link naar deze pagina

Mobiliteit & Bereikbaarheid - 17 januari 2022

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 18:15
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: Miriam van Meerten-Kok
Toelichting: De vergadering vindt in hybride vorm plaats.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Er worden géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis. De publieke tribune is weer gesloten.
Het is mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Mobiliteit en Bereikbaarheid.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot vrijdag 14 januari 15.00 uur bij commissieadviseur Mariëtte van Boheemen: boheemenm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 3 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (213.8MB)
Algemene documenten:

1 18:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering en lijsten moties en toezeggingen
2.a
Vooruitblik komende vergadering(en) aan de hand van de Strategische Agenda en vaststelling Strategische Agenda
3 18:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie behoren
4
A-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
4.a 18:50
Verbinding A8-A9, Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief (met uitnodiging van cie. EFB)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over de voordracht. De voordracht zal geagendeerd worden in de PS vergadering van 31 januari 2022.

Toelichting:
Het landschapsplan voor de Stelling van Amsterdam en de Verbinding A8-A9 is afgerond. Door een samenhangend pakket van 40 maatregelen gaan herstel van het werelderfgoed én een goede inpassing van de weg hand in hand. De eindconclusie luidt dan ook dat de uitvoering van dit plan zal leiden tot een kwaliteitsimpuls aan het gebied. Door de aanleg van de Verbinding A8-A9 neemt de verkeersdrukte in Krommenie aanzienlijk af, waardoor de leefbaarheid verbetert. De verdiepte ligging zorgt voor minder geluidsbelasting in zowel de Broekpolder als in Assendelft. Meer informatie over het project staat op de website www.VerbindingA8-A9.nl van de provincie Noord-Holland.
4.a.1
Teksten insprekers Verbinding A8-A9, Landschapsplan
4.b
Ingekomen schriftelijke reacties van externen over Landschapsplan SvA / A8-A9 (te betrekken bij agendapunt 4a)
4.b.1
Bereikbaarheid/Erfgoed: Bericht van Landschap Noord-Holland voor commissieleden M&B - A8-A9 (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022)
4.b.2
Bereikbaarheid/Erfgoed: Ingekomen mail EVOFENEDEX mede namens VNO NCW West en TLN over Landschapsplan SvA A8-A9 (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022)
4.b.3
Bereikbaarheid/Erfgoed: Ingekomen mail bewonersvereniging Noorderveenweg - Assendelft over A8 - A9 (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022)
4.b.4
Bereikbaarheid/Erfgoed: Brief Platform Krommenie over A8-A9 (te betrekken bij agendapunt 4a cie. M&B 17-01-2022)
4.b.5
Bereikbaarheid/Erfgoed: Ingekomen brief Keuze voor Golfbaanvariant bij A8 A9 onbegrijpelijke beslissing (te betrekken bij agendapunt 4a cie. M&B 17-01-2022)
4.b.6
Bereikbaarheid/Erfgoed: Ingekomen brief winkeliersvereniging DOKA over verkeersproblematiek Krommenie (te betrekken bij agendapunt 4a cie. M&B 17-01-2022)
4.b.7
Bereikbaarheid/Erfgoed: Ingekomen brief Rover, vereniging van reizigers in het openbaar vervoer (te betrekken bij agendapunt 4a cie. M&B 17-01-2022)
4.b.8
Reactie OV IJmond op verbinding A8 - A9 Landschapsplan en voorstel voorkeursalternatief
5
Rondvraag gedeputeerde Pels (Noordzeekanaalgebied (NZKG) en (Zee)havens)
6
B-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
6.a 20:50
Regionale werkagenda mobiliteit Zuid-Kennemerland IJmond
Voorstel voor behandeling:
U kunt dit gezamenlijke werkdocument met elkaar en gedeputeerde bespreken en eventuele input kan door de bestuurder worden meegenomen richting
het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) om daar met elkaar te bespreken en vervolgens weer gezamenlijk te kijken naar toevoegingen aan de agenda.

Toelichting:
Samen met de gemeenten in Zuid-Kennemerland/ IJmond is een regionale agenda opgesteld met maatregelen om de mobiliteit in deze regio de komende tijd aan te pakken. Met deze werkagenda wordt uitvoering gegeven aan het Perspectief Mobiliteit, wat 13 september 2021 is vastgesteld in Provinciale Staten. De regionale agenda dient om focus aan te brengen in de gezamenlijke inzet op het gebied van mobiliteit en kan gebuikt worden als discussiestuk met achterbannen. Inzet is om in het najaar 2022 dan met een volgende versie van de gezamenlijke agenda te komen.
6.a.1
Te betrekken bij 6a: Ingekomen mail over Radenbijeenkomst Zuid-Kennemerland en IJmond op 17 november 2021 (van C-agenda M&B 17-01-2021)
6.b 21:30
C- naar B-verzoek: Mobiliteit/Economie/Wonen, Bekostigen doortrekken Noord/Zuid-lijn naar Schiphol en Hoofddorp (C-agenda M&B -trekker- en EFB 17-01-2022 en C-agenda RWK 10-01-2022)
Zie bijgevoegd agenderingsverzoek van mevrouw Alberts (SP)

Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroringlijn Amsterdam is nodig om de bereikbaarheid op regionaal, nationaal én internationaal niveau te verbeteren. Bovendien maakt het woningbouw mogelijk. Er is €1,5 miljard nodig als cofinanciering van de reservering via het Nationaal Groeifonds. Een bijdrage van het Rijk kan de bekostiging rondmaken. Een alliantie van Vervoerregio Amsterdam, gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, NS, Schiphol, KLM en provincie Noord-Holland heeft nu als alternatief een tijdelijke toeslag voor metro, bus, trein en parkeren op knooppunt Schiphol uitgewerkt. Dit om op terug te vallen als het Rijk niet of onvoldoende bijdraagt.
7
Rondvraag gedeputeerde Olthof (Mobiliteit, Bereikbaarheid, Infrastructuur en Luchtvaart)
8
Sluiting
9
C-agenda Mobiliteit, Bereikbaarheid en Infrastructuur
9.a
Bereikbaarheid: Ingekomen mail Fietsersbond (C-agenda M&B 17-01-2022)
9.b
Mobiliteit: Ingekomen mail ABC Architectuurcentrum Haarlem, juryrapport Ideeënprijsvraag Verbetering Verkeersveiligheid Zeeweg Bloemendaal (C-agenda M&B 17-01-2022)
9.c
Mobiliteit, Ruimte, Klimaat: Reactie Afslag A9, Zandzoom, Groene straten inzake zienswijze bij gemeente Heiloo (c-agenda RWK 10-1-2022 & M&B 17-10-2022)
9.d
Mobiliteit: Ingekomen mail open brief Overlast Coenbrug Zaanstad (C-agenda M&B 17-01-2022)
9.e
Mobiliteit/Ruimte: Reserveringsaanvraag en intentieovereenkomst OV-knooppunten Haarlem (c-agenda RWK 10-1-2022 en M&B 17-1-2022)
De provincie Noord-Holland werkt sinds 2017 samen met de gemeente Haarlem (en partners NS en ProRail) aan de integrale ontwikkeling van de OV-knooppunten in Haarlem. Vanuit deze samenwerking blijkt de komst van een nieuw OV-knooppunt buiten het centrum van Haarlem essentieel: Haarlem Nieuw-Zuid. De plannen voor dit knooppunt bevinden zich in een dusdanig vergevorderd stadium dat de gemeente een aanvraag heeft ingediend voor een reservering van een bijdrage uit het OV-fonds. Daarnaast gaan gemeente en provincie een intentieovereenkomst aan om de samenwerking op de overige knooppunten en voor de lange termijn te bestendigen.
9.f
Bereikbaarheid: HOV Beverwijk (C-agenda M&B 17-01-2022)
Provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen en Beverwijk, ProRail en NS werken aan twee nieuwe busbanen tussen Beverwijk en Velsen en aan een voet- en fietsonderdoorgang onder de Velsertraverse. In het viaduct van de Velsertraverse zijn scheuren ontdekt. In afwachting van nader onderzoek door Rijkswaterstaat vertraagt het project HOV Station Beverwijk.
9.g
Mobiliteit: Vaststelling gedragssubsidies verkeersveiligheid 2022 en SWOV-rapport N-wegen (C-agenda M&B 17-01-2022)
De provincie vindt het belangrijk om de verkeersveiligheid te verbeteren door weggebruikers te stimuleren om veiliger gedrag aan te leren. Uit onderzoek blijkt dat met name schoolgaande kinderen en senioren op de fiets een groter risico lopen in het verkeer. Daarom geeft de provincie subsidie aan projecten die specifiek voor deze doelgroepen educatie aanbieden. Subsidie voor verkeerseducatie kan worden aangevraagd door organisaties die verkeerseducatie op scholen aanbieden of gemeenten die het programma Doortrappen willen uitrollen.
10
C-agenda Algemeen
10.a
MRA: MRA Raads en Statenleden Bericht (c-agenda alle commissies januari 2022)
11
C-agenda Luchtvaart (incl. Schiphol)
11.a
Luchtvaart: Beantwoording ORS KCCA over luchtvaart in relatie tot de CO2-impactanalyse Noord-Holland (C-agenda M&B 17-01-2022)