link naar deze pagina

AB vergadering GGD HN - 6 juli 2022

Locatie: GGD HN Hertog Aalbrechtweg 22, Alkmaar ruimte 3.07a
Aanvang: 14:30
Eindtijd: 17:00
Voorzitter: Pieter Kos
Toelichting: De vergadering wordt fysiek gehouden en daarnaast rechtstreeks uitgezonden. De vergadering is ook achteraf terug te kijken.
Bezoekers komen mogelijk ook in beeld.
Bundel:
pdf Agendabundel (15.6MB)

1
Opening en vaststellen agenda
2.a
Aanwijzing leden dagelijks bestuur (onder voorbehoud)
Er is een korte toelichting op de procedure van de aanwijzing van leden DB en voorzitter toegevoegd.
2.b
Aanwijzing voorzitter algemeen en dagelijks bestuur (onder voorbehoud)
3.a
Vaststellen verslag en besluitenlijst vergadering d.d. 9 maart 2022
3.b
Vaststellen verslag besloten vergadering d.d. 9 maart 2022 (wordt ter vergadering uitgereikt)
4.a
Ingekomen stukken/stukken ter informatie
4.b
Mededelingen
4.c
Stand van zaken Covid-19, opvang vluchtelingen Oekraïne en Monkeypox (mondeling)
5.a
Vaststellen Jaarrekening en Programmaverantwoording GGD Hollands Noorden inclusief resultaatbestemming
5.b
Vaststellen Programmabegroting GGD Hollands Noorden 2023
6
1e Burap 2022 GGD Hollands Noorden
7.a
Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
7.b
Financiering taakuitbreiding Veilig Thuis met crisisfunctie Jeugd
8
Voorstel overheveling financiering prenataal huisbezoek door JGZ
9
Voorstel aanbesteding accountantsdiensten 2022
10
Presentatie regionale uitrol van 113 Zelfmoordpreventie/ Supranet community
Sanne Leenen, projectleider van 113 Zelfmoordpreventie/Supranet community en Roos Bruin, beleidsadviseur bij gemeente Hoorn geven een presentatie over het project en de uitrol daarvan.
11
Rondvraag en sluiting