link naar deze pagina

Economie Financiën en Bestuur - 27 september 2021

Locatie: Statenzaal
Aanvang: 13:15
Eindtijd: 16:45
Voorzitter: Sandra Doevendans
Toelichting: De vergadering zal weer fysiek plaatsvinden.
De vergadering is openbaar en online live te volgen voor toehoorders via  https://noord-holland.stateninformatie.nl. Er worden nog géén toehoorders toegelaten in de vergaderzaal of elders in het Provinciehuis.  De  publieke tribune blijft nog gesloten.
Het is  mogelijk om digitaal in te spreken bij de vergadering of vooraf een schriftelijke bijdrage te geven.
Inspreken kan bij de agendapunten die ter bespreking staan geagendeerd (A- en B-agenda), of tijdens het inspreekhalfuur op andere punten die vallen onder de beleidsterreinen van de commissie Economie, Financiën en Bestuur.
Voor het inspreken moet u zich aanmelden bij de Statengriffie. Dat kan tot 15.00 uur op de voorafgaande werkdag (vrijdag 24 september 2021) bij commissieadviseur Monique de Zwart: zwartm@noord-holland.nl
Let op: alle genoemde tijden bij de afzonderlijke agendapunten zijn richttijden. Indien er geen, of een beperkt aantal, aanmeldingen zijn voor het inspreekhalfuur zullen de agendapunten na punt 4 eerder beginnen.
Bundel:
pdf Agendabundel (54.2MB)
Algemene documenten:

1 13:15
Opening en mededelingen
2
Vaststelling van de agenda, het verslag van de vorige vergadering, lange termijn agenda en moties- en toezeggingenlijsten (worden later toegevoegd).
2.a
Vooruitblik komende vergadering (en) aan de hand van de Strategische agenda en vaststelling strategische agenda (wordt later toegevoegd).
Aan de hand van de Strategische Agenda wordt vooruitgekeken naar de komende vergaderingen.
Commissieleden kunnen hierbij voorstellen doen voor de agenda's van deze vergaderingen
3
Rondvraag portefeuille dhr. Stigter en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Stigter behorende punten uit de c-agenda stellen)
4 13:20
Inspreekhalfuur over onderwerpen die niet op de agenda staan maar wel tot de portefeuille van de commissie horen
5
B-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
5.a 13:50
Weerbaar N-H: Brief GS aan PS inz. voortgangsrapportage Agenda Weerbaar Noord-Holland 2021
Voorstel voor behandeling:
De voortgangsrapportage met elkaar en de CdK te bespreken en eventuele suggesties voor de
uitvoering van de Agenda Weerbaar Noord-Holland mee te geven.Toelichting:
De Agenda Weerbaar Noord-Holland vloeit voort uit het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ en is op 7 juli 2020 vastgesteld. Naast reguliere verantwoording in de P&C-cyclus vindt jaarlijks verantwoording van de voortgang plaats richting PS. De voortgangsrapportage Agenda Weerbaar Noord-Holland 2021 is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten op 6 juli 2021 en ter bespreking aangeboden aan de Commissie EFB.
6
Rondvraag portefeuille dhr. Van Dijk en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van Dijk behorende punten uit de c-agenda stellen)
7
B-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
7.a 14:30
Brief GS aan PS inz. Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt & Onderwijs 2021-2023
Voorstel voor behandeling:
De concept-Uitvoeringsagenda Arbeidsmarkt en Onderwijs Economie 2021 -2023 met elkaar en de gedeputeerde te bespreken en eventuele suggesties aan te dragen voordat de uitvoeringsagenda definitief wordt vastgesteld.

Toelichting:
Het beleid van de provincie is gericht op een duurzame en veerkrachtige Noord-Hollandse arbeidsmarkt. De ambitie is het realiseren van voldoende gekwalificeerde medewerkers in de techniek en technologie ten behoeve van de transitieopgaven, waarbij we streven naar inclusiviteit. Het manifest Werken & Ontwikkelen 2030 Noord-Holland is een belangrijk instrument als onderliggend visiedocument op de provinciale uitvoeringsagenda 2021-2023.
8
Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
9
B-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
9.a 15:20
Brief GS inz. discussienotitie en conceptbeleidskader erfgoed en cultuur 2022
Voorstel voor behandeling:
Een oordeel te geven over de vijf discussiepunten opgenomen in de
discussienota Concept beleidskadercultuur.
In de discussienota hebben GS mogelijke financiële gevolgen en effecten aangegeven.
Ook hebben GS daarin het (participatie)proces tot nu toe beschreven.
Op basis van de uitkomsten van de bespreking van de discussienota in de commissie EFB wordt het beleidskader bijgesteld.
Het geactualiseerde beleidskadererfgoed en cultuur wordt in de vorm van een Statenvoordracht ter besluitvorming aan PS voorgelegd op 13
december 2021. Voorafgaand vindt bespreking in de Statencommissie EFB plaats (29 november).

Toelichting:
Het college heeft het geactualiseerd beleidskader erfgoed en cultuur vastgesteld samen met een discussienota en biedt deze Provinciale Staten aan. Met het beleidskader geeft het college vorm aan het cultuurbeleid en de prioriteiten die zij voor ogen heeft. Het college heeft op 10 december 2019 toegezegd onderzoek te doen naar de stand van de stolpen in Noord-Holland. Dat onderzoek is nu gereed.
10
A-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
10.a 16:10
Financiën: Voordracht Tweede begrotingswijziging 2021 (A-agenda NLG 20-9-2021 en EFB en M&B 27-9-2021 en c-agenda RWK 20-9-2021)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren over de voordracht aan PS. De voordracht zal worden geagendeerd voor de PS vergadering van  11 oktober 2021.
De commissie EFB adviseert over de begrotingswijziging vanuit  algemeen financieel oogpunt en op de onderwerpen die tot de portefeuille van de commissie EFB behoren. De besluiten 2 tot en met 5 hebben betrekking op het vakgebied van de commissies M&B en besluit 1 op die van de commissie NLG.
De tweede begrotingswijziging staat dan ook voor die onderwerpen ter bespreking op de A-agenda van cie NLG en M&B van respectievelijk 20 en 27 september 2021.

Toelichting:
In de provinciale begroting wijzen Provinciale Staten toe voor welke doelen de provincie haar beschikbare middelen inzet. Deze tweede begrotingswijziging omvat een bijstelling van de begroting 2021.
10.b 16:35
Voordracht ‘Controle protocol controle jaarrekening 2021 (PS aangelegenheid)
Voorstel voor behandeling:
Adviseren aan PS over het controle protocol. De voordracht zal geagendeerd worden voor de PS vergadering van 11 oktober 2021.
Desgewenst kan de voorzitter van de Rekeningencommissie, de hr. Heijnen, tijdens de vergadering een toelichting geven.

Toelichting:
De Provinciewet schrijft voor dat de Staten één of meer accountants aanwijzen voor de controle van de jaarrekening en het daarbij verstrekken van een accountantsverklaring en het uitbrengen van een rapport van bevindingen.
Provinciale Staten hebben aan Publiek Belang Accountants B.V. opdracht verstrekt de
accountantscontrole uit te voeren voor het boekjaar 2021. De jaarstukken en het financieel
beheer zoals uitgeoefend door of namens het college van Gedeputeerde Staten, zijn object van controle.

Provinciale Staten moeten voor de uitvoering van de accountantscontrole aan een aantal zaken
nader invulling geven. Met dit protocol stellen Provinciale Staten nadere aanwijzingen vast die
specifiek van toepassing zijn voor de controle van de jaarstukken 2021 en de controle van de
SISA bijlage.
11
Rondvraag portefeuille mw. Pels en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Pels behorende punten uit de c-agenda stellen)
12 16:45
Sluiting
13
C-agenda Economie, Arbeidsmarkt en Onderwijs, Bestuur, Interbestuurlijk Toezicht en Europa (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Zaal)
13.a
Schriftelijke beantwoording openstaande vragen EFB 6 september 2021 over de Uitvoeringsagenda Economie (C-agenda EFB 27-9-2021)
13.b
Arbeidsmarkt: Brief GS aan PS inz. extern voorzitterschap van gedeputeerde Zaal van het Reg. platform arbeidsmarkt N-H (c-agenda EFB 27-9-2021)
14
C-agenda Financiën, Cultuur en Erfgoed, Sport, Personeel en Organisatie en Inkoop (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Pels)
14.a
Sociale infrastructuur: Brief GS aan PS inz. Proposities voorjaar 2021 noodfonds sociale infrastructuur (C-agenda EFB 27-9-2021)
Provinciale Staten hebben op 18 mei 2020 een motie aangenomen om een noodfonds in te stellen gericht op de culturele en maatschappelijke organisaties die schade hebben als gevolg van de landelijke maatregelen ter bestrijding van Covid-19. In 2020 hebben provincie en gemeenten aan 100 culturele instellingen noodsteun verleend. Het restant wordt nu ingezet om 46 culturele instellingen te ondersteunen.
14.b
Financiën: Brief GS aan PS inz. Begrotingsneutrale wijzigingen beleidsdoelenraming juli 2021 (C-agenda EFB 27-9-2021)
Gedeputeerde Staten kunnen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde begrotingsprogramma’s middelen toewijzen aan de verschillende beleidsdoelen. Met dit besluit worden interne wijzigingen hierop administratief binnen de programmabegroting verwerkt.
15
C-agenda IPO, ICT en Data en Subsidies algemeen (EFB onderwerpen portefeuille gedeputeerde Stigter)
16
C-agenda Openbare orde en Veiligheid, Integriteit, Internationale betrekkingen, Public Affairs, Communicatie, Concerncontrol, Juridische Zaken, Archief, PS- en GS zaken (EFB onderwerpen portefeuille CvdK Van Dijk)
16.a
Asielopvang: Brief GS aan PS inz. Ontwikkelingen asielopvang (C-agenda EFB (leidende commissie) 27-9-2021 en RWK 20-9-2021)
Vanwege de toestroom van vooral Afghaanse vluchtelingen dreigt op korte termijn crisisnoodopvang voor vluchtelingen. Om dit af te wenden hebben de minister van BZK en de staatssecretaris van J&V alle commissarissen van de Koning, colleges van GS en burgemeesters bij brief verzocht om op korte termijn extra locaties voor asielopvang alsmede huisvesting voor vergunninghouders te realiseren. Het college van GS reageert met de brief aan Provinciale Staten op dit verzoek van rijkszijde en zegt toe hieraan medewerking te verlenen.
16.b
Randstedelijke Rekenkamer: Conceptverslag van de vergadering van de programmaraad van 16 september 2021
17
C-agenda Algemeen