link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 26 oktober 2020

Locatie: Digitale vergaderomgeving
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:20
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: I.v.m. de maatregelen omtrent het Corona-virus is deze commissievergadering online in een digitale vergaderomgeving.

De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl

Ook is het mogelijk om (online en digitaal) in te spreken in de vergadering. Het is ook mogelijk een schriftelijke bijdrage vooraf te geven.

Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A-agenda of B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.

Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 23 oktober) bij de commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl

Voor deze vergadering geldt de spreektijdregeling voor 3,5 vergaderuren.

Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 eerder beginnen.

Bundel:
pdf Agendabundel (34.5MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, en moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen.
Bij tijdige aanlevering zullen op de agenda van 30 november staan:
\- startnotite Europa \(vanwege herfstreces was het niet mogelijk deze in oktober te behandelen\)
-  Statenvoordracht - Wensen en bedenkingen bij subsidievaststelling fractiebijdragen n.a.v. Rapport van bevindingen 2019-
   2020
 - Laatste begrotingswijziging
 - Voortgangsrapportage datastrategie
 - Hoogwaardige verbindingen
 - Initiatiefvoorstellen SP en advies GS : steunpunt inventarisatie erfgoed en steunpunt vrijwilligers erfgoed
\- Voortgang/afdoening motie koloniaal verleden
3 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
4
A-agenda Algemeen (CdK en alle gedeputeerden cie EFB)
4.a 13:50
Economie/duurzaamheid: Brief GS aan PS inz. raamwerk voor de uitvoering van motie 42: economische herstel en duurzaamheidsfond (Het genoemde doel 1 in de brief (muv bedrijventerreinen op B-agenda cie RWK 19-10-20 en de overige doelen (met bedrijventerreinen uit doel 1) op b-agenda EFB 26-10-20)
Voorstel voor behandeling:
U kunt de brief van GS met het raamwerk voor de uitvoering van motie 42 bespreken in de commissie EFB. Het onderdeel  1 'Verduurzaming bebouwde omgeving' valt onder de commissie RWK (muv de bedrijventerreinen) en wordt daar op op 19 oktober besproken. De overige onderdelen vallen onder de commissie EFB (inclusief bedrijventerreinen uit onderdeel 1).

Toelichting:
Op 18 mei jl. hebben Provinciale Staten een motie aangenomen om te komen tot een Economisch Herstel en Duurzaamheidsfonds (motie 42). Het doel is de economische en maatschappelijke effecten in Noord-Holland, als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus te verzachten. GS komen nu met een brief waarin het raamwerk dat is ontwikkeld voor de uitvoering is beschreven en wil daarover in gesprek met PS.
4.b 14:40
Voordracht Begroting 2021 en Memorie van Antwoord
Voorstel voor behandeling:
Aan de commissie wordt gevraagd die onderdelen van de Programmabegroting en Memorie van Antwoord te bespreken, die tot de portefeuille van de commissie EFB behoren.

Het advies van de commissie zal in de vorm van het verslag aan PS worden toegezonden voor de PS vergadering van 9 november 2020

Toelichting:
In de begroting wordt vastgelegd wat de provincie in 2021 wil bereiken, wat de provincie hiervoor gaat doen en hoeveel dit mag kosten.
4.b.1
Brief GS aan PS inz Memorie van antwoord begroting 2021 (A-genda's alle comissies bij begrotingsbehandeling oktober)
In de memorie van antwoord beantwoorden Gedeputeerde Staten de schriftelijke vragen die Provinciale Staten over de begroting 2021 hebben gesteld.
4.b.2
Financien/reserves: Brief GS aan PS inz. bestedingsplannen bestemmingsreserves (zal bij alle commissies ter kennisneming worden geagendeerd bij de begrotingsbehandeling oktober 2020)
Bij de behandeling van de kaderbrief 2021 in PS heeft de portefeuillehouder Financien toegezegd om de Staten meer inzicht te geven in de staat van de reserves door middel van bestedingsplannen. Daarin geeft het college aan welke ambities hij wil realiseren met de middelen in de bestemmingsreserves.

De brief is ter kennisname onder de stukken van de begrotingsbehandeling gevoegd van alle commissies.
4.b.3
Audit: Brief GS aan PS inz. Auditopvolging peildatum 1 september 2020 (wordt als achtergrondinformatie bij de begroting geagendeerd in alle commissies van oktober)
Brief kan betrokken worden voor de relevante onderwerpen van de commissie EFB bij de bespreking van de  Begroting 2021

Toelichting:
Auditopvolging is een instrument om de overgenomen aanbevelingen van de externe accountant, de Randstedelijke Rekenkamer, de provinciearchivaris en Concerncontrol systematisch door te voeren. Het dient tevens als verantwoordingsinstrument naar PS en sturingsinstrument voor PS. Per halfjaar wordt gerapporteerd aan de directie, GS en PS.
5
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
6
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
7
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
8
A-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
8.a 15:40
Voordracht Zienswijze PS op de concept begrotingen 2021 voor het IPO en BIJ12 (A-agenda EFB 26 oktober 2020)
Voorstel voor behandeling en toelichting:
De commissie wordt in de gelegenheid gesteld aandachtspunten mee te geven aan de AV-leden ten behoeve van de behandeling van concept programmabegrotingen 2021van het IPO en BIJ12 in de AV-vergadering van 2 november aanstaande.
Omdat de datum van de PS vergadering (9 november) na de vergadering van het AV vergadering ligt (2 november) wordt hetgeen in de commissie wordt besproken meegegeven aan de AV leden.. De voordracht zelf moet dan nog wel pro forma worden vastgesteld in PS van 9 november a.s.

De programmabegroting van het IPO wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering (AV). Elke provincie wordt in de AV vertegenwoordigd door twee leden van Provinciale Staten (mw. ER van GroenLinks en de hr. Everduim van Denk).Het IPO-bestuur heeft op 21 september 2020 de concept begrotingen voor het IPO en voor BIJ12 verstuurd naar de Provinciale Staten van Noord-Holland opdat zij instaat worden gesteld hun zienswijze te formuleren op de aangeboden stukken.
9
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
10
A-agenda Financiën (PS aangelegenheid)
10.a 16:10
Voordracht ‘Controleprotocol controle jaarrekening 2020
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over het controle protocol. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 9/16 november.
Desgewenst kan de voorzitter van de Rekeningencommissie, de hr. Heijnen, tijdens de vergadering een toelichting geven.

Toelichting:
De Provinciewet schrijft voor dat de Staten één of meer accountants aanwijzen voor de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een rapport van bevindingen.
Provinciale Staten hebben aan Publiek Belang Accountants B.V. opdracht verstrekt de
accountantscontrole uit te voeren met ingang van de controle van het boekjaar 2018 t/m het boekjaar 2020
met de mogelijkheid tot verlenging met twee keer één jaar. De jaarstukken en het financieel
beheer zoals uitgeoefend door of namens het college van Gedeputeerde Staten, zijn object van controle.

Provinciale Staten moeten voor de uitvoering van de accountantscontrole aan een aantal zaken
nader invulling geven. Met dit protocol stellen Provinciale Staten nadere aanwijzingen vast die
specifiek van toepassing zijn voor de controle van de jaarstukken 2020 en de controle van de
SISA bijlage.

Indien nodig kan het controleprotocol tussentijds bijgesteld worden.
11 16:20
Sluiting
12
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
13
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
13.a
Erfgoed: Brief GS aan PS inz. actualiseren provinciaal erfgoedregister onderdelen Stelling van Amsterdam (C-agenda EFB 26-10-20200
Tijdens het herijkingsproces van het provinciaal erfgoedregister is gebleken, dat een aantal redengevende omschrijvingen van provinciale monumenten niet meer actueel waren. Deze zijn nu aangepast aan de huidige stand van zaken. Daarnaast wordt overgegaan tot aanwijzing tot provinciaal monument van acht onderdelen van de Stelling van Amsterdam, die in het verleden nog niet waren opgenomen in het erfgoedregister. Vervolgens is in de loop der jaren twee onderdelen van de Stelling van Amsterdam verloren gegaan; deze worden dan ook uit het provinciale erfgoedregister uitgeschreven.
13.b
Inkoop/catering eigen organisatie: Green Deal Catering Overheidslocaties, Voedsel uit de Korte Keten (C-agenda EFB 26-10-2020)
Met de ondertekening van de Green Deal Catering Overheidslocaties, Voedsel uit de Korte Keten wil de provincie in haar eigen bedrijfsrestaurant de inkoop en consumptie van duurzame lokale voedselproducten vergroten, de CO2 impact van het voedselaanbod reduceren en voedselverspilling tegengaan. De Green Deal wordt gesloten tussen het rijk en provincies.
13.c
Werkgever/Diversiteit: brief GS aan PS over duurzaam doorpakken en onze rol als werkgever - diversiteit op de werkvloer (C-agenda EFB 26-10-2020)
Het college geeft uitleg over  het strategische HR beleid binnen onze Provincie en wat dit betekent voor haar rol als werkgever op het gebied van diversiteit.
13.d
Onderwaterarcheologie: Brief GS aan PS inz. financiële bijdrage Museum Kaap Skil voor tentoonstellen Palmhoutwrak-collectie (C-agenda EFB 26-10-2020)
Gedeputeerde Staten zijn voornemens de financiële bijdrage aan Museum Kaap Skil voor het tentoonstellen Palmhoutwrak-collectie op te hogen naar 1 miljoen euro.
14
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
15
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
15.a
Juridische Zaken: Brief GS aan PS inz. Jaarverslag Hoor- en adviescommissie 2019 (C-agenda EFB 26 oktober 2020)
Op grond van artikel 12 van de Verordening op de behandeling van bezwaar- en klaagschriften Noord-Holland 2014 brengt de HAC jaarlijks verslag van haar werkzaamheden uit aan Gedeputeerde staten en Provinciale staten. Er zijn in het jaarverslag over 2019 geen bijzonderheden benoemd door de HAC.
15.b
Communicatie: schriftelijk antwoord op vraag van de heer Hoogervorst SP inzake Prinsjesfestival (C-agenda EFB 26-10-20)
16
C-agenda Algemeen