link naar deze pagina

Raadscommissie - 13 januari 2022

Locatie: Digitaal
Aanvang: 19:00
Eindtijd: 22:20
Voorzitter: J. Stam
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 10 januari voor 9.00 uur worden ingediend.

0 19:00
Rondetafelgesprek
De heer Kroon en de heer Bouman hebben zich aangemeld om met de commissie in gesprek te gaan over de voorgenomen ontwikkeling van de bestaande panden aan de Kerkstraat 86 in Wognum.
pdf Presentatie (1.3MB)
1 19:30
Opening
2 19:30
Vaststelling agenda
3 19:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 19:35
Vaststellen notulen raadscommissie 2 december 2021 en 6 december 2021
5 19:35
Toezeggingen- en motielijst
Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

Op het bijgevoegde overzicht staat aangegeven voor welke toezeggingen/moties het college voorstelt om deze af te voeren.
6 19:40
Bestuurlijke termijnagenda (BTA)
Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode januari 2022 e.v. is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.
7 19:40
Actieve informatie van het college
Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.
8 19:50
RAADSBREED
8.1 19:50
Keuzes nieuw beleid programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (pfh. D. Kuipers)
In de aan de raad aangeboden programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 is nog geen nieuw beleid opgenomen. Het college heeft na vaststelling van de programmabegroting 2022 door de raad keuzes gemaakt in de aanvragen nieuw beleid en hiervoor de dekking vanuit de septembercirculaire aangewend. De raad wordt thansĀ  voorgesteld de uitgaven voor het Nieuw Beleid programmabegroting 2022 vast te stellen.
9 20:50
SAMENLEVING
9.1 20:50
Bespreeknotitie LTA
Middels deze bespreeknotitie wensen mevrouw C. Selders (CDA), mevrouw S. Visser (CU) en de heer G. Gringhuis (GB) met de raads- en commissieleden van gedachten te wisselen over het accommodatiebeleid. Over de resultaten tot nu toe en mogelijke conclusies die daaruit getrokken kunnen worden.
9.2 21:35
Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2022 (pfh. D. Kuipers)
Met ingang van 1 januari 2020 is de Wmo-ondersteuning via resultaat gestuurde inkoop ingekocht. De verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 is opgesteld als overgangsdocument. Deze overgangsperiode is nu voorbij, waardoor het vaststellen van een aangepaste verordening per februari 2022 wenselijk is. Bij de implementatie van het resultaat gestuurd werken is bovendien gebleken dat de verordening op sommige plaatsen meer specificatie, kaders en een verbetering van leesbaarheid behoeft. Dit is in de aangepaste verordening meegenomen.

De raad wordt voorgesteld de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2020 in te trekken en de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Medemblik 2022 vast te stellen.
10 22:20
Sluiting