link naar deze pagina

Ruimte Wonen en Klimaat - 10 januari 2022

Locatie: Wilhelmina van Pruisenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 20:50
Voorzitter: Marcel Steeman
Toelichting: De vergadering zal in hybride vorm plaatsvinden.
Vanwege de geldende coronamaatregelen is het niet mogelijk om fysiek in Haarlem in te spreken bij de vergadering. Inspreken kan bij deze vergadering uitsluitend digitaal of vooraf met een schriftelijke bijdrage.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 7 januari 2021) bij commissieadviseur Koen Konings: koen.konings@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Voor deze vergadering is een spreektijd van 4 vergaderuren vastgesteld.
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2 18:20
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, Strategische Agenda, Lijsten moties en toezeggingen en C-agenda
3
Inspreekhalfuur
4
A-agenda Ruimte en Wonen
4.a 18:25
Ruimte/Wonen: Onderschrijven van Verstedelijkingsconcept Metropoolregio Amsterdam (MRA) (A-agenda RWK 10-1-2022 met uitnodiging van andere commissies)
De MRA heeft samen met het Rijk het Verstedelijkingsconcept opgesteld. Het Verstedelijkingsconcept is een belangrijke basis van de Verstedelijkingsstrategie. Andere onderdelen van de Verstedelijkingsstrategie zijn de fasering en een investeringsstrategie. Daar wordt nu aan gewerkt. In juni hebben PS hun wensen en opvattingen kenbaar gemaakt over het Verstedelijkingsconcept. In deze eindversie van het Verstedelijkingsconcept zijn de wensen en opvattingen van het college en PS verwerkt dan wel beantwoord in de bijbehorende Nota van beantwoording.
5
B-Agenda Klimaat en Energie
5.a 19:10
Klimaat/Energie/RES: Motie 115-2021 Onderzoek naar Binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie Wieringerhoek (B-agenda RWK en C-agenda NLG 10-1-2022)
Provinciale Staten hebben op 5 juli 2021 met motie M115-2021 het college van Gedeputeerde Staten opgeroepen serieus te onderzoeken of binnendijkse achteroevers met zon, natuur en recreatie in de Wieringerhoek bijdragen aan het halen van de doelstellingen voortvloeiend uit het Klimaatakkoord, landschappelijk goed in te passen vallen en op voldoende draagvlak kunnen rekenen in de regio. Aan de motie is invulling gegeven door een haalbaarheidsonderzoek uit te (laten) voeren.
5.b 19:45
Klimaat/Energie/RES: Uitwerking M125-2021 (Motie Jeugd Kinderres) (B-agenda RWK 10-1-2022)
Op 5 juli 2021 hebben Provinciale Staten Motie Jeugd/KinderRES (M125-2021) aangenomen. In deze motie verzoeken Provinciale Staten om samen met het onderwijsveld te onderzoeken wat de behoefte is met betrekking tot een onderwijsprogramma over klimaat en energie voor het primair en voortgezet onderwijs. En hierin mee te nemen hoe de RES onderdeel van dit onderwijsprogramma zou kunnen zijn op een manier dat het past bij de belevingswereld van kinderen.
6
Rondvraag gedeputeerde Stigter (portefeuilles Klimaat en Energie)
7
B-Agenda Ruimte en Wonen
7.a 20:05
Ruimte/wonen: Discussienota recreatieoorden (SP en CU) (B-agenda RWK, met uitnodiging van commissie NLG)
De fracties van SP en CU hebben een discussienota geagendeerd over de recreatieparken. De fracties willen het gesprek aan met de andere commissieleden over hoe de transformatie van recreatieparken goed kan plaatsvinden en welke rol recreatieparken kunnen spelen in de huidige krapte op de woningmarkt.
8
Rondvraag gedeputeerde Loggen (portefeuilles Ruimte en Wonen)
9
Sluiting
10
C-agenda Algemeen
10.a
MRA: MRA Raads en Statenleden Bericht (c-agenda alle commissies januari 2022)
10.b
Interbestuurlijk Toezicht: Brief GS aan PS inz. Beleid Interbestuurlijk Toezicht 2022-2025 (C-agenda EFB 17-1-2022 en C-agenda RWK en NLG 10-1-2022)
De provincie heeft het Beleid Interbestuurlijk Toezicht geactualiseerd. De provincie houdt toezicht op financiën, informatie- en archiefbeheer, omgevingsrecht en huisvesting statushouders.
11
C-Agenda Klimaat en Energie (ter kennisname)
11.a
Klimaat / Wonen / Landbouw: Aanbiedingsbrief Minister Ollongren Geef richting maak ruimte (C-agenda RWK & NLG 10-01-2022)
11.b
Klimaat/Energie: Evaluatie 2016-2020 en Energiebesparingsaanpak provinciale bedrijven 2022-2025 (c-agenda 10-1-2022)
De Omgevingsdiensten in Noord-Holland hebben de afgelopen vier jaar bedrijven gestimuleerd energie te besparen. Uit de evaluatie blijkt dat deze aanpak tot positieve resultaten leidt. Daarom is besloten om hier de komende vier jaar mee door te gaan en hierbij erop te sturen dat alle bedrijven maatregelen realiseren
11.c
Klimaat/Energie: Intentieverklaringen Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (c-agenda RWK 10-1-2022 en EFB17-1-2022)
Eigenaren van gebouwen die willen deelnemen aan het RVO ontzorgingsprogramma ‘Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed’ vragen we om samen met de provincie Noord-Holland een intentieverklaring te ondertekenen. Daarmee spreken beide partijen de wil uit om samen te werken en het project helemaal te doorlopen. Het resultaat daarvan is een goed onderbouwd plan met een concreet maatregelenpakket om hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren wordt op dit moment een subsidieregeling opgezet. Deze wordt naar verwachting begin 2022 van kracht. Hiervoor is een bedrag van € 2 mln. beschikbaar uit het provinciaal Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds.
11.d
Klimaat/energie: Uitnodiging expertsessie over het aangescherpte EU klimaatbeleid (c-agenda RWK 10-1-2022)
In motie M51-2021 verzoeken PS het college van GS een expertsessie te organiseren over het aangescherpte EU klimaatbeleid, dat bekend is geworden onder de naam Fit for 55.
11.e
Interne Organisatie/verduurzaming: Brief GS aan PS inz. Verduurzaming Eigen Organisatie (C-agenda RWK 10-1-2022 en EFB 17-1-2022)
De provincie Noord-Holland zet sterk in op het verduurzamen van haar eigen bezit. Daar valt namelijk grote winst te halen.
Met een kleine selectie uit de vele projecten gericht op CO2 reductie, samengebracht in een digitaal boekje, geeft de provincie een aantal voorbeelden ter inspiratie aan elkaar en onze partners om vooral door te gaan op deze goede weg.
11.f
Economie/Energie: Brief GS aan PS inz. Wijzigen Uitvoeringsregeling HIRB Duurzaamheid (C-agenda RWK 10-1-2022 en EFB 17-1-2022)
De subsidieregeling voor duurzame energieprojecten op bedrijventerreinen uit 2021 blijft ook in 2022 open voor aanvragen. Voor deze regeling die zich richt op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie op bedrijventerreinen, is in 2021 en 2022 gezamenlijk € 2,5 miljoen beschikbaar.
11.g
Mijnbouwwet/geothermie: Advies winningsvergunning geothermie Middenmeer III (c-agenda NLG & RWK 10-1-2022)
ECW Geoholding BV heeft een tijdelijke winningsvergunning voor aardwarmte aangevraagd voor de locatie Middenmeer III. Dit valt onder de Mijnbouwwet; het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag. Aan onze provincie is gevraagd om advies uit te brengen omdat het wingebied in Noord-Holland valt. Het advies is voorbereid door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en is tot stand gekomen in overleg met de gemeente Hollands Kroon en het Hoogheemraadschap Noorderkwartier.
11.h
Klimaat/Energie/RES: Aanbevelingen partijprogramma gemeenten en provincie JongRES
11.i
Klimaat/Energie/RES Openbaarmaking Uitvoeringsprogramma RES 1.0 (c-agenda RWK 10-1-2022)
Vanaf 22 december 2021 is het Uitvoeringsprogramma RES 1.0 openbaar. Dit is voorafgaand aan de behandeling in Gedeputeerde Staten op 11 januari 2022. Met het Uitvoeringsprogramma wordt ook de Leidraad financiële participatie openbaar.
11.j
Klimaat/energie: ingekomen stuk reactie op haalbaarheidsstudie Deltares Plan Achteroever
12
C-Agenda Omgevingsverordening (ter kennisname)
12.a
Omgevingsverordening: Ontheffingsverzoek Nauertogt 13 te Koedijk (c-agenda RWK 10-1-2022)
De gemeente Alkmaar heeft een verzoek om ontheffing van de Omgevingsverordening NH2020 ingediend ten behoeve van de bouw van een tweede woning bij Nauertogt 13 te Koedijk. Gedeputeerde Staten besluiten de gevraagde ontheffing niet te verlenen.
13
C-Agenda Ruimte en Wonen (ter kennisname)
13.a
Mobiliteit/Economie/Wonen: Bekostigen doortrekken Noord/Zuid-lijn naar Schiphol en Hoofddorp (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022 en C-agenda RWK 10-01-2022)
Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroringlijn Amsterdam is nodig om de bereikbaarheid op regionaal, nationaal én internationaal niveau te verbeteren. Bovendien maakt het woningbouw mogelijk. Er is €1,5 miljard nodig als cofinanciering van de reservering via het Nationaal Groeifonds. Een bijdrage van het Rijk kan de bekostiging rondmaken. Een alliantie van Vervoerregio Amsterdam, gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, NS, Schiphol, KLM en provincie Noord-Holland heeft nu als alternatief een tijdelijke toeslag voor metro, bus, trein en parkeren op knooppunt Schiphol uitgewerkt. Dit om op terug te vallen als het Rijk niet of onvoldoende bijdraagt.
13.b
Mobiliteit/Ruimte: Reserveringsaanvraag en intentieovereenkomst OV-knooppunten Haarlem (c-agenda RWK 10-1-2022 en M&B 17-1-2022)
De provincie Noord-Holland werkt sinds 2017 samen met de gemeente Haarlem (en partners NS en ProRail) aan de integrale ontwikkeling van de OV-knooppunten in Haarlem. Vanuit deze samenwerking blijkt de komst van een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem essentieel: Haarlem Nieuw-Zuid. De plannen voor dit knooppunt bevinden zich in een dusdanig vergevorderd stadium dat de gemeente een aanvraag heeft ingediend voor een reservering van een bijdrage uit het OV-fonds. Daarnaast gaan gemeente en provincie een intentieovereenkomst aan om de samenwerking op de overige knooppunten en voor de lange termijn te bestendigen.
13.c
Mobiliteit/Ruimte: Zienswijze op concept actualisatie Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ (C-agenda M&B -trekker- 29-11-2021 en RWK 10-01-2022)
De gemeente Amsterdam heeft de concept actualisatie van de Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ ter inzage gelegd. De provincie dient een zienswijze in om haar ondersteuning voor het project uit te spreken en nogmaals te wijzen op de provinciale belangen bij de aansluiting op regionale fietsroutes, het belang van de cruisevaart, de doorgang van scheepvaart en de regionale context.
13.d
Ruimte: Verslag Dag van de Ruimtelijke kwaliteit (PARK) & publicatie Verbonden Toekomst (c-agenda RWK 10-1-2022)
Op 15 september jl. vond in de Philharmonie in Haarlem de eerste ‘Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland’ plaats. Deze dag was door de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK), Steven Slabbers, georganiseerd, met als doel het publiek debat over de ruimtelijke kwaliteit aan te jagen. Van deze dag is een verslag gemaakt. Ook is het boekje ‘Verbonden Toekomst’ van de PARK verschenen. Het bundelt de inzichten die 32 maanden ‘PARK-schap’ hebben opgeleverd.
13.e
Economie/RO: Brief van Red de Wieringermeer inz. moratorium datacenters (brief kan betrokken worden bij de behandeling van de voordracht datacenterstrategie die naar alle waarschijnlijkheid in EFB van 17-1-2022 wordt behandeld)
13.f
Ruimte: Informatiebijeenkomst datacenters Raads- en Statenleden 10 december in Middenmeer (c-agenda RWK 10-1-2022)
13.h
Ruimte: Brandbrief datacenter Wieringermeer
13.i
Ruimte/Wonen: Bevolkingsprognose Noord-Holland 2021-2050 (c-agenda RWK 10-1-2022)
De prognose brengt voor Noord-Holland de ontwikkeling in beeld van het aantal inwoners, huishoudens en de indicatieve woningbehoefte in de periode 2021-2050.
13.j
Ruimte/Wonen: ingekomen stuk KBwonen over correspondentie met gemeente Wijdemeren en gedeputeerde Loggen (c-agenda RWK 10-1-2022)
13.k
Mobiliteit, Ruimte, Klimaat: Reactie Afslag A9, Zandzoom, Groene straten inzake zienswijze bij gemeente Heiloo (c-agenda RWK 10-1-2022 & M&B 17-10-2022)