Toezeggingen

Datum toezeggingDatum afgehandeldOnderwerpToezegging(en)Portefeuillehouder
 • 13-6-2019
 • Grondexploitatie Actualisatie 2019
 • Bij afwezigheid van de portefeuillehouder zegt de burgemeester een memo toe over de acties welke het college gaat ondernemen met betrekking tot de afname van opbrengsten.
 • T.A. van Dijk
 • 13-6-2019
 • Geldautomaat (voldoende middelen in automaat Rabobank)
 • De burgemeester zegt toe dat het college een brief stuurt naar de Rabo organisatie met verzoek om de enige (buiten winkeltijd) aanwezige geldautomaat in Scherpenzeel te voorzien van voldoende financiele middelen.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 13-5-2019
 • VGGM ontwerp-begroting
 • Wethouder Van Dijk- van Ommering zegt toe bij de leden van de vrijwillige Brandweer navraag te doen over de werkdruk/belasting van de werkzaamheden.
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 13-5-2019
 • Feestmarkt evenementenvergunning
 • Burgemeester De Vries zegt toe na de aanvraag van de evenementenvergunning, met betrekking tot de datum van de feestmarkt, in overleg te treden met de ondernemers.
 • H.H. de Vries
 • 28-3-2019
 • APV | Vuurwerkvrije zones
 • Burgemeester de Vries zegt toe concrete plannen te verstrekken voor het instellen van een vuurwerkvrije zone.
 • 28-3-2019
 • 11-4-2019
 • APV | Verruiming sluitingstijden
 • Burgemeester de Vries zegt toe het advies van de BOA inzake de verruiming van de openingstijden te verstrekken.
 • H.H. de Vries
 • 28-3-2019
 • Verkiezingsborden (ruimtegebrek)
 • De burgemeester zoekt uit of er voldoende budget is om vanaf 2020 (na EU-verkiezingen) meer borden te plaatsen.
 • 28-3-2019
 • APV | Oplaten ballonnen Koningsdag
 • Burgemeester de Vries zegt toe in overleg met de kinderburgemeester te komen met een bij de doelgroep passend idee voor een alternatief voor het oplaten van ballonnen.
 • H.H. de Vries
 • 21-2-2019
 • Leerlingenvervoer verordening
 • Er zal informatieuitwisseling plaatsvinden met belanghebbenden/klankbordgroepen alvorens te komen met een nieuwe verordening leerlingenvervoer .
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • 7-2-2019
 • Valleihopper
 • Burgemeester de Vries zegt toe de raad schriftelijk te informeren m.b.t. de kaderstelling bij de aanbesteding van het vervoer door Valleihopper inzake OV vangnet.
 • H.H. de Vries
 • 4-2-2019
 • Het Foort Spreekuur klantmanagers
 • Wethouder Van Dijk-van Ommering zegt toe de raad te informeren over de voortgang van het spreekuur in het Foort.
 • 4-2-2019
 • Diftar restafval om medische redenen (o.a. stomapatient)
 • Wethouder Van Dijk zegt toe deze maand met een regeling voor deze doelgroep te komen.
 • T.A. van Dijk
 • 4-2-2019
 • Website Milieustraat
 • Website maakt geen melding van proef half jaar gratis inleveren restafval. Wethouder Van Dijk zegt toe aandacht te vragen voor de informatie op de website.
 • T.A. van Dijk
 • 13-9-2018
 • 5-3-2019
 • Erfgoedverordening
 • Wethouder van Dijk zegt toe bij de begroting informatie te verstrekken inzake de hoogte van subsidie en hetgeen is uitgekeerd op dat moment.
 • T.A. van Dijk
 • 31-5-2018
 • 10-7-2018
 • Programmarekening 2017
 • Wethouder Vreeswijk zegt een overzicht toe van het aantal WOZ bezwaarschriften uitgewerkt in gegrond en ongegrond.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 31-5-2018
 • 8-6-2018
 • Kolschoterdijk Bestemmingsplan nummer 6-10
 • Wethouder Van Dijk zegt een schriftelijke reactie toe op inspraak van de heer Nap van Van Westereenen namens de heer en mevrouw Van de Vliert.
 • T.A. van Dijk
 • 5-3-2018
 • 12-3-2018
 • Commissariaat voor de Media
 • Burgemeester zegt toe informatie omtrent subsidieverlening te verstrekken voor de raad van 13 maart 2018
 • C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
 • 5-3-2018
 • 5-6-2018
 • Instandhouding-/onderhoudsplan toren Ned Hervormde Kerk
 • Wethouder Vreeswijk zegt toe duidelijkheid te verschaffen over eigendom en kosten verlichting voor de raadsvergadering van 13 maart 2018.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 5-3-2018
 • 5-6-2018
 • Marktkramen Plein 1940
 • Op de vraag van de heer Dekker of het college actie kan ondernemen m.b.t. het zicht dat wordt belemmerd door standplaatshouders (buiten de weekmarkt) op Plein 1940 geeft de burgemeester aan uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn en waar mogelijk actie te ondernemen.
 • C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
 • 15-2-2018
 • 21-2-2019
 • Regio FoodValley Kaderbrief
 • De wethouder zegt toe bij de volgende kaderbrieven bedragen op te nemen als beslispunt(en).
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 15-2-2018
 • 6-3-2018
 • OddV Kaderbrief
 • Er wordt toegezegd een memo toe te sturen aan de raad waarin wordt aangegeven wat het wettelijk kader is t.a.v. handhaving bij ondernemers op energiebesparende maatregelen en welke beleidsruimte de gemeente heeft. Afhankelijk daarvan kan bekeken worden of het indienen van een zienswijze op de begroting noodzakelijk is.
 • T.A. van Dijk
 • 29-1-2018
 • 6-2-2018
 • Reclameuitingen rotonde Verlengde Hopeseweg
 • Burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld zegt toe de raad te informeren over de stand van zaken en actie te ondernemen zodat aan deze horizonvervuiling een einde wordt gemaakt.
 • C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld
 • 29-1-2018
 • 6-2-2018
 • Projectfinanciering
 • De GBS fractie stelt de vraag waar en door wie de projectfinanciering wordt vastgelegd. Wethouder Vreeswijk zegt toe de raad hierover te informeren.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 29-1-2018
 • 6-2-2018
 • Renterisicobeheer
 • Wethouder Vreeswijk zegt toe schriftelijk te zullen reageren op de vraag van de VVD fractie waarom de rentevisie geen deel meer uitmaakt van de kadernota endeze alleen nog maar ter kennisname naar de raad wordt verzonden.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 7-12-2017
 • 19-12-2017
 • Belastingverordeningen 2018
 • Wethouder Vreeswijk zegt een overzicht van tarieven van OZB en rioolheffing voor de komende raadsvergadering toe (vraag GBS).
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 7-12-2017
 • 5-6-2018
 • Rondvraag GBS | Gelden kansarme kinderen
 • Wethouder Vreeswijk geeft aan dat er ongeveer 65.000 euro is ontvangen. Zodra er duidelijkheid is over de verdeling van het ontvangen bedrag wordt een overzicht verstrekt.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 4-12-2017
 • 19-12-2017
 • Afvalwaterketenplan 2013-2017
 • Wethouder Vreeswijk zegt toe voor de komende raad van 21-12-2017 een overzicht te verstrekken van rioolrechten en OZB van de afgelopen en komende drie jaar.
 • T.A. van Dijk
 • 26-10-2017
 • 6-11-2017
 • Grof Afval
 • Wethouder Van Dijk zegt toe voorbeeld berekeningen te verstrekken met betrekking tot het grof afval.
 • T.A. van Dijk
 • 26-10-2017
 • 5-6-2018
 • Weekmarkt
 • Wethouder Vreeswijk zegt toe de vraag m.b.t. efficiënte inrichting van de weekmarkt schriftelijk te beantwoorden.
 • B. Visser
 • 26-10-2017
 • 25-8-2017
 • A1 ritten
 • Wethouder Vreeswijk is van mening dat ook de gegevens van de A1 ritten over 2016 zijn verstrekt. Mocht dit niet het geval zijn dan zegt hij toe deze alsnog te verstrekken.
 • B. Visser
 • 18-5-2017
 • 6-2-2018
 • Regio FoodValley ontwerp-begroting
 • De burgemeester zal de verhoging van de inwonersbijdrage in het bestuur aan de orde stellen en de raad informeren over de uitkomst.
 • B. Visser
 • 18-5-2017
 • 5-6-2018
 • VGGM ontwerp-begroting
 • De wethouder zegt toe de raadsleden te informeren over de aanrijtijden van de ambulance. De verhoging van de inwonerbijdrage is nodig omdat er extra taken uitgevoerd moeten gaan worden. De wethouder zegt toe de raad voor de raadsvergadering te informeren over het extra geld dat beschikbaar komt voor de ambulancedienst en wat dat gaat betekenen voor de inwoners van Scherpenzeel.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 18-5-2017
 • 14-9-2017
 • Rattenoverlast
 • De GBS fractie heeft een signaal gekregen dat er veel overlast is van ratten bij het appartementencomplex aan de Markt-straat bij Ter Stal. Gaat de gemeente hier iets aan doen? Wethouder Van de Fliert gaat hier schriftelijk antwoord op geven.
 • V.M. van de Fliert-Klein
 • 18-5-2017
 • 15-8-2017
 • OddV ontwerp-begroting
 • Het is een wettelijke verplichting meer aandacht te schenken aan duurzaamheid. Waar mogelijk gaan we pragmatisch te werk. De burgemeester informeert de raad schriftelijk hoe we precies in Scherpenzeel te werk denken te gaan.
 • B. Visser
 • 30-3-2017
 • 12-6-2017
 • Verordening Maatschappelijke ondersteuning
 • Is er een alternatief voor de klachtenregeling, kan dit een externe klachtenregeling worden? Wethouder Vreeswijk heeft geen antwoord op de vraag over de klachtenregeling, hij zegt toe dit uit te zoeken.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 9-2-2017
 • 15-2-2017
 • Oprichting Stichting Veilig Thuis
 • De wethouder heeft een overzicht waarin staat welke meldingen vanuit Scherpenzeel zijn gedaan, de wethouder zal dit toesturen.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 9-2-2017
 • 15-2-2017
 • Oprichting Stichting Veilig Thuis
 • De wethouder gaat kijken of hij nadere specifieke informatie waar de heer Mulder op doelt kan toesturen nog voor de raadsvergadering.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 9-2-2017
 • 15-2-2017
 • Oprichting Stichting Veilig Thuis
 • De wethouder begrijpt dat de raad inzicht wil hebben in wat de huidige stichting doet en in wat de nieuwe stichting gaat doen en voor welk bedrag. Hij zegt toe dit op te zoeken.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 9-2-2017
 • 10-2-2017
 • Verordening participatiewet
 • Wethouder Vreeswijk geeft aan dat de adviesraad sociaal domein een positief advies heeft gegeven, hij zegt toe het schriftelijk advies nog voor de raadsvergadering toe te voegen aan de stukken.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 9-2-2017
 • 30-5-2017
 • Hondenuitlaatstrook opheffen
 • Er wordt aangegeven dat de honden uitlaatstrook tussen de beide ingangen van de Korenmaatschool is opgeheven, maar het stuk van de Korenmaat naar de Boslaan is nog steeds een uitlaatstrook, terwijl daar nou juist veel kinderen lopen. Kan de wethouder hier nog iets aan doen? Wethouder van De Fliert zegt toe hier naar te kijken
 • V.M. van de Fliert-Klein
 • 9-2-2017
 • 30-5-2017
 • Hondenpoepbeleid handhaven
 • Er ligt overal heel veel hondenpoep en dat levert veel ergernis op. Wat doen we nog met het handhaven van het hondenpoepbeleid. De burgemeester geeft aan dat het hondenpoepbeleid binnenkort geëvalueerd wordt. Hij roept hondenbezitters op de verant-woordelijkheid te nemen. Men ziet graag dat er gehandhaafd wordt. Burgemeester Visser zal dit bespreken.
 • B. Visser
 • 6-2-2017
 • 31-3-2017
 • Grondstoffenbeleidsplan
 • De heer Zwankhuizen heeft enige tijd geleden een motie ingediend over het gratis wegbrengen van afval. Het antwoord op de motie is nogal afwijkend. Is het college bereid om dit nog eens op de kaart te zetten als de SGP er verder onderzoek naar gaat doen. De wethouder is hiertoe bereidt.
 • T.A. van Dijk
 • 6-2-2017
 • 23-2-2017
 • Financiële verordening
 • De wethouder zegt toe een lijst met afwijkingen en nieuw beleid toe te voegen en daarbij aan te geven dat er wel of geen raads-voorstel volgt. Artikel 11 lid 7, de wethouder zegt toe het risicogetal toe te voegen.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 6-2-2017
 • 16-3-2017
 • Regio De Vallei (kaderbrief)
 • Wethouder Van Dijk geeft aan dat er in eerdere berekeningen niet was voorzien of we uit de ARN kunnen stappen. Het juridisch onderzoek hiernaar heeft gezorgd voor extra kosten. De wethou-der zegt toe in de eerstvolgende DB vergadering te vragen hoe dit opgelost moet gaan worden.
 • T.A. van Dijk
 • 6-2-2017
 • 13-2-2017
 • Financiële verordening
 • De wethouder zegt toe te kijken of het een cyclus naar voren halen van behandeling de Financiële rapportages haalbaar is, hij komt daar bij de behandeling in de raadsvergadering op terug.
 • H.J.C. Vreeswijk
 • 6-2-2017
 • 6-2-2018
 • Regio FoodValley (kaderbrief)
 • De burgemeester zegt toe om hetgeen genoemd is mee te nemen in de bestuursvergadering: -hoe we de inwoners meer kunnen betrekken bij de Regio FoodValley -er voor waken dat geen bestuurlijke tijger ontstaat -huisvesting mag geen prestige object worden -huisvesting in Huize Scherpenzeel?
 • B. Visser
 • 6-2-2017
 • 28-11-2017
 • Bereikbaarheid voor hulpdiensten
 • Er is geconstateerd dat er op diverse plekken aan beide kanten van de weg geparkeerd wordt zodat de hulpdiensten er niet langs kunnen, zoals bijvoorbeel op de Berkenlaan. Is de portefeuillehouder bereid is deze plekken te inventariseren en eventueel met de bewoners in gesprek te gaan. Burgemeester Visser zegt toe dit te bespreken.
 • B. Visser
 • 6-2-2017
 • 6-10-2017
 • Implementatie ICT-samenwerking met gemeente Veenendaal
 • De bedragen voor de aanleg van glasvezel zijn in samenwerking met Veenendaal tot stand gekomen, de burgemeester zegt toe hier nog eens kritisch naar te kijken.
 • B. Visser
 • 15-12-2016
 • 24-1-2017
 • De Breehoek, gemeentelijke kosten
 • De wethouder zegt een memo toe met daarin de werkelijke extra kosten van de Breehoek.
 • V.M. van de Fliert-Klein
 • 28-11-2016
 • 5-6-2018
 • Legesverordening
 • De wethouder stelt voor dat op het moment dat er een voorstel komt van de OddV om de leges te harmoniseren er ook een duidelijk overzicht komt van de kosten. De wethouder zegt toe dat op het moment dat we gaan harmoniseren of er wijzigingen zijn naar aanleiding van de BBV we de legesverordeningen nog eens kritisch gaan bekijken.
 • H.J.C. Vreeswijk