link naar deze pagina

PS-vergadering - 4 maart 2019

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:00
Eindtijd: 21:00
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting:
Na vergadering online:
- besluitenlijst;
- notulen;
- geamendeerd initiatiefvoorstel en besluit nr. 29 "Kwetsbare verkeersdeelnemers".
- geamendeerd initiatiefvoorstel en besluit nr. 10 "Toekomst zonder (plastic) zwerfafval".
- aangenomen, aangehouden, verworpen en ingetrokken moties-amendementen bij betreffende agendapunten.
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen van de vergadering van 14 januari en 4 februari 2019.
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
7
Voortgangslijst van moties.
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk (indien de commissie besluit dat het stuk geen hamerstuk is, dan wordt het als volledig agendapunt aan de agenda toegevoegd):
Hamerstuk 8g is behandeld als punt 9a.
8.a
Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers provincie Noord-Holland 2019 (VD-18).

8.b
Besluit tot wijziging van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 (VD-19).
8.c
Besluit tot instelling van de Onderzoekscommissie geloofsbrieven (VD-30).
8.d
Besluit tot instemming met Besluit mandaat, volmacht en machtiging van Gedeputeerde Staten en de CdK van Noord-Holland aan de griffier 2019 (VD-20).
8.e
Provinciaal Inpassingsplan Technische ruimten brug Ouderkerk aan de Amstel (VD-21).
8.f
Eindrapport externe Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad (VD-22).

9
Vaststellen definitief provinciaal inpassingsplan (PIP) N247 (VD-11).
pdf Provinciaal Inpassingsplan N247 Nota Zienswijzen (890KB)
pdf Provinciaal Inpassingsplan N247 Regels (405KB)
pdf Provinciaal Inpassingsplan N247 Tekening (1.2MB)
pdf Provinciaal Inpassingsplan N247 Toelichting (3MB)
pdf Provinciaal Inpassingsplan N247 (53KB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 1 Verkennend bodemonderzoek (39.3MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 2 Akoestisch onderzoek N247 km 29,2 - km 31,65 (7.2MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 3 Akoestisch onderzoek N247 tankstation en P&R-terrein (2.5MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 4 Akoestisch onderzoek N247 km 34,9 - km 43,45 (4.2MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 5 Natuurtoets (7.1MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 6 Watertoets (19.5MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 7 Archeologisch bureau en veldonderzoek N247 (38.3MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 8 Archeologisch bureau en veldonderzoek Het Schouw (7.6MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 9 Onderzoeksrapport NGE (16.9MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 10 Inventarisatiekaart onderzoeksrapport NGE (44.5MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 11 Bodembelastingskaart onderzoeksrapport NGE (49.1MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 12 Notitie Verkeerscijfers (473KB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 13 Luchtkwaliteit (1.4MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 14 Beeldkwaliteitplan Het Schouw verkleind (4MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 15 Waarom brand het licht hier_ (488KB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 16 Natuur en landschapsplan N247 km 29,2 - km 31,65 (48.5MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 17 Natuur en landschapsplan N247 km 36,8 - km 43,35 (30.6MB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 18 Nota inspraak- en overlegreacties (493KB)
pdf Bijlagen bij de toelichting_Bijlage 19 Aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling (2.1MB)
pdf Voordracht 11-2019 PIP N247 (141KB)
pdf Memo PIP N247 Natuurwaarden en Leefbaarheid 28-01-2019 (818KB)
pdf Advies cie M&F Provinciaal Inpassingsplan N247 (132KB)
pdf A10-2019 verworpen (32KB)
9.a
Wadloopverordening 2019 (VD-27).
10
Vaststelling Provinciaal Inrichtingsplan (N241) Herinrichting A.C. de Graafweg (VD-23).
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 1 vaststelling (902KB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 1 (902KB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 2 (7.8MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 3 (22.9MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 4 (455KB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 5 (1.1MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 6 (20.5MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 7 (5.8MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 8 (3.2MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 9 (1.3MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 10 Watertoets (30.2MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 11 (30.5MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 12 -verkleind- (15.6MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 13 (4.8MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 14 berekening stikstof (1.4MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 15 luchtkwaliteit (809KB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 16 (12.9MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 17 notitie stikstof (538KB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 18 nota van beantwoording (1MB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage 19 (96KB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage regels (424KB)
pdf Vaststelling PIP N241 bijlage verbeelding (16.4MB)
pdf Vaststelling PIP N241 toelichting (2.2MB)
pdf Vaststelling Provinciaal lnpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg N241 brief (63KB)
pdf informatiepakket gemeente Opmeer PIP N241 (4.6MB)
pdf Voordracht 23-2019 PIP N241 (106KB)
pdf Advies cie M&F Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (157KB)
pdf Brief Afwegingsnotitie herinrichting N241 A.C. de Graafweg (83KB)
pdf Afwegingsnotitie herinrichting N241 A.C. de Graafweg (6.5MB)
pdf A12-2019 verworpen (49KB)
pdf M14-2019 verworpen (56KB)
pdf M15-2019 verworpen (49KB)
11
Eerste begrotingswijziging 2019 (VD-24).
12
Multimodaal bereikbaarheidspakket Corridor Amsterdam-Hoorn: financiële bijdrage (VD-25).
13
Zienswijze kadernota 2020 van RUD Noord-Holland Noord (VD-26).
14
Initiatiefvoorstel PvdD, GL, CU-SGP en D66 "Naar een toekomst zonder (plastic) zwerfafval" (NR-10).
15
Initiatiefvoorstel CU-SGP Kwetsbare verkeersdeelnemers (NR-29).
Besluitpunt 3 van het ontwerpbesluit initiatiefvoorstel is ingetrokken. Alleen besluitpunten 1 en 2 zijn in stemming gebracht.
16
Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
17
Interpellatie fractie SP inzake Tata/Harsco.
18
Interpellatie fractie SP, 50PLUS en PVV inzake Spuisluis.
19.*
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
19
Sluiting.