link naar deze pagina

Commissievergadering Bestuur en middelen - 6 maart 2024

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: de heer L. Schouten
Toelichting: De agenda van de commissie bestuur en middelen kent een vaste indeling. Per agendapunt is een korte toelichting gegeven ter duiding van het doel van de agendering.

0
Instructie instellen stoelen in raadzaal
1
Opening
De voorzitter zal de vergadering openen. Het betreft een fysieke vergadering in de raadzaal. De vergadering wordt eveneens live uitgezonden via de streamingsdienst companywebcast. De vergadering is te zowel live als achteraf te bekijken via de website van de gemeente.
Bij commissievergaderingen is er geen vast openingswoord zoals dat wel het geval is bij raadsvergaderingen.
2
Vaststellen agenda
De agenda wordt opgesteld door de commissievoorzitter in samenwerking met de commissiegriffier. Indien een commissielid iets wil agenderen voor de commissie dan doet hij hiertoe een gemotiveerd verzoek via de commissiegriffier, die dit na bespreking met de commissievoorzitter dit onderwerp dan in de eerst mogelijke commissievergadering zal agenderen. De conceptagenda wordt twee weken voor de commissievergadering verzonden. De commissie bepaalt uiteindelijk of een agenda conform het concept wordt vastgesteld. Dit gebeurt bij dit agendapunt.
3
Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering
Zo spoedig mogelijk na de vergadering maakt de commissiegriffier een kort zakelijk verslag. De commissieleden en de collegeleden, leden managementteam en de in de vergadering aanwezige ambtenaren worden hiervan in kennis gesteld en kunnen aan de commissiegriffier voorstellen tot wijziging doen. Deze wijzigingen worden meegenomen bij de vaststelling van het verslag in de volgende vergadering. Het verslag van de vergadering van 24 januari 2024 van de commissie bestuur en middelen ligt thans ter vaststelling voor.
4
Spreekrecht niet-commissieleden
Iedereen die zich daartoe meldt kan bij dit agendapunt de commissie toespreken over een punt dat op de agenda staat (maximaal 5 minuten). Men kan er ook voor kiezen om dit te doen bij aanvang van het betreffende agendapunt. Indien mensen willen meespreken over een agendapunt, dan kan dit na melding bij de commissiegriffier. Men kan zich hiervoor per e-mail of telefonisch aanmelden.
j.lommen@leudal.nl of 0475-859022.
5
Raadsvoorstellen
Bij dit agendapunt gaat het om bespreking van een raadsvoorstel met als doel het inwinnen van nadere informatie door het stellen van vragen aan de portefeuillehouder, eventueel bijgestaan door een ambtenaar. Daarnaast geeft de commissie een advies aan het presidium of het voorstel rijp is voor bespreking in de raad, en geeft daarbij zo mogelijk aan of dit kan zonder nadere beraadslagingen.
In deze vergadering worden de raadsvoorstellen voor de vergadering van 19 maart 2024 voor besproken.
5.a
Decembercirculaire 2023
In dit raadsvoorstel is ingegaan op de wijzigingen die het gevolg zijn van de decembercirculaire 2023 en de bijbehorende financiële consequenties.
5.b
Vaststelling nieuwe achtervangovereenkomst voor leningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Woningcorporaties zijn als kapitaalintensieve organisaties voor hun financieringsbehoefte sterk afhankelijk van vreemd vermogen. Corporaties doen dit vaak door gebruik te maken van een financiering die wordt geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Om in aanmerking te kunnen komen voor zo’n financiering was medewerking van een of meer gemeenten nodig. De gemeente(n) ging(en) dan een achtervangovereenkomst aan. Op 1 augustus 2021 trad een gewijzigde achtervangovereenkomst tussen WSW en de gemeente in werking (‘AO 2021’). Alle voor 2021 tussen WSW en de gemeente gesloten achtervangovereenkomsten (‘AO Bestaand’) bleven bestaan naast de AO 2021. WSW en de Vereniging van Nederlandse Gemeente (‘VNG’) concludeerden gezamenlijk dat het niet wenselijk is verschillende achtervangovereenkomsten naast elkaar te laten bestaan. Daarom introduceren WSW en VNG één nieuwe achtervangovereenkomst, ter vervanging van alle voorgaande achtervangovereenkomsten. Concreet is alleen ‘AO Nieuw’ nog van toepassing.

VNG en WSW verzoeken alle gemeenten uiterlijk 31 maart 2024 te besluiten de nieuwe achtervangovereenkomst aan te gaan en deze te ondertekenen. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 mei 2024. In dit voorstel worden de wijzigingen en consequenties verder toegelicht en wordt tevens voorgesteld aan de gemeenteraad om wensen en bedenkingen naar voren te brengen.
5.c
Initiatiefvoorstel instellen ad-hoc raadswerkgroep vormen visie op participatie en prioritering sub-onderwerpen participatie (INGETROKKEN)
Dit initiatiefvoorstel  van de CDA fractie beoogt de vorming van een ad hoc raadswerkgroep die een visie moet maken op participatie en prioritering sub-onderwerpen participatie

NB: Dit voorstel is vooralsnog ingetrokken door de initiatiefnemer.
6
Vanuit de raad ingekomen stukken
Ingekomen post voor de gemeenteraad wordt met een afdoeningsadvies van de griffier op de lijst ingekomen of nagekomen stukken geplaatst. Raadsleden kunnen in de raadsvergadering dan verzoeken om doorzending van een ingekomen stuk naar een commissie ter bespreking. Zij dienen dit verzoek te laten volgen door een motivering voor de bespreking.
Bij dit agendapunt worden deze stukken geagendeerd, vergezeld van de motivering, eventueel aangevuld met achtergrondinformatie.
Voor deze vergadering is er één stuk doorgestuurd ter bespreking in de commissie bestuur en middelen
6.1
Brief VNG 30jan24 over Spreidingswet + over opvang van ontheemden uit Oekraïne.
In een leden brief van de VNG worden de gemeenten geïnformeerd over de spreidingswet, en de laatste stand van zaken met betrekking tot de opvang vaan vluchtelingen en ontheemden. Raadslid de Wit heeft deze brief doorgezonden ter bespreking in deze commissie omdat hij enkele vragen heeft wat dit betekent voor de gemeente Leudal. Zijn motivering is bijgevoegd.
7.a
Aan de commissie gerichte stukken ter kennisname
Indien er stukken aan de commissie worden gericht die louter zijn gestuurd ter kennisname, dan worden die bij dit agendapunt geagendeerd.
Bespreking kan, indien dit kenbaar wordt gemaakt. Indien een commissielid dit wenst te bespreken, dan is het wenselijk om dit vooraf kenbaar te maken, zodat tijdens de vergadering een antwoord gegeven kan worden.
7.a.1
Nieuwsbrief RUD Limburg Noord van 8feb24
RUD Limburg Noord is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Noord Limburg en de provincie Limburg met als doel de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieu-gerelateerde uitvoeringstaken uit te voeren en de kwaliteit van de leefomgeving verder te verbeteren. Daarmee zijn ze één van de 28 omgevingsdiensten in ons land die werken aan een schoon, veilig en gezond leefmilieu. Landelijk zijn de omgevingsdiensten volop in beweging. Nieuwe regelgeving, een toenemend belang van aandacht (en handhaving) op het werkgebied maken dat onze maatschappij steeds meer eisen stelt aan hun werk. 
In deze nieuwsbrief staan de recente ontwikkelingen voor alle omgevingsdiensten in Nederland en de vertaling daarvan naar RUD Limburg Noord.
7.a.2
Brief over toekenning subsidie Regiodeal Midden-Limburg
Het ministerie heeft laten weten 20 miljoen euro toe te kennen aan Samenwerking Midden-Limburg (SML). Midden-Limburg krijgt deze bijdrage om verdere stappen te zetten in de bevordering van brede welvaart in de regio. Deze deal is een volledige erkenning van het regionale programma met een grotendeels toegekend aangevraagd bedrag. De aanvraag van deze Regio Deal is ingediend door de zeven gemeenten vertegenwoordigd door Samenwerking Midden Limburg (SML), Provincie Limburg en Waterschap Limburg.
8
Voorraadplanning Raadsvoorstellen
Voorraadplanning raadsvoorstellen
Enkele weken voor de commissievergaderingen stelt het college een lijst vast met daarop de planning van de raadsvoorstellen. Deze planning wordt ter kennisname aan de commissie voorgelegd.
9
Mededelingen en Rondvraag
Dit onderdeel van de agenda is bedoeld voor mededelingen van algemene aard door de voorzitter, commissiegriffier of portefeuillehouder.
De rondvraag is bedoeld om inlichtingen te vragen aan de portefeuillehouder over een onderwerp dat het aandachtsgebied van de commissie betreft. Het kan zijn dat de portefeuillehouder het antwoord niet ter vergadering kan geven, of niet aanwezig is in de vergadering. De vraag wordt dan als raadsvraag uitgezet. De schriftelijke raadsvragenprocedure heeft de voorkeur boven een mondeling gestelde vraag.
10
Sluiting
Aan het eind van de vergadering zal de voorzitter de vergadering sluiten. Bij commissievergaderingen geldt geen vast slotwoord zoals dat wel is bij raadsvergaderingen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.