link naar deze pagina

Presidium - 11 december 2023

Locatie: 3.07
Aanvang: 16:00
Eindtijd: 18:00
Voorzitter: J.M.T. Teunissen

1
Opening
De heer Hillebrand vervangt voortaan de heer Brouwers als lid van het presidium.
2
Mededelingen
3
Besluitenlijst vorige keer
Bijgevoegd is een brief van de minister van BZK over openbare/niet openbare bijeenkomsten van de raad. De opstelling van de minister is geheel conform de vastgestelde gedragsregels zoals behandeld op 30 oktober j.l.
4
Actiepuntenlijst en stand openstaande moties
5
Bijpraten stand van zaken Mutsaersstichting
6
Verordening auditcomité
7
Terugblik
Teruggeblikt kan onder meer worden op de (extra) besluitvormende vergadering van 30 oktober over Mikado, de begrotingsraad van 6 november, de informatiebijeenkomst over De Groes van 27 november en de VR van 4 december.
8
Vooruitblik
Vooruitgeblikt kan onder meer worden op de informatieavonden over de WSW (11 december), het zwembad (8 januari), de Maaskemp (22 januari) en datagedreven werken en de huisvestingsverordening (29 januari), de BR van 18 december en het kerstreces.
9
Rondvraag
\- Op 8 april vindt de periodieke raadswerkconferentie over integriteit plaats. Graag twee raadsleden die willen helpen voorbereiden. (zie ook bijlage ledenbrief VvG)
\- in de begrotingsraad is op initiatief van de VVD gesproken over de inzet van onder meer de Oekraïnegelden voor de leniging van de toekomstige structurele uitgaven. De vraag is welke verwachtingen hierbij bestaan. (in het auditcomité is hier eerder over gesproken. Voorts is een landelijke werkgroep vanuit o.a. VNG bezig met ideeën ter verruiming van de mogelijkheden tot inzet incidentele middelen voor structurele uitgaven, maar is er nog geen zicht op een gedragen oplossing)
\- Luc Brouwers stopt als lid van de werkgeverscommissie griffie. In de verordening staat hierover dat hij dan daar schriftelijk mededeling van doet aan de raad en dat de raad een opvolger benoemt. De vraag is wie in de vacature wil voorzien.
\- Het ondersteuningsteam weerbaar bestuur biedt een werkconferentie aan voor raads-, burgerraads- en collegeleden over weerbaarheid, het herkennen van bedreigingen en intimidatie en wat er aan te doen. Is daar belangstelling voor? (zie bijlagen)
10
Sluiting