)
De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan om inzichtelijk te maken hoe gemeenten ervoor staan in de bestuurlijke aanpak van criminaliteit middels de Wet Bibob en of er behoefte is aan verdere ondersteuning bij de uitvoering van deze wet. De uitkomst van het onderzoek is opgenomen in het rapport ‘Uitvoering wet Bibob door gemeenten’, dat in januari 2020 door GS is vastgesteld. Aan de aanbevelingen uit dit rapport is succesvol uitvoering gegeven in het afgelopen jaar.
18
C-agenda Algemeen
18.a
Randstedelijke Rekenkamer: Eindrapport Opvolging aanbevelingen 2021 (C-agenda NLG en RWK 7-6 en EFB 14-6)
18.b
Randstedelijke Rekenkamer: Conceptverslag van de vergadering van de programmaraad Randstedelijke Rekenkamer van 22 april 2021
18.c
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 49 (C-agenda NLG en RWK 7-6-2021 en EFB en M&B 14-7-2021)
18.d
MRA: Persbericht - MRA doet nieuwe kabinet aanbod voor nationaal herstel uit coronacrisis (C-agenda alle commissies juni 2021)