link naar deze pagina

PS-vergadering - 23 mei 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 20:45
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: BERAADSLAGENDE VERGADERING (HYBRIDE)

Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl
De publieke tribune is toegankelijk. Vanwege een beperkt aantal plaatsen is het advies voor belangstellenden om zich vooraf aan te melden via statengriffie@noord-holland.nl

NB: alle vergaderstukken en ingediende moties/amendementen worden alleen in deze beraadslagende vergadering gepubliceerd.

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 23-05-2022;
. notulen beraadslagend en besluitvormend PS 23-05-2022;
. ingediende moties en amendementen bij punten 9, 10, 11, 13 en 16.
Bundel:
pdf Agendabundel (122MB)
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen.
2
Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden.
2.a
Afscheid Statenlid PvdA.
2.b
Beëdiging en installatie Statenlid PvdA.
3.a
Bekrachtiging besluit GS inzake opgelegde verplichting tot geheimhouding.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
3.b
Lijst geheimhouding PS.
4
Vaststelling notulen en besluitenlijst van de beraadslagende en besluitvormende vergadering van 4 april 2022.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
5
Vaststelling Strategische Statenagenda.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
6
Vaststelling lijst ingekomen stukken.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
7
Voortgangslijst van moties.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
8
Voorlopig aangemerkt als hamerstuk.
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
Indien de commissie of het presidium besluit dat het een hamerstuk is, dan wordt het punt bij de hamerstukken gevoegd.
8.a
Aanwijzen nieuwe voorzitter en plv. voorzitter commissie Economie, Financiën en Bestuur (VD-30).
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
8.b
Aanwijzen nieuw lid werkgeverscommissie (VD-31).
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
8.c
Concept-begroting Randstedelijke Rekenkamer 2023 (VD-26).
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
8.d
Waddenfonds begroting 2023 en jaarstukken 2021 (VD-25).
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
8.e
Recreatie: Zienswijze eerste begrotingswijziging 2022 Plassenschap Loosdrecht (VD-24).
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
8.f
Aanpassing Luchthavenregeling Middenmeer (VD-29).
(Vaststelling vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
9
Eerste partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (VD-13).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
pdf Dossier 8635 voorblad.pdf (67KB)
pdf Addendum planmer wind op land (35.9MB)
pdf Doorontwikkeling Wind op Land (453KB)
pdf Ruimtelijke handreiking wind op land (1.2MB)
pdf Wijziging verordening OVNH2020 (74KB)
pdf Wijziging regeling NH2020 (30KB)
pdf Afwegingskader energieopwekking Hollandse Waterlinies (63.4MB)
pdf Bijlage 7 b bij artikel UNESCO OV 2020 (159KB)
pdf Nota van beantwoording OV NH2020 eerste partiele herziening (917KB)
pdf Brief aan PS over Statenvoordracht 1e partiele herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (675KB)
pdf 2022-03-07 Voordracht 13 1e partiële herziening Omgevingsverordening NH 2020 -OV NH2020- (229KB)
pdf Advies commissie RWK eerste partiële herziening OVNH2020 (122KB)
pdf Aanvullend: Brief GS aan PS over OV NH behandeling PS 7 maart 2022 verzoek kleine aanpassingen bij OV NH 2020 en OV NH 2022 (1.1MB)
pdf Brief GS 9-3-2022 over aangehouden besluitvorming PS 7 maart 2022 (944KB)
pdf Brief GS 6-4-2022 over tijdpad uitvoering aangenomen motie TK-leden Leijten en Erkens en landelijk traject windturbinenormen (2.1MB)
pdf A7-2022 VERWORPEN JA21 CDA Liberaal NH-600 meter norm windturbines Amsterdam (124KB)
pdf A8-2022 VERWORPEN JA21 Liberaal-Minimale lijnopstelling en dezelfde draairichting en verschijningsvorm voor windturbines (107KB)
pdf A9-2022 VERWORPEN JA21 Liberaal NH-Maximale ashoogte windturbines (93KB)
pdf A10-2022 VERWORPEN JA21 Liberaal NH-Geen draagvlak geen windturbines (101KB)
pdf A11-2022 VERWORPEN JA21 Geen windturbines op land (87KB)
pdf A12-2022 VERWORPEN JA21 Verleen geen medewerking aan de bouw van zonne-energie of windturbines boven de RES doelstelling van 35 TWh (73KB)
pdf A13-2022 VERWORPEN CDA JA21-600 meter norm windturbines (115KB)
pdf M47-2022 VERWORPEN SP JA21-Windturbines en MER-plicht (87KB)
pdf M48-2022 VERWORPEN SP PvdD-Windturbines in NNN (96KB)
pdf M49-2022 VERWORPEN SP CDA Liberaal NH-Duidelijke Rijksnormen afwachten (95KB)
10
Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-14).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
pdf Dossier 8822 voorblad.pdf (67KB)
pdf Voorbereidingsbesluit OV NH2022 (24KB)
pdf Delegatiebesluit OV NH2022 (29KB)
pdf Moties en toezeggingen OV NH voortgangslijst (130KB)
pdf Oplegger Ontwerp-OV NH2022 ter informatie (77KB)
pdf Brief aan PS over Statenvoordracht Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (589KB)
pdf Omgevingsverordening NH2022 PS (1.3MB)
pdf Nota van beantwoording OV NH2022 (1.6MB)
pdf 2022-03-07 Voordracht 14 Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (227KB)
pdf Advies commissie RWK OVNH2022 (111KB)
pdf Aanvullend: Brief GS aan PS over OV NH behandeling PS 7 maart 2022 verzoek kleine aanpassingen OV NH 2020 en OV NH 2022 (1.1MB)
pdf Aanvullend: Bijlage 10 OV NH2022 gegevens en bescheiden (82KB)
pdf Brief GS 9-3-2022 over aangehouden besluitvorming PS 7 maart 2022 (944KB)
pdf Brief GS 6-4-2022 over tijdpad uitvoering aangenomen motie TK-leden Leijten en Erkens en landelijk traject windturbinenormen (2.1MB)
pdf M51-2022 AANGENOMEN PvdD DENK SP LNH JA21-Voorkomen faunaslachtoffers bij windenergie borgen (183KB)
pdf M53-2022 AANGENOMEN PvdD SP- Meerdere pilots verruiming Vrijkomende Agrarische Bebouwing (157KB)
pdf M57-2022 AANGENOMEN-PvdD SP-Waterbelangen borgen (153KB)
pdf M61-2022 AANGENOMEN-SP D66 PvdD-Natte weilanden bij de Oeverlanden in NNN opnemen (106KB)
pdf M50-2022 AANGEHOUDEN PvdD SP-Zoneringskaart landbouw voor versnelling transitie naar gezond voedselsysteem (198KB)
pdf M54-2022 AANGEHOUDEN PvdD SP-Natuurinclusief (ver)bouwen als motiveringsvereiste opnemen in de omgevingsverordening (175KB)
pdf M55-2022 AANGEHOUDEN PvdD SP-Natuurinclusief (ver)bouwen beleidsuitwerking. (157KB)
pdf M63-2022 AANGEHOUDEN-PvdA-Toets bereikbaarheid en duurzame energie (98KB)
pdf M52-2022 VERWORPEN PvdD SP-Viskwekerijen als nieuwe intensieve veehouderijen (192KB)
pdf M56-2022 VERWORPEN PvdD-Aansluiting op binnenstedelijk groen (134KB)
pdf M58-2022 VERWORPEN-PvdD-Bebouwingscontour jacht (163KB)
pdf M59-2022 VERWORPEN-PvdD SP-Grootste bron fijnstof scherper aanpakken (160KB)
pdf M60-2022 VERWORPEN-PvdD SP-Voorkom onherstelbare schade leefomgeving, geef burgers redelijke termijnen bij omgevingsvergunningen. (172KB)
pdf M62-2022 VERWORPEN-SP-Recreatie voor mensen met een smalle portemonnee (308KB)
pdf M64-2022 AANGEHOUDEN-CDA-notitie lintbebouwing (87KB)
pdf M65-2022 VERWORPEN-DENK-gezondheid burgers natuur en milieu altijd leidend (92KB)
11
Referendumverzoek Eerste partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (VD-20).
(Stemming over moties, amendementen en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
12
Initiatiefvoorstel Burgerpeiling fractie ChristenUnie -is van agenda afgehaald- (NR-27).
Op verzoek van fractie ChristenUnie is het initiatiefvoorstel van de agenda PS 23-05-2022 afgehaald voor nader onderzoek en bespreking in een Statenwerkgroep Burgerparticipatie na het zomerreces van 2022.
13
Actieagenda Actieve Mobiliteit 2022-2027 & Regionaal Toekomstbeeld Fiets (VD-28).
(Stemming over amendementen, moties en voordracht vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
14
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 13.00 uur.
15
Beraadslaging Actualiteiten (onder voorbehoud van instemming Provinciale Staten).
(Stemming van ingediende moties vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
Het Statenlid dat een verzoek tot het houden van een actualiteit wil doen, dient dit verzoek in bij de griffie, uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan de vergadering om 12.00 uur.
16
Indien aan de orde: advies GS motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
(Stemming over ingediende moties vindt plaats in de besluitvormende vergadering.)
17
Sluiting beraadslagende vergadering.