link naar deze pagina

Voorbereidende raadsvergadering - 6 december 2022

Locatie: Raad- en trouwzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: J.W.G. van Bergen

1
Opening
2
Mededelingen
3
Vaststellen van de agenda
4
Inspreekmoment inwoners
Mevrouw Onderwater heeft zich gemeld om een toelichting te geven op het plan van de initiatiefgroep landschapspark ‘Vallei van Milsbèk".
5
Lijst ingekomen stukken
6
B2 Raadsvoorstel inzake armoede- en minimabeleid 'Aan zet' (nr. 593991)
Het college stelt u voor het nieuwe armoede- en minimabeleid vast te stellen omdat het geldende beleid is verouderd en moet worden herzien naar "reële, effectieve en hedendaagse maatstaven". Op 21 november 2022 heeft er over dit beleid een informatieavond met informatiemarkt plaatsgevonden.
7
B1 Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan ‘Duivenakkerstraat 41a, Gennep’ (nr. 583708)
Op 24 oktober 2022 is het bestemmingsplan behandeld in de voorbereidende raadsvergadering. Deze behandeling was voor initiatiefnemer reden zijn initiatief op vijf punten aan te passen om tegemoet te komen aan de belangen van omwonenden. De aanpassingen betreffen:
· de bouwmogelijkheid is geschrapt van een tweede bouwlaag voor de woningen 1 en 4;
· de 2e bouwlaag van de westgevel van woning 2 en van de oostgevel van woning 3 worden blind (zonder ramen) uitgevoerd;
· de maximale bouwhoogte van 3.50 (begane grond) 6.25/6.75 meter (maximale hoogte woningen 2 en 3) is verlaagd naar 3.30/6.00/6.50 meter;
· de oppervlakte van de 2e bouwlaag van de woningen 2 en 3 is in de planregels begrensd tot 25 m2 ;
· het peil wordt vastgelegd op 12.60 m + NAP. Dit is 0.20 meter lager dan de bestaande woning Duivenakkerstraat 41a, gelijk met de tuinen van de Burgemeester van Banningstraat en 0.30 meter lager dan de tuinen aan de Duivenakkerstraat.
8
A Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen en belastingbeleid 2023 (nr. 562465)
Het college legt traditioneel na de vaststelling van de begroting de hiermee vastgestelde belastingtarieven ter besluitvorming aan u voor.
pdf 562465 RV belastingverordeningen en belastingbeleid 2023.pdf (4.4MB)
pdf 562465 RB belastingverordeningen en belastingbeleid 2023.pdf (147KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening onroerende zaakbelastingen Gennep 2023.pdf (237KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Gennep 2023, incl. tarieventabel.pdf (240KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening rioolheffing Gennep 2023.pdf (208KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening hondenbelasting Gennep 2023.pdf (206KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening forensenbelasting Gennep 2023.pdf (194KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening toeristenbelasting Gennep 2023.pdf (202KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening begraafplaatsrechten Gennep 2023.pdf (191KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening begraafplaatsrechten Gennep 2023 tarieventabel.pdf (219KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening marktgeld Gennep 2023, incl. tarieventabel.pdf (195KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening leges Gennep 2023.pdf (197KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening leges Gennep 2023 tarieventabel.pdf (394KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening leges Gennep 2023 normatieve bouwkosten.pdf (11.4MB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening eenmalig rioolaansluitrecht Gennep 2023, incl. tarieventabel.pdf (199KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gennep 2023.pdf (190KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 kostendekkendheidsberekening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2023.pdf (139KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 kostendekkendheidsberekening rioolheffing 2023.pdf (140KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 kostendekkendheidsberekening begraafplaatsrechten 2023.pdf (126KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 kostendekkendheidsberekening marktgeld 2023.pdf (112KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 kostendekkendheidsberekening eenmalig rioolaansluitrecht 2023.pdf (107KB)
pdf BIJLAGE BIJ 562465 kostendekkendheidsberekening leges 2023.pdf (166KB)
9
A Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Kalboerhof Gennep (nr. 593938)
Het college stelt voor om in te stemmen met een voorstel van "een groep enthousiaste initiatiefnemers", samen met Destion voor maximaal 20 woningen in een hofje aan de Kalboerstraat in Gennep". Er zijn drie zienswijzen ingediend over met name  parkeren, de te kappen bomen, het geluid van de weg N271 en het geluid van de tennisaccommodatie met de nieuwe padelbanen.
10
A Raadsvoorstel inzake wijzigen gemeenschappelijke regeling Omnibuzz en zienswijze gewijzigde begroting (nr. 591801)
Nadat u op 7 september heeft ingestemd met de nieuwe berekeningssystematiek voor Omnibuzz stelt het college nu voor om in te stemmen met het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling (GR) Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd concept wijzigingsbesluit. Tevens wordt voorgesteld kennis te nemen van de aangepaste begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 2024 – 2026 en om geen zienswijze in te dienen op de concept begrotingswijziging 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026.
11
Ingediende verzoeken tot agendering
Door de fractie PvdA is het verzoek gedaan om de navolgende stukken van de ingekomen stukken lijst behorende bij de VR van 6 december 2022 te agenderen:
A2. Mail van Hart voor Gennep d.d. 18 oktober 2022 inzake de mond gesnoerd.
A3. Mail van Hart voor Gennep d.d. 18 oktober 2022 inzake bericht aan de Nationale ombudsman.
A5. Mail van Hart voor Gennep d.d. 31 oktober 2022 inzake Wet open overheid (Woo).
A8. Mail van Platform Hart voor Gennep d.d. 7 november 2022 inzake Wet open overheid.

Toelichting om bovengenoemde documenten te agenderen is bijgevoegd.

D66 heeft de gang van zaken rond de verhuizing van de Mikado toegevoegd met 14 bijlagen.
12
Het stellen van vragen aan het college
13
Sluiting