Vergaderkalender

link naar deze pagina

Politieke Avond - 21 mei 2019

Locatie: Gemeentehuis Duiven
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: Griffier
Bundel:
pdf Agendabundel (167.9MB)
Algemene documenten:

A
- RAADZAAL van het gemeentehuis
A.1
19:30 - 20:30 / Ontwerp VVGB twee windturbines RWZI InnoFase /debattafel
Het waterschap Rijn en IJssel wil 2 windturbines plaatsen op rioolwaterzuiveringsinstallatie InnoFase. Hier is een omgevingsvergunning voor nodig. Omdat het afwijkt van het bestemmingsplan moet het college aan de gemeenteraad voorleggen of zij hiervoor een ontwerp-Verklaring van Geen Bedenkingen wil afgeven.
Het besluit dat de gemeenteraad neemt over de Ontwerp Verklaring van Geen Bedenkingen wordt na de raadsvergadering ter inzage gelegd. Dan kunnen er zienswijzen ingediend worden. Daarna moet de gemeenteraad een definitief besluit nemen. Pas als er een definitieve (positieve) verklaring ligt kan er een omgevingsvergunning worden afgegeven voor de 2 windturbines.
pdf Behandeladvies ontwerp VVGB.pdf (274KB)
pdf 1a. Raadsvoorstel ontwerp VVGB windturbines InnoFase - getekend (4.7MB)
pdf 1b. Raadsvoorstel Ontwerp-VVGB twee windturbines RWZI InnoFase (149KB)
pdf 2. Concept Raadsbesluit Ontwerp-VVGB twee windturbines RWZI InnoFase (67KB)
pdf Bijlage 1 - Ontwerp-Verklaring van geen bedenkingen (201404354) (86KB)
pdf Bijlage 2 - Concept participatieplan WRIJ windlocatie Duiven (201405514) (95KB)
pdf Bijlage 3 - Advies Langhout & Wiarda planologische risicoanalyse 6 februari 2019 (201405516) (420KB)
pdf Bijlage 4 - Quick Scan SAOZ iov WRIJ planschade januari 2019 (201405522) (1.6MB)
pdf Bijlage 5 - E-mail Zorgen over en weerstand tegen de voorgenomen locaties nabij de AVR voor windturbines van het WRIJ (201405529) (167KB)
pdf Bijlage 6 - Ontwerp Omgevingsvergunning (201397339) (740KB)
pdf Bijlage 7 - aanvraagformulier, ontvangstdatum d.d. 5 maart 2019 (201397245) (116KB)
pdf Bijlage 8 - bijlage 1 toelichting op de aanvraag omgevingsvergunning en melding activiteitenbesluit (201397243) (566KB)
pdf Bijlage 9 - Bijlage 2 bestektekening aanzichten windturbine (201397246) (351KB)
pdf Bijlage 10 - Bijlage 2 bestektekening situatietekening (20139738) (1.2MB)
pdf Bijlage 11 - Bijlage 3 machtigingsformulier (201397236) (57KB)
pdf Bijlage 12 - Bijlage 4 tekening inkoopstation (201397241) (237KB)
pdf Bijlage 13 - bijlage 5a, ruimtelijke onderbouwing Pondera consult (201405478) (3.5MB)
pdf Bijlage 14 - Bijlagen bijlage 5b, diverse bijbehorende bijlagen behorende bij de ruimtelijke onderbouwing (201405479) (43.3MB)
pdf Bijlage 15 - Bijlage 6a afschrift ontvangstbevestiging Provincie inzake aanvraag ontheffing/vergunning Wet natuurbeheer (Wnb) (201397240) (88KB)
pdf Bijlage 16 - bijlage 6b, afschrift ontvangstbevestiging Provincie inzake aanvraag ontheffing/vergunning Wet natuurbeheer (Wnb) (201397239) (88KB)
pdf Bijlage 17 - bijlage 6c, afschrift ontvangstbevestiging Provincie inzake aanvraag ontheffing/vergunning Wet natuurbeheer (Wnb) (201397242) (88KB)
pdf Bijlage 18 - Bijlage 6d,Ontheffing Roeken (201405441) (1.6MB)
pdf Bijlage 19 - verzoek aanvrager tot toepassen coordinatieregeling (201397429) (1.1MB)
pdf Bijlage 20 - toestemming leidingbeheerder i.v.m. bouwen op dubbelbestemming Leiding-Riool (201397428) (204KB)
pdf Bijlage 21 - afzien bevoegdheid provincie / overdracht bevoegdheden Gedeputeerde Staten/Provincie aan gemeente Duiven (201394284) (2.4MB)
pdf Bijlage 22 - afschrift melding activiteitenbesluit, ontvangen 14 maart 2019 (201403772) (76KB)
pdf Bijlage 23 - memo Fugro, toelichting op de grond en de constructies, ontvangen 10 april 2019 (201403267) (311KB)
pdf Bijlage 24 - beoordeling memo Fugro door Lievense adviseurs ontvangen 17 april 2019 (201404559) (35KB)
pdf Bijlage 25 - verzoek tot later indienen constructiegegevens (Waterschap) ontvangen 11 april 2019 (201403735) (111KB)
pdf Bijlage 26 - toelichting op de aanvullende gegevens (Pondera), ontvangen 10 april 2019 (201403266) (63KB)
pdf Bijlage 27 - bouwbesluittoets, Bris toets (201401579) (136KB)
pdf Bijlage 28 - geschreven welstandsadvies, datum advies 12 april 2019 (201404173) (181KB)
pdf Bijlage 29 - situatietekening met welstandstempel 1 april 2019 (201404219) (3.6MB)
pdf Bijlage 30 - aanzichttekening windmolens met welstandstempel 1 april 2019 (201404218) (949KB)
pdf Bijlage 31 - tekening inkoopruimte met welstandstempel 1 april 2019 (201404220) (1.1MB)
pdf Bijlage (bij bijlage 5) Email - Re_ 2nd opinion effecten windmolens op verspreiding emissie AVR.pdf (210KB)
pdf Dhr Van Orden -Tekst Windturbines Waterschap.pdf (128KB)
pdf Presentatie Stichting Duurzaam Lathum.pdf (2.9MB)
pdf Brief aan WRIJ principebesluit 21-12-2017.pdf (11.7MB)
A.2
20:45 - 21:45 / Economische visie De Liemers / ronde en debattafel
In de gezamenlijke economische visie van de vijf Liemerse gemeenten wil men richten op drie thema’s binnen de Liemers: Logistiek, Maakindustrie en Vrijetijdseconomie (inclusief detailhandel). Ook wil men een Liemerse Ambassade oprichten. Hiermee wil men bijdragen aan een sterke regionale economie.
A.100
Geluidsopnamen 21 mei raadzaal
B
- PUBLIEKSRUIMTE van het gemeentehuis
B.1
19:30 - 20:30 / Burgerbegroting: voorlopige evaluatie en voorstel vervolg /ronde en debattafel
De gemeenteraad van Duiven heeft eerder aangegeven een experiment te willen met een burgerbegroting. In een burgerbegroting krijgen inwoners (van bijvoorbeeld een wijk) de gelegenheid om zelf publiek geld te verdelen. Als proef is er eerst een kleiner experiment opgestart in Duiven en nu wordt voorgesteld om in het najaar 2019 een tweede proef te starten. Er wordt voorgesteld dat de huidige raad na deze twee proeven definitief beslist of zij een experiment met een burgerbegroting wil.
B.2
20:45 - 21:15 / Privatisering Mondriaanstraat 14 / ronde en debattafel
Met de huidige huurder van het pand aan de Mondriaanstraat 14 is overeenstemming tot koop van het pand bereikt. Het restant boekwaarde dat overblijft na aftrek van de opbrengst uit verkoop moet afgeboekt worden. De gemeenteraad wordt gevraagd om dit resterende bedrag eenmalig af te boeken ten laste van de Algemene Reserve.
B.3
21:30 - 22:30 / Zienswijzen op jaarrekening en begroting gemeenschappelijke regelingen /ronde en debattafel
De gemeente werkt soms samen met andere gemeenten uit de regio om als regio sterk te staan of efficiënter beleid te kunnen maken. Ze werkt bijvoorbeeld samen in de regio om de veiligheid en gezondheid goed te regelen (VGGM) of om vervoer te regelen voor groepen mensen die niet met normaal openbaar vervoer kunnen (BVO-DRAN). Deze regionale samenwerkingsverbanden hebben allen een eigen begroting en deze worden vooraf voorgelegd aan de gemeente Duiven zodat zij daar invloed op kan uitoefenen.
B.3.1
- Zienswijze Ontwerp meerjarenbegroting BVO-DRAN 2019-2023
B.3.2
- Zienswijze MGR begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2023
B.3.3
- Zienswijze Begroting 2020 1Stroom (zienswijzeprocedue)
B.3.4
- Zienswijze begroting en jaarstukken VGGM
B.3.5
- Zienswijze Samenwerking de Liemers; Jaarrekening 2018 en meerjarenbegroting 2020-2023
B.3.6
- Zienswijze op ontwerpbegroting 2020 Regio Arnhem Nijmegen
B.100
Geluidsopnamen 21 mei publieksruimte