link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 17 januari 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:10
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Er worden géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis.  De  publieke tribune is weer gesloten.
Het is  mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 14 januari 2022) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (235.8MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
4 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
5
A-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
5.a 13:50
Statenvoordracht Datacenterstrategie Noord-Holland (met uitnodiging van de commissies RWK en NLG)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 31 januari 2022.
Eerdere behandelingen van de datacenterstrategie in EFB:  10 mei 2021 BOT overleg en 6 september 2021 concept datacenterstrategie.
Bij dit punt zullen ook de leden van de commissie RWK en NLG worden uitgenodigd.

Toelichting:
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ geeft het college aan: “Noord-Holland is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters. We willen deze ontwikkeling verder faciliteren en daarmee de ICT-sector versterken. Daarbij hebben we oog voor het effect van datacenters op het landschap, het benutten van de restwarmte en de energievoorziening. We verankeren dit in ons beleid.” In de Noord-Hollandse Datacenterstrategie wordt dit beleid uitgewerkt.
6
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
7
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
7.a 15:20
Statenvoordracht Wensen en bedenkingen bij subsidievaststelling fractiebijdragen n.a.v. Rapport van bevindingen 2020-2021
Voorstel voor behandeling:
De voordracht met elkaar en de CdK bespreken en adviseren aan PS of de voordracht aanleiding geeft om hierover wensen en bedenkingen ter kennis van de voorzitter (CdK) te brengen.
De voordracht heeft op de agenda gestaan van het Presidium van 13 december 2021. Hier zijn geen inhoudelijke opmerkingen gemaakt.

Toelichting:
Op grond van de Subsidieverordening fractiebijdragen Noord-Holland 2015 moet elke door een
Statenfractie in het leven geroepen stichting fractieondersteuning verantwoording afleggen over
de door de provincie aan haar verstrekte subsidievoorschotten.
7.b 15:30
Voordracht Kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2022-2025
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal geagendeerd worden in de PS vergadering van 31 januari 2022.
De nota is ook behandeld in de Rekeningencommissie van 16 december 2021. Voor de daar gemaakte opmerkingen zie het later toe te voegen verslag van die vergadering.
In hun brief geven GS aan het gesprek over de algemene reserves (toepassing normen gewenste omvang reserves) niet bij deze nota, maar bij de perspectiefnota te willen voeren (juni in EFB).
De aangeboden technische briefing hierover zal op 9 mei worden gehouden.

Toelichting:
De Financiële Verordening 2021 van de provincie Noord-Holland bepaalt dat de provincie één keer in de vier jaar de Nota Weerstandsvermogen & risicomanagement actualiseert. De kadernota beschrijft het voorgestelde beleid en geeft de kaders / beleidslijnen die bij het hanteren van risicomanagement door de provincie Noord-Holland worden gehanteerd.
8
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
8.a 16:05
Slavernijverleden: Advies GS/initiatiefvoorstel Statenfractie DENK 'Onderzoek slavernijverleden
Voorstel voor behandeling:
U kunt met de indiener, de CdK en elkaar het voorliggende initiatiefvoorstel bespreken, alvorens het voorstel eventueel voor besluitvorming wordt doorgeleid naar de PS vergadering van 31 januari 2022.

Toelichting:
GS adviseren inzake een initiatiefvoorstel van de fractie van DENK om een diepgaand onderzoek naar het slavernijverleden niet uit te voeren maar het nationaal onderzoek over dit onderwerp door het Rijk af te wachten.
9
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
10
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
10.a 16:50
Voordracht wijziging van de Verordening nazorgheffing stortplaatsen provincie Noord-Holland 1999; aanpassing Tarieventabel
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 31 januari 2022

Toelichting:
Ingevolge de nazorgregeling in de Wet milieubeheer is de provincie na sluiting van een stortplaats belast met de eeuwigdurende nazorgverplichting. Voor de uitvoering van de nazorgverplichtingen is het Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland ingesteld. Het college van GS stelt jaarlijks de begroting en de tabel met doelvermogens vast.
11
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
12 17:10
Sluiting
13
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
13.a
Mobiliteit/Economie/Wonen: Bekostigen doortrekken Noord/Zuid-lijn naar Schiphol en Hoofddorp (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022 en C-agenda RWK 10-01-2022)
Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroringlijn Amsterdam is nodig om de bereikbaarheid op regionaal, nationaal én internationaal niveau te verbeteren. Bovendien maakt het woningbouw mogelijk. Er is €1,5 miljard nodig als cofinanciering van de reservering via het Nationaal Groeifonds. Een bijdrage van het Rijk kan de bekostiging rondmaken. Een alliantie van Vervoerregio Amsterdam, gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, NS, Schiphol, KLM en provincie Noord-Holland heeft nu als alternatief een tijdelijke toeslag voor metro, bus, trein en parkeren op knooppunt Schiphol uitgewerkt. Dit om op terug te vallen als het Rijk niet of onvoldoende bijdraagt.
13.b
Arbeidsmarkt en Onderwijs: Brief GS aan PS inz. definitieve vaststelling Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2020-2023 (C-agenda EFB 17-1-2022).
Het beleid van de provincie is gericht op een duurzame en veerkrachtige Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De ambitie is het realiseren van voldoende gekwalificeerde medewerkers in de techniek en technologie ten behoeve van de transitieopgaven, waarbij we streven naar inclusiviteit. Het manifest Werken & Ontwikkelen 2030 Noord-Holland is een belangrijk instrument als onderliggend visiedocument op de provinciale uitvoeringsagenda 2021-2023.
13.c
Economie/Energie: Brief GS aan PS inz. Wijzigen Uitvoeringsregeling HIRB Duurzaamheid (C-agenda RWK 10-1-2022 en EFB 17-1-2022)
De subsidieregeling voor duurzame energieprojecten op bedrijventerreinen uit 2021 blijft ook in 2022 open voor aanvragen. Voor deze regeling die zich richt op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie op bedrijventerreinen, is in 2021 en 2022 gezamenlijk € 2,5 miljoen beschikbaar.
13.d
Economie: Brief GS aan PS inz. Vaststelling HIRB+ regelingen 2022 (C-agenda EFB 17-1-2022)
Met de vaststelling van het Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen programma (HIRB+ programma) is besloten om de subsidieregelingen voor ondersteuning voor bedrijventerreinen en winkelgebieden te continueren. Voor nu betreft dit de HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Werklocaties 2022 en de HIRB+ Uitvoeringsregeling Toekomstbestendige Winkelgebieden 2022. Vanwege het succes van de subsidieregeling wordt het subsidieplafond van de Uitvoeringsregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties verhoogd tot €550.000.
13.e
Economie/Pallas: Beantwoording technische vragen die tijdens de technische briefing Pallas op 29 november 2021 zijn gesteld (c-agenda EFB 17-1-2022)
13.f
Economie/RO: Brief van Red de Wieringermeer inz. moratorium datacenters (brief kan betrokken worden bij de behandeling van de voordracht datacenterstrategie die naar alle waarschijnlijkheid in EFB van 17-1-2022 wordt behandeld)
13.g
Economie: Brief GS aan PS inz. Programma De Kop Werkt! (c-agenda EFB 17-1-2022)
De provincie Noord-Holland werkt met de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Over de voortgang van het programma wordt gerapporteerd. De Stuurgroep De Kop Werkt! vergadert op 16 december.
13.h
Economie: Commissie EFB 29 nov. 2021 schriftelijke beantwoording vraag hr. Mangal inz. banen Pallas (C-agenda EFB 17-1-2022)
13.i
Interbestuurlijk Toezicht: Brief GS aan PS inz. Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2022-2025 (C-agenda EFB 17-1-2022 en C-agenda RWK en NLG 10-1-2022)
De provincie heeft het Beleid Interbestuurlijk Toezicht geactualiseerd. De provincie houdt toezicht op financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en huisvesting statushouders.
14
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
14.a
Motie 42: Brief GS aan PS inz. Intentieverklaringen Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (c-agenda RWK 10-1-2022 en EFB 17-1-2022)
Eigenaren van gebouwen die willen deelnemen aan het RVO ontzorgingsprogramma ‘Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’ vragen we om samen met de provincie Noord-Holland een intentieverklaring te ondertekenen. Daarmee spreken beide partijen de wil uit om samen te werken en het project helemaal te doorlopen. Het resultaat daarvan is een goed onderbouwd plan met een concreet maatregelenpakket om hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren wordt op dit moment een subsidieregeling opgezet. Deze wordt naar verwachting begin 2022 van kracht. Hiervoor is een bedrag van € 2 mln. beschikbaar uit het provinciaal Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds.
14.b
EHDF motie 42: Brief GS aan PS inz. Vervolg van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (C-agenda EFB 17-1-2022)
14.c
Interne Organisatie/verduurzaming: Brief GS aan PS inz. Verduurzaming Eigen Organisatie (C-agenda RWK 10-1-2022 en EFB 17-1-2022)
De provincie Noord-Holland zet sterk in op het verduurzamen van haar eigen bezit. Daar valt namelijk grote winst te halen.
Met een kleine selectie uit de vele projecten gericht op CO2 reductie, samengebracht in een digitaal boekje, geeft de provincie een aantal voorbeelden ter inspiratie aan elkaar en onze partners om vooral door te gaan op deze goede weg.
14.d
Monumenten: Brief GS aan PS inz. Wijziging Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021(C-agenda EFB 17-1-2022)
De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-Holland 2021 stimuleert onderzoek naar mogelijkheden voor duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben of dreigen te gaan verliezen. De regeling is op enkele technische punten aangepast. De regeling is een aanvulling op maatregelen die genomen worden binnen het Economisch herstel en duurzaamheidsfonds.
14.e
Mobiliteit/Landschapsplan S.v.A.: Voordracht Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief (A-agenda M&B 17-01-2022 en C-agenda EFB 17-01-2022)
Het landschapsplan voor de Stelling van Amsterdam en de Verbinding A8-A9 is afgerond. Door een samenhangend pakket van 40 maatregelen gaan herstel van het werelderfgoed én een goede inpassing van de weg hand in hand. De eindconclusie luidt dan ook dat de uitvoering van dit plan zal leiden tot een kwaliteitsimpuls aan het gebied. Door de aanleg van de Verbinding A8-A9 neemt de verkeersdrukte in Krommenie aanzienlijk af, waardoor de leefbaarheid verbetert. De verdiepte ligging zorgt voor minder geluidsbelasting in zowel de Broekpolder als in Assendelft. Meer informatie over het project staat op de website www.VerbindingA8-A9.nl van de provincie Noord-Holland.
14.f
Personeel: Brief GS aan PS inz. Gewijzigd beleggingsbeleid ABP (c-agenda EFB 17-1-2022)
14.g
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Noord-Hollandse Cultuurlening (c-agenda EFB 17-1-2022)
De Noord-Hollandse Cultuurlening is een uitwerking van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds ten behoeve van de versterking van de culturele sector.
14.h
Bereikbaarheid/Erfgoed: Bericht van Landschap Noord-Holland voor commissieleden M&B - A8-A9 (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022)
14.i
Bereikbaarheid/Erfgoed: Ingekomen mail bewonersvereniging Noorderveenweg - Assendelft over A8 - A9 (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022)
14.j
Bereikbaarheid/Erfgoed: Ingekomen mail EVOFENEDEX mede namens VNO NCW Wet en TLN over Landschapsplan SvA A8-A9 (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022)
15
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
16
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
16.a
Concerncontrol: Brief GS aan PS inz. Managementletter 2021 (Rekeningencie 16-11-2021 en C-agenda EFB 17-1-2022)
Op 10 november jongstleden heeft Publiek Belang Accountants de Managementletter 2021 aan de provincie Noord-Holland (PNH) opgeleverd. In de Managementletter rapporteert de accountant over de interim-controle 2021 die met name gericht is op de administratieve processen, de IT-omgeving, de verbijzonderde interne controle en een aantal verslaggevingsaspecten.
16.b
Fraude: brief GS aan PS inz. Fraudebeleid (c-agenda EFB 17-1-2022)
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten zijn primair verantwoordelijk voor de preventie en detectie van fraude. Het fraudebeleid draagt bij aan het invullen van deze verantwoordelijkheid.
16.c
Bestuur: Brief van de CdK aan PS inz. spoedverzoek kabinet extra opvangplekken asielzoekers (C-agenda EFB 17-1-2021)
Op 19 november jl. is een kabinetsbrief verstuurd aan alle rijksheren, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. In de kabinetsbrief wordt onder meer verzocht om nog voor het einde van het jaar 1200 extra opvangplekken voor asielzoekers te realiseren. De rijksheer informeert Provinciale Staten over de kabinetsbrief en de wijze waarop dit verzoek wordt opgepakt.
16.d
Bestuur: Brief CdK aan PS inz. Beleidskader verboden handelingen (C-agenda EFB 17-1-2022)
Op basis van artikel 15 van de Gemeentewet en de Provinciewet mogen politieke ambtsdragers een aantal handelingen niet verrichten omdat deze zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling. Voor enkele verboden handelingen kan ontheffing worden verleend. GS hebben hiervoor een beleidskader vastgesteld. Het beleidskader is te raadplegen via www.overheid.nl.
16.e
MRA: Agenda 1e Algemene Vergadering op 22 december 2021 (c-agenda EFB 17-1-2022; de agenda wordt u aangeboden door de leden van de AV (hr. Olthof en de CdK) conform de oproep in de motie (52-2021) over de samenwerking tussen GS en PS; de agenda en de stukken zijn ook te vinden op de site van de MRA https://www.metropoolregioamsterdam.nl/?s=algemene+vergadering
16.f
Subsidie's: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken (c-agenda EFB 17-1-2022)
Gedeputeerde Staten stellen een subsidieregeling open voor aanvragen in het thema eren en herdenken. De uitvoeringsregeling subsidie eren en herdenken wordt voor 2022 opengesteld met een plafond van € 50.000.
16.g
Audit/Omgevingsdiensten: Brief GS aan PS inz. Auditjaarplan 2022 onderzoeken GS(C-agenda NLG 10-1-2022 en EFB 17-1-2022)
Gedeputeerde Staten (GS) voeren op grond van artikel 217a, eerste lid, van de Provinciewet periodiek onderzoek uit naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het door hen gevoerde bestuur (GS-onderzoeken). Het "Auditjaarplan 2022 onderzoeken GS" beschrijft de voorgenomen GS-onderzoeken voor dit jaar.
16.h
Koloniaal verleden: Brief GS aan PS inz .Voortgang verdere uitvoering motie 48-2020 Educatie koloniaal verleden (c-agenda EFB 17-1-2022)
Op 29 juni 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om stil te staan bij de jaarlijkse Keti Koti viering alsmede een expositie en activiteiten te organiseren gericht op educatie over het slavernijverleden. In een brief lichten Gedeputeerden Staten de voortgang van de verdere uitvoering van deze motie toe.
17
C-agenda Algemeen
17.a
EFB: Schriftelijke beantwoording vragen, die gesteld zijn bij de behandeling van de Mid term review commissie EFB van 29 november 2021, die tot de portefeuille van de hr. Loggen behoren (C-agenda EFB 17-1-2022)
17.b
MRA: MRA Raads en Statenleden Bericht (c-agenda alle commissies januari 2022)