link naar deze pagina

Raadscommissie - 12 december 2022

Locatie: Raadzaal (MBG06)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: C. Selders
Toelichting: Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 5 december voor 9.00 uur worden ingediend.
Algemene documenten:

0
Rondetafelgesprek (reservering)
1 20:30
Opening
2 20:30
Vaststelling agenda
3 20:30
Spreekrecht art. 16 Verordening op de raadscommissies gemeente Medemblik 2019
Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.
4 20:35
SAMENLEVING
4.1 20:35
Verordening jeugdhulp 2023 (portefeuillehouder Y. Nijsingh)
In de Jeugdwet 2015 is opgenomen dat de raad richtinggevende kaders voor de uitvoering van de wet dient vast te leggen in een verordening. De verordening jeugdhulp is een van de instrumenten voor de gemeente om sturing te geven aan het gebruik van de jeugdhulp. De raad wordt voorgesteld de verordening jeugdhulp 2020 in te trekken en in te stemmen met de verordening jeugdhulp 2023.
4.2 20:55
Verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023 (pfh. Y. Nijsingh)
De Westfriese regiogemeenten zijn als gevolg van de landelijke doordecentralisatie vanaf 2022 zelf inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de organisatie van Beschermd Wonen en Beschermd Thuis. De financiële verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis wordt per 2024 overgedragen aan de regiogemeenten. In Westfriesland is besloten tot een voortgaande lijn in de samenwerking: de Westfriese gemeenten blijven de taken voor Beschermd Wonen en Beschermd Thuis ook na de doordecentralisatie gezamenlijk uitvoeren en de Westfriese gemeenten bundelen de financiële middelen die zij hiervoor ontvangen tot een regionaal budget. Om de taken omtrent Beschermd Wonen en Beschermd Thuis uit te kunnen voeren door een Regionaal Toegangsteam, is er een verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis nodig.

De raad wordt voorgesteld om de Verordening Beschermd Wonen en Beschermd Thuis 2023 vast te stellen.
4.3 21:35
Bespreeknotitie Exploitatie en beheer MFA's en sporthallen
Met deze bespreeknotitie informeert het college de raadscommissie over de stand van zaken van het project exploitatie en beheer MFA’s en sporthallen en wil het college in gesprek met de raadscommissie of zij:
a) zich kan vinden in de keuze om de voorkeursvariant ‘integrale externe verzelfstandiging’ (oprichting van een accommodatiebedrijf) nader uit te werken;
b) aanvullende aandachtspunten en/of suggesties heeft.
5 22:20
BESTUUR & MIDDELEN
5.1 22:20
Raadsvoorstel Formatie-uitbreiding griffie
De werkgeverscommissie heeft geconstateerd dat reeds diverse jaren achtereen sprake is van een structurele frictie tussen de beschikbare formatie op de griffie en de taken van de griffie. De werkgeverscommissie heeft het presidium daarom voorgesteld om de griffiecapaciteit structureel uit te breiden.

De raad wordt voorgesteld om de formatie van de griffie uit te breiden met 1,00 fte met ingang van 1 januari 2023 en het college op te dragen voor 2023 de incidentele financiële gevolgen van € 100.000 te verwerken in de Lentenota van 2023 en vanaf 2024 structureel te verwerken in de begroting.
6 22:30
Sluiting