link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 9 mei 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 17:15
Voorzitter: Fabian Zoon
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats, is openbaar en online live te volgen via https://noord-holland.stateninformatie.nl.
De commissievergadering is ook weer toegankelijk voor publiek.
Het is mogelijk om in te spreken in de vergadering. Dat kan zowel fysiek of digitaal en kan op punten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda) of tijdens het inloophalfuur op andere punten die tot het werkgebied van de commissie EFB behoren. Voor het inspreken moet u zich aanmelden. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 6 mei 2022) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl. U kunt ook vooraf een bijdrage sturen.
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inloophalfuur zullen de agendapunten vanaf punt 4 ca. 30 minuten eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (59.7MB)
Algemene documenten:

0
Technische briefing reserves/perspectiefnota van 12.00 uur tot 13.00 uur
1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, moties- en toezeggingenlijsten
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda.
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen (Molenfederatie komt boek aanbieden en aandacht vragen voor behoud historische molens)
4 13:50
A-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
4.a
Voordracht begroting Randstedelijke Rekenkamer 2023.
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS of u al dan niet een zienswijze wilt indienen op de conceptbegroting van de Randstedelijke Rekenkamer 2022
De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van 23 mei 2022.

Toelichting:
De Randstedelijke Rekenkamer opgericht bij gemeenschappelijke regeling door Provinciale
Staten van de provincies Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland heeft de begroting
2023 opgesteld. Onder verwijzing naar artikel 48, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen kunt u uw zienswijze over deze conceptbegroting 2023 uitbrengen.
In de beleidsbegroting is één programma opgenomen. Dit betreft een globaal
onderzoeksprogramma waarin nog geen concrete onderzoeken worden genoemd.
In de 1e begrotingswijziging 2023 zal de Randstedelijke Rekenkamer een concreet
onderzoeksprogramma opnemen. In de Financiële begroting is de uiteenzetting van de
financiële positie en de meerjarenraming opgenomen.
De in de brief van de Randstedelijke Rekenkamer genoemde jaarstukken 2021 (tkn) en de vastgestelde 1e begrotingswijziging 2022 (tkn) staan op de c-agenda onder 17b.
5
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
6 14:05
B-agenda MRA AV (portefeuille gedeputeerde Olthof) en en Raadtafel MRA
6.a
Voorbespreking vergadering Raadtafel MRA 10 mei 2022
Voorstel voor behandeling:
 Conform motie 52-2021 liggen de agenda van de Raadtafel en de de agenda van de MRA AV nu voor zodat uw opvattingen kunnen worden meegenomen naar de vergadering.
Voor de Raadtafel neemt de hr. Dulfer deze mee en voor de AV gedeputeerde Olthof
tel voor behandeling:
6.b
Voorbespreking agenda Algemene vergadering MRA 20 mei 2022 (volgens de site van de MRA worden de stukken op 29/4 gepubliceerd)
7
B-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
7.a 14:40
Kaderbrief IPO: Brief GS aan PS inz. IPO Kaderbrief 2023 (B-agenda EFB 9-5-2022)
Voorstel voor behandeling:
Vorig jaar heeft u bij de technische briefing over de begroting van het IPO aangegeven ook de Kaderbrief van het IPO (als opmaat naar de begroting) te willen bespreken.
GS voldoet nu aan dit verzoek.
Opmerkingen over de Kaderbrief 2023 kunnen worden meegegeven aan de hr. Stigter tbv de bestuursvergadering in juni waarin de opmerkingen worden besproken tbv de op te stellen begroting 2023 van het IPO.

Toelichting:
Op 14 april 2022 heeft het IPO bestuur ingestemd met het voorstel om de concept-kaderbrief vrij te geven voor bespreking met PS. De status van concept is daarmee vervallen. Door middel van een brief wordt de IPO kaderbrief 2023 aan PS gezonden met het verzoek deze te bespreken in de commissie EFB van 9 mei 2022.
8
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
9
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
9.a 15:15
Economie: Brief GS aan PS inz. Toezegging Snel internet buitengebied (nav de behandeling van de MTR heeft de cie gevraagd dit onderwerp te bespreken)
Voorstel voor behandeling:
Bij de bespreking van de Midterm review van het coalitieakkoord heeft de commissie gevraagd dit onderwerp te bespreken in de commissie.
GS sturen nu een stand van zaken brief  en stelt voor  om de markt voorlopig haar werk laten doen en te helpen waar dat kan.
En ondertussen te wachten op de ontwikkelingen vanuit het Rijk.
U kunt de brief met elkaar en de gedeputeerde bespreken en reageren op het voorstel van GS.
10
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
11
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
11.a 15:50
Discussienotitie laaggeletterheid van de PvdA-hr. Wagelaar.
Behandelvoorstel en toelichting:
De rol van provincies bij de bestrijding van laaggeletterdheid is niet duidelijk vastgelegd.
Desalniettemin is het volgens de PvdA wel mogelijk om als provincie een bijdrage te leveren aan het oplossen van dit probleem.
De problematiek raakt immers aan bijvoorbeeld ons cultuur- of arbeidsmarktbeleid.
Ook zijn andere provincies ons voorgegaan in het ontwikkelen van eigen initiatieven.
Daarom wil de PvdA aan de hand van deze discussienota de aanpak van de provincie Noord-Holland bespreken.
Het doel is om met elkaar in gesprek te gaan over manieren waarop de provincie een bijdrage kan leveren aan de bestrijding van het probleem.
De PvdA hoort  graag hoe de commissieleden en gedeputeerden hiernaar kijken, zodat wellicht toegewerkt kan worden naar een (verdergaande) Noord-Hollandse aanpak.
Voor deze bespreking heeft de PvdA  een aantal vragen geformuleerd en een aantal mogelijke benaderingen beschreven.
Om de keuzeruimte inzichtelijk te maken wordt eerst de beleidscontext en het huidige Noord-Hollandse beleid beschreven.
Daarnaast staat in de bijlage de aanpak van een aantal andere provincies beschreven.
Voor dit stuk heeft de PvdA  ook gesproken met mensen die zich bezig houden met het probleem, zoals bibliotheken en vrijwilligers.
Om het goede voorbeeld te geven is ook een samenvatting in duidelijke taal beschikbaar.
Vragen aan de commissie
• Hoe kijken de commissieleden en gedeputeerden naar de urgentie van het probleem en het belang van een Noord-Hollandse aanpak?
• Welke wensen en bedenkingen hebben de commissieleden en gedeputeerden bij een Noord-Hollandse aanpak van laaggeletterdheid?
• Welke benadering heeft de voorkeur van de commissie? En zijn er daarbij nog specifieke initiatieven die de voorkeur hebben?
• Hebben de commissieleden of gedeputeerden nog eigen ideeën voor mogelijke Noord-Hollandse initiatieven?
11.b 16:25
Motie 42: Brief GS aan PS inz. Vervolg Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (B-agenda EFB 9-5-2022)
Voorstel voor behandeling:
Aangeven of door GS gekozen lijn (zie hieronder) u nog aanleiding geeft tot het stellen van vragen en maken van opmerkingen.
Nu herstel van de  economie goed gaat en de coronapandemie in een andere fase lijkt
te komen willen GS dat meenemen in het vervolg van het EHDF.
Daarom hebben zij  als eerste stap globaal beschreven hoe zij  aankijken tegen
het vervolg van het EHDF: nu nog geen concrete invulling geven aan resterende middelen, focus op uitvoering en daarbij vooral aandacht
voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
Als tweede stap zullen zij het vervolg nader inhoudelijk vormgeven en u daarover in een
brief informeren. Zij  gaan daarover vervolgens graag met u in gesprek

Toelichting:
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de voortgang, de resultaten en het vervolg van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF). De voortgang betreft een overzicht van de genomen maatregelen, de nog vast te stellen maatregelen en een globaal overzicht van de financiën. Daarbij staat beschreven hoeveel subsidies zijn aangevraagd of verstrekt, aantallen trajecten die zijn ingezet of projecten die lopen. Het vervolg van het EHDF wordt beschreven in het licht van de oorspronkelijke uitgangspunten van Motie 42, de nog resterende middelen en de focus op uitvoering van wat is ingezet.
11.c 16:50
Financiën: Brief GS aan PS inz. Format onderbouwen begrotingsvoorstellen (B-agenda EFB 9 mei 2022)
Voorstel voor behandeling:
Naar aanleiding van het BOT overleg quickscan begroting op 21 maart jl. heeft GS u toegezegd een format toe te sturen dat
gebruikt kan worden voor het onderbouwen van moties/amendementen die een begrotingsvoorstel bevatten.
U wordt gevraagd of dit format u nog aanleiding geeft tot het stellen van vragen/maken van opmerkingen.

Toelichting:
GS hebben een format opgesteld dat Provinciale Staten kunnen gebruiken bij het formuleren van voorstellen om wijzigingen aan te brengen in de provinciale begroting. GS besluiten dit format vast te stellen en aan Provinciale Staten toe te sturen.
12
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
13 17:15
Sluiting
14
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
15
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
15.a
Cultuur: Brief GS aan PS inz. verlenging Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs 2013-2023 (C-agenda EFB 9-5-2022)
In 2013 heeft gedeputeerde Cultuur namens Gedeputeerde Staten het Bestuurlijk kader Cultuur & Onderwijs 2013-2023 ondertekend. In dit kader zijn duurzame afspraken gemaakt tussen cultuur en onderwijs. Op verzoek van de Staatssecretaris Cultuur en Media stemmen Gedeputeerde Staten in met verlenging van dit bestuurlijk kader met één jaar.
15.b
Financiën: Brief GS aan PS inz. Normenkader rechtmatigheid 2021 (C-agenda EFB 9-5-2022)
De provincie is verplicht jaarlijks een normenkader rechtmatigheid op te stellen. Het normenkader rechtmatigheid 2021 is nodig voor de jaarrekeningcontrole van de externe accountant over boekjaar 2021.
15.c
Verduurzaming sportaccommodaties: brief van de vz. van de tennisvereniging Anonymus te Purmerend (C-agenda RWK 11-4-2022 en EFB 9-5-2022)
16
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
16.a
Economie/energie/NZKG/Tata/klimaat: Brief GS aan PS inz. indiening aanvraag Just Transition Fund bij de Europese Commissie (c-agenda NLG en RWK 11-4-2022 en EFB en M&B 9-5-2022)
De Europese Unie heeft in 2021 het Just Transition Fund (JTF) opgericht om regio’s, die nog sterk leunen op fossiele brandstoffen, te ondersteunen bij een rechtvaardige transitie naar een duurzame industrie. De middelen uit dit fonds worden ingezet in regio’s die voor de grootste opgaven staan als gevolg van de klimaattransitie en waar daardoor grote sociaaleconomische gevolgen zijn.
De IJmond-gemeenten en de provincie Noord-Holland werken als één JTF regio samen met de andere JTF-regio’s en het ministeries EZK en SZW om een bedrag van € 623 miljoen voor het JTF-programma 2021-2027 aan Europese middelen aan te vragen bij de Europese Commissie. De regio IJmond komt in aanmerking voor € 58,5 miljoen uit het JTF. Rijk en regio’s hebben bestuurlijke afspraken gemaakt voor de uitvoering van het JTF-programma.
16.b
Europa: Brief GS aan PS inz. Verantwoording provinciale cofinanciering Europese EFRO-projecten 2014-2020 (c-agenda NLG en RWK 11-4-2022 en EFB en M&B 9-5-2022)
In de periode 2014-2020 heeft de provincie €14,3 miljoen euro cofinanciering beschikt aan 62 innovatieve en duurzame projecten die van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling een subsidie hebben ontvangen.
16.c
Havens/Economie: Intentieovereenkomst Vervolg Ontwikkeling Maritiem Cluster (C-agenda M&B -trekker- en EFB 9-5-2022)
16.d
Economie: Brief GS aan PS inz. De Kop Werkt! einde programma (c-agenda EFB 9-5-2022)
De provincie Noord-Holland werkt met de gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) aan de uitvoering van het programma De Kop Werkt! Met de Jaarrapportage 2021 De Kop Werkt! wordt zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afgelegd over het programma. In verband met de beëindiging van het programma De Kop Werkt! op 1 januari 2022 is een beëindigingsovereenkomst opgesteld.
De maatschappelijke en economische effectenrapportage  en evaluatie van de governance worden in het tweede kwartaal van 2022 aan PS aangeboden.
16.e
Bestuurskracht: Brief GS aan PS inz. Vaststelling subsidieplafond 2022 Uitvoeringsregeling Versterken Bestuurskracht (C-agenda EFB 9-5-2022).
Om gemeenten en regio's te ondersteunen bij bestuurskrachtversterking hebben GS voor 2022 €100.000 beschikbaar gesteld. Gemeenten en regio’s kunnen subsidie aanvragen voor een zestal activiteiten, zoals het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek, het opstellen van een regionale samenwerkingsagenda of het organiseren van regionale bijeenkomsten voor raadsleden ten behoeve van het bevorderen van de regionale samenwerking.
16.f
Werklocaties: Brief GS aan PS inz. Convenant Werklocaties regio Alkmaar (C-agenda EFB 9-5-2022 en RWK 11-4-2022).
De provincie Noord-Holland heeft besloten het convenant werklocaties regio Alkmaar te gaan ondertekenen. In het convenant staan de regionale afspraken over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen en kantorenlocaties. Eventuele nieuwe bedrijventerreinen moeten voldoen aan de Omgevingsverordening, zoals een goede Ladderonderbouwing. Met de mede ondertekening van het convenant spreekt de provincie haar commitment uit ten aanzien van de uitgezette lijn in de regio.
16.g
Werklocaties: Brief GS aan PS inz. Regionale afspraken werklocaties Kop Noord-Holland (C-agenda EFB 9-5-2022 en RWK 11-4-2022)
De provincie Noord-Holland heeft besloten het convenant werklocaties Kop van Noord-Holland te gaan ondertekenen. In het convenant staan de regionale afspraken over de ontwikkeling, transformatie en herstructurering van bedrijventerreinen. Eventuele nieuwe bedrijventerreinen moeten voldoen aan de Omgevingsverordening, zoals een goede Ladderonderbouwing. Met de mede ondertekening van het convenant spreekt de provincie haar commitment uit ten aanzien van de uitgezette lijn in de regio.
16.h
Bestuur/herindeling: Brief GS aan PS inz. Plan van aanpak evaluatie Dijk en Waard voor BZK (C-agenda EFB 9-5-2022).
De Tweede Kamer heeft de provincie verzocht met de nieuwe gemeente Dijk en Waard, de gemeente Alkmaar, alsmede met de inwoners van Sint Pancras en Koedijk te evalueren en te verkennen of voor de dorpen Sint Pancras en/of Koedijk een grenscorrectie met de gemeente Alkmaar een duurzame oplossing is. De provincie heeft samen met gemeente Dijk en Waard een plan van aanpak opgesteld voor deze evaluatie en verkenning.
16.i
Pallas: Mail ontwikkelingsbedrijf NHN inz. aanbieding notities Pallas reactor essentieel voor energy en health campus (c-agenda EFB 9-5-2022)
16.j
Mobiliteit/Verstedelijking/Europa: Verslag werkbezoek Parijs (C-agenda M&B -leidende cie.- en EFB 09-05-2022 en RWK 13-06-2022)
Gedeputeerde Olthof heeft van 16 maart tot en met 18 maart 2022 een buitenlands werkbezoek afgelegd aan Parijs in het kader van slimme, schone en veilige mobiliteit. Aanleiding waren de POLIS Political meeting en de Autonomy beurs die in Parijs gehouden werden.
16.k
IBT: Afschrift antwoordbrief GS inz. participatie bouwprojecten Zaanstad (C-agenda EFB 9-5-2022)
17
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
17.a
Huisvesting Statushouders/spoedzoekers: Brief GS aan PS inz. mogelijkheden inzet provinciaal eigendom voor huisvesting statushouders en andere spoedzoekers (C-agenda RWK 11-4-2022 en EFB 9-5-2022)
Op dit moment verblijven er veel statushouders in asielopvangcentra, omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn voor deze doelgroep om naartoe door te stromen. Hierdoor kunnen minder asielzoekers opgevangen worden. Daarnaast is in veel gemeenten een groot woningtekort voor ‘spoedzoekers’ (= woningzoekenden die door uitzonderlijke situaties per direct op zoek zijn naar onderdak). De provincie Noord-Holland wil onderzoeken of zij met haar onroerend goed een bijdrage kan leveren aan de tijdelijke huisvesting van statushouders en andere spoedzoekers.
17.b
Randstedelijke Rekenkamer: vastgestelde jaarstukken 2021 en 1e begrotingswijziging 2022.
17.c
Randstedelijke Rekenkamer: Conceptverslag Programmaraad 21 april 2022 (C-agenda EFB 2022)
17.d
Bereikbaarheid/Bestuur/Economie: Ingekomen mail ASV over Twee riviercruiseschepen aan Havenstraat voor opvang vluchtelingen (C-agenda M&B -leidende cie.- en EFB 09-05-2022)
18
C-agenda Algemeen
18.a
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 58 (c-agenda NLG en RWK 9-4-2022 en EFB en M&B 9-5-2022)
18.b
MRA: Maandelijks MRA Raads- en Statenleden Bericht - editie 59 (C-agenda EFB en M&B 9-5-2022 en NLG en RWK 13-6-2022)