link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 22 maart 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 13:30
Eindtijd: 17:30
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: I.v.m. de maatregelen omtrent het coronavirus vindt de commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving plaats.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl
Ook is het mogelijk om (digitaal) in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 19 maart 2021) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (86.6MB)
Algemene documenten:

0.1
BOT overleg actualisatie cultuurbeleid van 11.00 uur tot 12.30 uur (nadere info volgt nog)
0.2
Technische briefing nieuw op te richten ROM van 13.00 uur tot 13.30 uur
1 13:30
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 13:35
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
5
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
5.a 14:05
Communicatie: Brief GS aan PS inz. afdoening Motie 48-2020 over educatie koloniaal verleden (dit betreft een doorgeschoven punt van de vergadering van 18 januari 2021 en 15 februari 2021)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.

Toelichting:
Op 29 juni 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin zij Gedeputeerde Staten oproepen om stil te staan bij de jaarlijkse Keti Koti viering alsmede een expositie en activiteiten te organiseren gericht op educatie over het slavernijverleden. In een brief lichten Gedeputeerde Staten toe hoe zij deze motie uitvoeren.
5.b 14:30
Communicatie: Brief GS aan PS in. vaststelling Communicatieaanpak Duurzaam doorpakken 2020 - 2023 en afdoening motie 98-2019 (dit betreft een doorgeschoven punt van de vergadering van 18 januari 2021 en 15 februari 2021)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u nog opmerkingen heeft over de communicatieaanpak en of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen.Toelichting:
Het College van Gedeputeerde Staten beschrijft op hoofdlijnen de communicatieaanpak van deze coalitieperiode. De belangrijkste ambitie daarin is de groei van een zendende provincie naar een provincie die voortdurend in gesprek is met haar inwoners en partners. Met deze aanpak willen Gedeputeerde Staten de inwoners van Noord-Holland meenemen in hun inzet op het gebied van klimaat, duurzame stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie, vitaal landelijk gebied, cultuur, openbaar bestuur en financiën. Transparant en proactief communiceren, bij zowel positief als negatief nieuws, gebruikmakend van kanalen dicht bij de inwoners van onze provincie.
6
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
6.a.1 14:50
A-punt Statenvoordracht Regiegroep Metropoolregio Amsterdam (MRA) 9 april 2021 (A-agenda EFB 22-3-2021)
Op 9 april 2021 zal de halfjaarlijkse vergadering plaatsvinden van de MRA-Regiegroep. Aan de Colleges van B&W en GS van de betrokken overheden wordt gevraagd om de vergaderstukken te agenderen in raden en Staten voor een zienswijze.

Omdat PS pas op 12 april een besluit hierover kan nemen zal de inbreng uit de commissie (voor zover deze op basis van een gewogen peiling op een meerderheid kan rekenen), meegegeven worden als voorlopige zienswijze aan de MRA-Regiegroep. De wensen en opvattingen van de commissie, worden vervolgens door de vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland ingebracht in de vergadering van de Regiegroep Metropoolregio Amsterdam van 9 april 2021.
Achteraf stelt PS hierover op 12 april de voordracht met ontwerpbesluit vast.
6.a.2 15:15
B-punt: Versterken MRA samenwerking
Voorstel voor behandeling:
De leden van de commissie kunnen met elkaar en de CdK  de voorstellen tot versterking bespreken en aandachtspunten meegeven voor de regiegroep van 9 april

Per 1 januari 2021 is het onderwerp MRA overgeheveld van de cie RWK naar EFB.
De MRA  is meerdere keren (waaronder het evaluatierapport) ter sprake gekomen in de commissie RWK, zie:
\- cie RWK 14 oktober 2019\, agendapunt 5a en het verslag van die vergadering bij de agenda bijlagen boven in;
\- cie RWK 16 april 2020\, agendapunt 7 en het verslag van die vergadering bij de agenda bijlagen boven in;
\- cie RWK 24 september 2020\, agendapunt 3 en het verslag van die vergadering bij de agenda bijlagen boven in\.
7
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
8
B-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
8.a 15:40
Databeveiliging: Brief GS aan PS inz. toelichting beveiliging bij BIJ12 (B-agenda EFB 22-3-2021)
Voorstel voor behandeling:
De leden van de commissie kunnen met elkaar en de gedeputeerde de voorliggende stukken bespreken.

Toelichting:
Naar aanleiding van de Statenvergadering op 1 februari jongstleden informeren wij Provinciale Staten over de beveiliging van de informatiesystemen van BIJ12.
9
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
10
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
10.a 16:05
Bibliotheken: Brief GS aan PS inz Afdoen motie 175 Bibliotheken openhouden
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of u zich kunt vinden in het voorstel van GS om de motie als afgehandeld te beschouwen

Toelichting:
Provinciale Staten hebben op 9 november 2020 met motie 175 het college van GS opgeroepen te onderzoeken welke bijdrage de provincie kan leveren in het openhouden van bibliotheken bij toekomstige lockdowns vanwege de coronamaatregelen. Het college informeert PS over de diverse activiteiten die naar aanleiding van deze motie zijn ondernomen.
10.b 16:20
Sociale Infra: brief GS aan PS inz. Noodfonds sociale infra, informeren PS over inzet restant
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of de brief u nog aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen/stellen van vragen.

Toelichting:
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 motie 41 aangenomen over noodsteun aan maatschappelijke instellingen vanwege de Covid-19 maatregelen. Het college informeert PS over de verdere uitwerking en procedure voor de inzet van het restbedrag in 2021.
10.c 16:35
Economisch Herstel en Duurzaamheidsfond: Brief GS inz. tussenstand uitvoering Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds s: (B-agenda EFB 22-3-2021)
Voorstel voor behandeling:
Na bijna een halfjaar geeft GS  de eerste tussenstand van de
uitvoering van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds.
GS gaat  graag met u in gesprek over de voortgang, nieuwe ontwikkelingen
en de voorbereiding van de 2e set van maatregelen

Toelichting:
Op 9 oktober 2020 zijn Provinciale Staten geïnformeerd over het raamwerk voor de uitvoering van het Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds (motie 42). Het doel is de economische en maatschappelijke effecten in Noord-Holland, als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus te verzachten. De 1e tranche is in uitvoering en GS komen nu met een brief waarin de tussenstand van de uitvoering is beschreven.
10.d 17:00
Inkoop: Brief GS aan PS inz. Inkoopbeleid 2021-2024
Voorstel voor behandeling:
Kennis te nemen van de wijze waarop de provinciale organisatie haar
inkoopbeleid wil inzetten en het bespreken van de mogelijkheden van
maatschappelijk verantwoord inkopen.

Toelichting:
In het Coalitieakkoord 'Duurzaam doorpakken' is vermeld dat het inkoopbeleid gemoderniseerd wordt. Gezien ook de (aangescherpte) doelstellingen in het Coalitieakkoord is een nieuw inkoopbeleid voor de komende vier jaar opgesteld. Met het inkoopbeleid willen we een bijdrage leveren aan een duurzame, bereikbare, leefbare en innovatieve provincie. De provincie Noord-Holland koopt jaarlijks voor ruim 350 miljoen euro aan werken, diensten en leveringen (producten) in. Dit is ruim 50% van onze jaarlijkse begroting. Met dit inkoopvolume hebben we als provincie impact op onze maatschappelijke opgaven. Het inkoopbeleid, waarin 4 thema’s (Circulair Inkopen, Klimaatneutraal Inkopen, Sociaal Inkopen en Ethisch Inkopen) zijn uitgewerkt, sluit onder meer aan bij de doelstellingen van Actieprogramma Klimaat 2020 – 2023, de Circulaire Roadmap van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 en de Green Deal duurzaam GWW.
10.e
ABP: Brief van Fossielvrij nl inz ABP’s investeringen in fossiele industrie (verzoek van C- naar B-agenda). (Verplaatst naar agenda EFB 22-4-2021).
Het betreft hier een verzoek van de c-naar de b-agenda van de heren Zoon (PvdD) en Dulfert (GL).
Er wordt in de brief een beroep gedaan op GS om er bij ABP op aan te dringen om te stoppen met fossiele investeringen.

Hieronder wordt aangeven met welk doel de fractie dit onderwerp/ de ingekomen brief op de agenda heeft gezet
\- welke politieke vraag wil de indiener aan de orde stellen
GL en PvdD willen graag van de gedeputeerde weten of ze gehoor wil geven aan die oproep. Fossiele investeringen door ABP zijn niet alleen slecht voor het milieu (in Noord-Holland), maar vormen ook een groeiend risico voor pensioenen van de werknemers bij de Provincie.
\- wat vraagt de indiener aan de andere fracties \(de commissie\, de portefeuillehouder\)
GL en de PvdD willen graag horen van de andere commissieleden of ze een dergelijk verzoek wil steunen evt. via een motie vreemd.

Motivatie van het verzoek:
GS is, als werkgever, verantwoordelijk voor onze werknemers van de Provincie. We zien dat Fossiele investeringen niet alleen slecht voor het milieu zijn. Haaks staan op de provinciale klimaatambities. Maar ook een groeiend risico vormen voor de pensioenen van onze werknemers. Om hun financieel te beschermen en om goed om te gaan met provinciale middelen zou een sterk signaal naar ABP verstandig zijn. Onder andere de gemeenten Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Groningen, Nijmegen, Maastricht en Boxtel deden eerder al een oproep aan het ABP om investeringen in de fossiele industrie versneld af te bouwen. In 2022 stelt het ABP zijn klimaatdoelen bij. Daarom is het goed om nú vanuit de deelnemende organisatie op te roepen de koers aan te passen.
11
Rondvraag portefeuille mw. Pels (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
12 17:30
Sluiting
13
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
13.a
Economie: Brief GS aan PS inz. behoefteraming werklocaties Noord-Holland-Noord (C-agenda EFB 22-3-2021)
In de Omgevingsverordening NH2020 is bepaald dat gemeenten per regio afspraken maken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Deze afspraken moeten zijn gebaseerd op een vastgestelde provinciale behoefteraming.

De behoefteraming werklocaties Noord-Holland-Noord uit 2013 is verouderd. Daarom is een nieuwe behoefteraming uitgevoerd. Hierbij is afgestemd met de drie regio’s. Deze behoefteraming wordt vastgesteld door de provincie en vormt het uitgangspunt voor het aanpassen van de regionale afspraken in de drie regio’s.
13.b
Europa: Brief GS aan PS inz. Rapportage Europese samenwerking Randstadprovincies (C-agenda alle commissies maart 2021); u kunt de rapportage als achtergrondinfo gebruiken in het proces om te komen tot een nieuwe Europastrategie
De vier Randstadprovincies werken in Brussel samen op Europese dossiers. Zij signaleren nieuwe beleidsontwikkelingen en analyseren voorstellen. De Randstadsamenwerking in Brussel stelt jaarlijks een rapportage op over de werkzaamheden van het afgelopen jaar met een doorkijk naar het komende jaar.
13.c
Gemeentelijke herindeling: Brief GS an PS inz. wijzigingsbesluit verrekening grenscorrectie Gooise Meren en Weesp (C-agenda EFB 22-3-2021)
Gedeputeerde Staten namen op 3 juli 2018 een besluit over de financiële verrekening over de grenscorrectie Bloemendalerpolder tussen de gemeenten Gooise Meren en Weesp. In de jaren die volgden konden de gemeenten geen overeenstemming bereiken over de verrekening van de kosten. Hierdoor was het nodig om in 2020 een wijzigingsbesluit te nemen. De gemeenten hebben nu besloten om te schikken. Gedeputeerde Staten hebben een nieuw wijzigingsbesluit genomen zodat de verrekening plaats kan vinden.
13.d
Economie: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2021 (C-agenda EFB 22-3-2021)
De Uitvoeringsregeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2021 (hierna MIT-regeling) is een regeling waarbij ondernemers subsidie kunnen aanvragen voor haalbaarheidsstudies en Research&Development samenwerkingsprojecten. De MIT-regeling is een samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De MIT-regeling wordt in 2021 volledig opengesteld binnen het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. In totaal is er €7.1 miljoen beschikbaar voor de MIT-regeling 2021.
13.e
Europa: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag Kansen voor West II 2019 (C-agenda EFB 22-3-2021)
Kansen voor West II (KvW II) is het samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies en de vier grote steden. Het programma wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en geeft een impuls aan de regionale economie. De Management Autoriteit KvW II stuurt jaarlijks een evaluatie van de vorderingen van het programma.
13.f
Ingekomen mail Ontsluiting WFO terrein, Zwaagdijk (C-agenda M&B- leidend - en EFB 22-03-2021 en C-agenda NLG 19-04-2021)
13.g
Economie/wonen: Brief GS inz . Wonen voor Winkels (C-agenda EFB 22-3-2021 en RWK 19-4-2021 EFB leidend)
Noord-Hollandse winkelgebieden kampen met toenemende leegstand en staan voor de uitdaging toekomstbestendig te worden. Tegelijkertijd is er een forse opgave woningen te realiseren. Gedeputeerde Staten gaan met ‘wonen voor winkels’ transformatie van structurele winkelleegstand naar woningen in centrumgebieden stimuleren.
14
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
14.a
Circulaire economie: Brief GS aan PS inz. definitieve Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 (C-agenda EFB 22-3-2021)
In het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken’ heeft het college besloten zich te blijven inzetten voor de transitie naar een circulaire economie. Voor de uitvoering van deze ambitie is de Actieagenda Circulaire Economie voor de jaren 2021 tot en met 2025 vastgesteld. In de Actieagenda staat beschreven wat de provincie in deze periode concreet gaat doen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en bij te dragen aan de gewenste systeemverandering.
14.b
Cultuur: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021 (C-agenda EFB 22-3-2021)
De provincie zet zich in voor een goed regionaal bereikbaar en toegankelijk cultureel aanbod in Noord-Holland. Hierbij is regionale samenwerking belangrijk. Met de Uitvoeringsregeling subsidie stimulering regionale samenwerking cultuur Noord-Holland 2021 ondersteunen wij gemeenten en culturele instellingen om regionaal samen te werken op het gebied van cultuur.
14.c
Inkoop: Brief GS aan PS inz. verlenging deelname Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) (C-agenda EFB 22-3-2021)
Op 8 december 2016 heeft de provincie Noord-Holland het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2016-2020 ondertekend. Met het manifest spreken de ondertekenaars (Rijksoverheid en andere bestuurders en medeoverheden) af om bij hun inkoopbeleid duurzame en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen. In het manifest bepalen overheden zelf hun doelstellingen, op basis van hun eigen ambities. De provincie heeft hiervoor in 2016 een actieplan opgesteld. In afwachting van de vaststelling van de opvolger van het manifest, het Nationaal Actieplan MVI door het Parlement, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de provincie verzocht om de deelname tot en met 2021 te verlengen.
14.d
Erfgoed: Beantwoording vraag hr. Hoogervorst SP inz. erfgoedregister Enkhuizen cie EFB (C-agenda EFB 22-3-2021)
14.e
Financien/co2: Brief GS inz. voortgang ontwikkeling impact analyse (C-agenda cie NLG en RWK 15-3-2021 en EFB en M&B 22-3-2021; cie EFB leidend).
In het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken wordt de impact- analyse van ons beleid op de CO2-uitstoot en welzijn en welvaart aangekondigd. GS informeren PS over de stand van zaken met deze impact-analyse.
14.f
Sport: Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 (C-agenda EFB 22-3-2021)
In de beleidsnotitie Sport heeft de provincie Noord-Holland aangegeven in te willen zetten op het verduurzamen van sportaccommodaties. Hiervoor willen wij jaarlijks de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 openstellen. Hier kunnen sportverenigingen tot maximaal €10.000 subsidie aanvragen voor kleine fysieke besparingsmaatregelen zoals de aanschaf van ledverlichting. Met deze uitvoeringsregeling willen wij sportverenigingen stimuleren om op relatief korte termijn aan de slag te gaan met kleine besparings- en verduurzamingsmaatregelen voor hun accommodaties.
15
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
15.a
IPO: IPO Meerjarenraming 2022-2024 (zie vraag aan leden PS in nieuwsmail van 3 maart 2021; C-agenda's NLG en RWK 15-3-2021 en EFB en M&B 22-3-2021)
16
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
16.a
Bestuur: Brief burger inz. Leugens-Bedrog-Oorlogsmisdaden van en door de Nederlandse Regeringen vanaf de VOC 1602 tot Vandaag februari 2021 (C-agenda EFB 22-3-2021)
17
C-agenda Algemeen
17.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 46 (C-agenda alle commissies maart)
17.b
MRA: Maandelijks MRA Raads en Statenleden Bericht - editie 47 (C-agenda EFB en M&B 22-3-2021 en RWK en NLG 19-4-2021)