link naar deze pagina

PS-vergadering - 5 juli 2021

Locatie: Online vergaderomgeving
Aanvang: 10:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: A.Th.H. van Dijk
Toelichting: De vergadering vindt vanwege corona maatregelen online plaats.
De publieke tribune is gesloten.
Live volgen of terugkijken kan via: https://noord-holland.stateninformatie.nl

Na vergadering online:
. besluitenlijst PS 28-06 en 05-07-2021;
. notulen PS 05-07-2021;
. ingediende moties en amendementen bij punten 13, 14, 16a, 17 en 22;
. geamendeerde voordracht 35 bij punt 13;
. geamendeerde reactie PNH bij voordracht 35 MRA.
Algemene documenten:

12.b
Heropening vergadering
13
Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA (VD-35).
Dit punt is doorgeschoven van PS 28-6-2021 naar de uitloopdatum.
pdf Dossier 6776 voorblad.pdf (66KB)
pdf Brief aan PS met wensen en opvattingen bij Verstedelijkingsconcept MRA (887KB)
pdf Brief Bestuurlijk Kernteam MRA Verstedelijkingsstrategie 12 mei 2021 (201KB)
pdf MRA_Verstedelijkingsconcept VERSIE_II (4.2MB)
pdf Bijlage bij Conceptreactie PNH Wensen en opvattingen (69KB)
pdf Concept-reactie PNH Wensen en opvattingen VS MRA -niet geamendeerde conceptversie- (145KB)
pdf Advies cie RWK voordracht Wensen en bedenkingen Verstedelijkingsstrategie MRA (112KB)
pdf Voordracht 35-2021 GEAMENDEERD Wensen en opvattingen bij versie 2 Verstedelijkingsconcept MRA (1.8MB)
pdf A25-2021 AANGENOMEN PvdA D66 SP GL Amendement Verstedelijkingsstrategie MRA - Wind en Waterstof (332KB)
pdf GEAMENDEERD: Brief GS aan PS met aangepaste reactie Wensen en opvattingen Verstedelijkingsconcept MRA (5.7MB)
pdf A26-2021 AANGENOMEN D66 GL PvdA PvdD Amendement verstedelijking MRA -Woningbouw (320KB)
pdf M96-2021 AANGENOMEN PvdD CU PvdA SP Wensen en opvattingen Verstedelijkingsstrategie MRA: leefomgeving en leefbaarheid (506KB)
pdf M97-2021 AANGEHOUDEN JA21 CDA 50+/PvdO Bouwen, bouwen, bouwen. Verhoog de bouwambitie Metropoolregio Amsterdam (171KB)
pdf M98-2021 AANGEHOUDEN JA21 CDA 50+/PvdO Open houding ten aanzien van buitenstedelijk bouwen (167KB)
pdf M99-2021 AANGEHOUDEN JA21 CDA 50+/PvdO Bouwen voor de middenklasse (151KB)
pdf M100-2021 AANGEHOUDEN JA21 50+/PvdO PvdA Mogelijkheden anti-speculatiebeding nieuwbouwwoningen binnen de MRA (185KB)
pdf M101-2021 AANGEHOUDEN JA21 50+/PvdO Zelfwoonplicht opnemen in de verstedelijkingsstrategie MRA (154KB)
14
Toepassen Provinciale Coördinatie Regeling project Everest Tata Steel (VD-26).
Dit punt is doorgeschoven van PS 28-6-2021 naar de uitloopdatum.
15
(behandeld op 28-06-2021)
16.a
RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-31).
pdf Dossier 6670 voorblad.pdf (66KB)
pdf Brief aan PS over Statenvoordracht Regionale Energiestrategieën, RES 1.0 (510KB)
pdf Motie 121-2020 -bijlage voordracht- (58KB)
pdf Motie 125-2020 -bijlage voordracht- (91KB)
pdf Motie 128-2020 -bijlage voordracht- (60KB)
pdf Motie 131-2020 -bijlage voordracht- (40KB)
pdf Motie 134-2020 -bijlage voordracht- (60KB)
pdf Motie 136-2020 -bijlage voordracht- (50KB)
pdf Motie 138-2020 -bijlage voordracht- (78KB)
pdf Voordracht 31-2021 RES 1.0 NHN en NHZ (463KB)
pdf Advies commissie RWK RES 1.0 NHN en NHZ (130KB)
pdf M104-2021 AANGENOMEN PvdD-PvdA-DENK- RES: Meer initiërende rol provincie (204KB)
pdf M105-2021 AANGENOMEN PvdD- CU- PvdA- G-L CDA RES: Vogelvriendelijkere windmolens (225KB)
pdf M106-2021 AANGENOMEN PvdD- CU- PvdA- GL- CDA RES: Bescherm natuur en cultuurhistorie in het IJmeer (190KB)
pdf M108-2021 AANGENOMEN DENK- PvdD RES gesprekken tussen buurgemeenten (287KB)
pdf M112-2021 AANGENOMEN DENK- CDA RES monitoring gezondheids- en veiligheidseffecten (197KB)
pdf M115-2021 AANGENOMEN PVDA- D66- PvdD RES Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder (488KB)
pdf M116-2021 AANGENOMEN PvdA- GL- D66- PvdD- CU- SP RES Energie-armoede (166KB)
pdf M117-2021 AANGENOMEN PvdA- GL- D66- PvdD- CU- SP- RES Financiële participatie in de RES voor en door iedereen (164KB)
pdf M121-2021 AANGENOMEN CU- PvdD- PVDA RES Grensoverschrijdende teams (607KB)
pdf M122-2021 AANGENOMEN CU- PvdD RES Volkstuinen gevoelige bestemmingen (541KB)
pdf M124-2021 AANGENOMEN D66- GL RES Uitdaagrecht bij RES (95KB)
pdf M125-2021 AANGENOMEN D66- GL- PVDA- PvdD- CU- CDA DENK RES Jeugd/KinderRES (350KB)
pdf M126-2021 AANGENOMEN GL- D66- PVDA- PvdD RES andere doelgroepen betrekken bij participatie (168KB)
pdf M127-2021 AANGENOMEN VVD- D66- PVDA- DENK- SP- JA21 RES Windturbines en gemeentegrenzen (198KB)
pdf M133-2021 AANGENOMEN JA21 RES Toekomstbestendig energienet (70KB)
pdf M107-2021 VERWORPEN DENK RES beoordelingsregel opnemen bij de vergunning van windturbines en zonneparken (150KB)
pdf M109-2021 VERWORPEN DENK RES gezondheids- en veiligheidseffecten boven alle twijfel verheven (108KB)
pdf M110-2021 VERWORPEN DENK RES Inpassingskader voor windturbines en zonneparken (148KB)
pdf M111-2021 VERWORPEN DENK- CDA RES minimale afstand volkstuinenparken (206KB)
pdf M113-2021 VERWORPEN DENK RES ontbindende voorwaarden (282KB)
pdf M114-2021 VERWORPEN DENK RES uitstellen vaststelling zoekgebieden (104KB)
pdf M118-2021 VERWORPEN CDA- JA21 RES geen windturbines binnen 600 meter zonder draagvlak omwonenden (139KB)
pdf M119-2021 VERWORPEN CDA- JA21 DENK RES geen windturbines binnen 600 meter gemeentegrens zonder steun buurgemeente (149KB)
pdf M120-2021 AANGEHOUDEN CU- PvdD- RES WHO Geluidsnorm verwerken in RES kaarten (449KB)
pdf M123-2021 AANGEHOUDEN CU RES Nog geen ruimte voor windmolens in reservegebieden RES 1.0 (436KB)
pdf M128-2021 INGETROKKEN PVV- 50+/PvdO- JA21 RES Geen aardwarmte zolang drinkwaterveiligheid niet gewaarborgd kan worden (161KB)
pdf M129-2021 VERWORPEN 50+/PvdO RES Geen verdere stappen voordat gezondheidsgevolgen helder zijn (481KB)
pdf M130-2021 VERWORPEN 50+/PvdO RES Geen juridische bijstand voor windmolenbouwers (167KB)
pdf M131-2021 VERWORPEN JA21 RES Pas op de plaats bij bouw windturbines (57KB)
pdf M132-2021 VERWORPEN JA21 RES Moratorium voor wind op land en zonne-energie op landbouwgrond boven de 35 TWh (59KB)
pdf M134-2021 VERWORPEN SP RES Windmolens en milieu (466KB)
pdf M135-2021 VERWORPEN SP RES Windmolens en volksgezondheid (468KB)
pdf M136-2021 VERWORPEN SP RES Zoekgebieden in beeld (460KB)
pdf A27-2021 INGETROKKEN 50PLUS/PvdO Amendement RES Stel RES niet vast (4.6MB)
16.a.1
RES 1.0 Noord-Holland Noord
16.a.2
RES 1.0 Noord-Holland Zuid
17
Referendumverzoek RES 1.0 Noord-Holland Zuid en Noord-Holland Noord (VD-40).
18
Zienswijze begrotingswijziging 2021, ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 Omgevingsdienst NZKG (VD-27).
19
Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2021, ontwerpbegroting 2022, Jaarstukken 2020 en resultaatbestemming 2020 Omgevingsdienst NHN (VD-29).
20
Vragenuur.
Het Statenlid dat tijdens het vragenuur mondelinge vragen wil stellen, dient deze vragen in bij de griffie voorafgaand aan de vergadering, uiterlijk op vrijdag 25 juni 2021 om 13.00 uur.
21
(behandeld op 28-06-2021)
22
Indien aan de orde: stemming motie(s) Vreemd aan de Orde van de Dag.
23
Sluiting