link naar deze pagina

PS - 13 november 2017

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 18:30
Voorzitter: J. Remkes
Toelichting: (Uitloopdatum van PS 06-11-2017)

Na vergadering online geplaatst:
- aangenomen moties en amendementen bij punten 20, 22 en 24;
- verworpen en ingetrokken moties en amendementen;
- geamendeerde voordracht-besluit bij punten 21 en 24;
- besluitenlijst PS 6 en 13 november 2017.
Bundel:
pdf Agendabundel (144.9MB)
Algemene documenten:

19
Heropening vergadering en mededelingen.
19.a
Vaststelling agenda uitloopvergadering en regeling van werkzaamheden.
20.1
Impactanalyse en preadviezen GS moties Koers Omgevingsvisie NH2050 en stemming ingediende moties.
GS hebben een schriftelijk pre-advies gegeven over de ingediende moties. Op maandag 13 november 2017 stemmen Provinciale Staten over de moties. De uitkomsten van het debat en de aangenomen moties worden verwerkt in een voordracht over de Koers Omgevingsvisie NH2050. Deze voordracht wordt op 7 december 2017 behandeld in een gezamenlijke commissievergadering. Op 18 december 2017 besluiten PS over de Koers van de Omgevingsvisie NH2050.
20.2
Stukken en ingediende moties van het richtinggevend debat van 9 oktober 2017 aan de hand van het discussiedocument ‘drie verhaallijnen op weg naar de Koers NH2050’.
pdf Brief GS aan PS, Omgevingsvisie Discussiedocument drie verhaallijnen op weg naar de Koers NH2050.pdf (1.8MB)
pdf Discussiedocument op weg naar Koers NH2050.pdf (4.1MB)
pdf Advies PlanMER Omgevingsvisie NH2050.pdf (517KB)
pdf Brief GS aan PS, Omgevingswet, d.d. 11-9-2017.pdf (270KB)
pdf Bijlage bij brief GS aan PS, Omgevingswet, d.d. 11-9-2017, Verkenning Omgevingswet.pdf (112KB)
pdf MEMO Presidium 11-9-2017 over opzet extra Statenvergadering 9-10-2017.pdf (147KB)
pdf Besluitenlijst Presidium 11-9-2017.pdf (245KB)
pdf Conceptverslag Technische briefing voor alle commissies over Omgevingsvisie NH2050, 21-9-2017.pdf (347KB)
pdf Beantwoorde schriftelijke vragen nr. 76-2017 van mw. Van Langen-Visbeek en dhr. Slettenhaar (VVD) over proces omgevingsvisie Noord-Holland.pdf (569KB)
pdf E-mail Groene organisaties met inbreng voor debat discussiedocument Omgevingsvisie NH2050.pdf (122KB)
pdf Bijlage bij e-mail Groene organisaties, Groene en gezonde keuzes voor 16 kernopgaven omgevingsvisie.pdf (337KB)
pdf Brief GS aan PS. Opbrengsten participatiecampagne Koersfase Omgevingsvisie.pdf (431KB)
pdf Overzicht van bijlagen opbrengsten participatiecamagne koersfase.pdf (41KB)
pdf 1. Verslagen sessies gemeenten.pdf (714KB)
pdf 2. Verslagen sessies belangenorganisaties.pdf (452KB)
pdf 3. Verslag werkconferentie 15 juni 2017.pdf (7.7MB)
pdf 4. Publieksonderzoek omgevingsvisie - Verkenning.pdf (11.6MB)
pdf 5. Publieksonderzoek omgevingsvisie - Koers.pdf (2.5MB)
pdf 6. Rapportage Facebook Jouw Noord-Holland.pdf (4.4MB)
pdf 7. Verslagen Huiskamergesprekken Jouw Noord-Holland.pdf (2.2MB)
pdf 8. Impressie huiskamergesprekken tijdens evenementen Bevrijdingspop en SAIL Den Helder.pdf (88KB)
pdf 9. Rapportage betaalde media uitingen.pdf (2.9MB)
pdf Manifest van woningcorporaties over woningbouw MRA.pdf (54KB)
pdf Brief Bestuurlijk AfstemmingsOverleg Noord-Holland Noord aan PS, Omgevingsvisie.pdf (3.6MB)
pdf M66 D66 Ambitie bodemdaling.pdf (97KB)
pdf M73 VVD - Participatiebijeenkomst gemeenteraden, waterschapsbesturen t.b.v. omgeving.pdf (102KB)
pdf M85 PvdD - Groei Schiphol van de baan.pdf (51KB)
pdf M90 PvdD - Omgevingswaarden.pdf (81KB)
pdf M92 CU-SGP - Klimaatverandering.pdf (43KB)
pdf M96 CU-SGP - Groei Schiphol binnen grenzen.pdf (49KB)
21
Wijziging verordening Faunabeheer Noord-Holland (VD-63)
22
Natuurbeheerplan 2018 (VD-65)
23
Provinciaal Meerjarenprogramma Groen 2018-2022 (VD-66)
Dit punt stond aanvankelijk als Hamerstuk 8f op de agenda en is verplaatst naar agendapunt 13.
24
Middelen programma OV-knooppunten (VD-67)
25
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) bij omgevingsvergunning Project versterking Markermeerdijken (VD-68)

26
Sluiting.