Moties

DatumIndiener(s)AgendapuntOnderwerpBesluitAfgehandeld
 • 28-5-2019
 • 12
 • VGGM ontwerp-begroting
 • Aangenomen
 • 11-4-2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Algemene Plaatselijke Verordening
 • vuurwerkoverlast
 • Aangenomen
 • 21-2-2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Sociaal Domein Beleidsplan 2019-2022
 • Schuldenproblematiek
 • Aangenomen
 • 21-2-2019
 • W.A. Schuur
 • MOTIE VREEMD
 • Regenboogvlag
 • Verworpen
 • 21-2-2019
 • M.J. Zwankhuizen
 • Sociaal Domein Beleidsplan 2019-2022
 • Verzekeringen en compensatie
 • Aangenomen
 • 21-2-2019
 • MOTIE VREEMD
 • Leerlingenvervoer
 • Aangenomen
 • 13-12-2018
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • Belastingverordeningen 2019
 • Bouwleges duurzaamheidsmaatregelen
 • Verworpen
 • 13-12-2018
 • 13-12-2018
 • Kinderpardon (motie VREEMD)
 • Kinderpardon
 • Aangenomen
 • 12-2-2019
 • 1-11-2018
 • H.M. Brons
 • Programmabegroting 2019-2022
 • plan begraafplaats Glashorst
 • Aangenomen
 • 1-11-2018
 • H.M. Brons
 • Verordening Afvalstoffenheffing 2019
 • communicatie
 • Aangenomen
 • 27-9-2018
 • M.J. Zwankhuizen
 • Belastingsamenwerking kredietaanvraag
 • Een kader op te stellen voor uitbesteding dan wel samenwerking op gebied van gemeentelijke taken op grond waarvan een weloverwogen keuze kan worden gemaakt. In het kader afwegingscriteria op te nemen waaronder financiële aspecten, onderzochte alternatieven, en effecten voor de inwoners wanneer het publiekstaken betreft.
 • Aangenomen
 • 5-7-2018
 • H.M. Brons
 • Mantelbuizen
 • Beleid op te stellen om mantelbuizen t.b.v. in de toekomst te verwachten aan te leggen grondleidingen, op te nemen in bestekken van rioleringswerkzaamheden en andere werkzaamheden waarbij dit van toepassing kan zijn. Dit beleid op te nemen in de begroting van 2019 e.v. of in een apart raadsvoorstel dit jaar.
 • Aangenomen
 • 13-3-2018
 • A. van de Peut
 • Verlichting toren Hervormde Kerk Scherpenzeel
 • Om op korte termijn, in overleg met het college van kerkrentmeesters van de NH kerk, te onderzoeken welke (Led)verlichting er nodig is om de kerktoren goed aan te lichten. In de eerstvolgende reguliere vergadering te komen met een voorstel.
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 21-12-2017
 • G. Dijkstra
 • Menukaart Regio FoodValley beleidskader
 • Regio FoodValley op te dragen dit deel van de procesgang aan te passen waarbij de initiatiefnemer de mogelijkheid krijgt na het negatieve oordeelt over het initiatief in gesprek te komen met de regionale werkgroep. Een second opinion lijkt een wenselijke tussenstap in dit proces om de menukaart optimaal te doen slagen. De aangesloten gemeenten binnen twee maanden te informeren over een eventuele aanpassing.
 • Aangenomen
 • 19-12-2017
 • J. Mulder
 • Groenafval en grof huishoudelijk afval
 • In overleg met de exploitant van de milieustraat gedurende het eerste halfjaar van 2018 een pilot te houden voor het gratis wegbrengen van groenafval en grof huishoudelijk afval naar de milieustraat. De gemeenteraad in het derde kwartaal van 2018 over de resultaten van de pilot te informeren. De kosten van deze pilot ten laste van de reserve afvalstoffenheffing te brengen.
 • Aangenomen
 • 9-11-2017
 • H.M. Brons
 • Duurzaamheid Plan Akkerwinde
 • Bij het tenderen van plan Akkerwinde aan ontwikkelaars die willen bouwen volgens een lagere EPC norm dan 0,1, een hogere score op duurzaamheid toe te kennen.
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 9-11-2017
 • H.M. Brons
 • Ontsluitingsmogelijkheden Plan Akkerwinde
 • De mogelijkheid van een extra ontsluiting van het verkeer te onderzoeken, via de Groeperlaan aansluitend (met bijvoorbeeld een rotonde) op de Hopeseweg. Hierin evt. grondaankoop mee te nemen in dat onderzoek.
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 29-9-2017
 • H.M. Brons
 • Lunterse Beek MOTIE VREEMD
 • Aan te geven wat de gevolgen (financieel) zijn van het niet bouwen langs de Lunterse Beek en om alternatieven te zoeken en deze gegevens te verstrekken aan de raads- en commissieleden uiterlijk 2 weken voordat de vaststelling van het bestemmingsplan Akkerwindelaan in de raadscommissie wordt behandeld,
 • Aangenomen
 • 10-10-2017
 • 28-9-2017
 • J.L. van Kampen
 • Bestemmingsplan Pluimenweg
 • Draagt het college op dat als eigenaren van de percelen aan de Pluimenweg komen met een vraag om functieverandering hier in het kader van het nieuwe bestemmingsplan woon-/werklandschap dit verzoek met een positieve grondhouding te benaderen.
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 28-9-2017
 • M.J. van de Beek-Lindhout
 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Draagt het college op om: -de afweging voor een duurzame keuze mee te nemen in elke inkoop- of aanbestedingsstrategie, en deze afweging te verwoorden in de schriftelijk vast te leggen inkoopstrategie
 • -te stimuleren dat het thema "duurzaamheid" een vanzelfsprekend onderdeel wordt van alle processen binnen de ambtelijke organisatie, stimuleren van duurzaamheid als een "way of life".
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 29-6-2017
 • Verkeersveiligheid Eikenlaan
 • draagt het college op,op korte termijn in overleg te treden met omwonenden om praktische en adequate maatregelen te nemen ter verhoging van de verkeersveiligheid
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 1-6-2017
 • Ontwerp-begroting OddV 2018, 1e begrotingwijziging 2017 en jaarstukken 2016
 • draagt het college op • een zienswijze bij de OddV in te dienen op de ontwerp-begroting om het onderdeel handhaven van het Energie Toezicht minimaal 2 jaar uit te stellen na de eerste consultatie van de OddV, • een energieplan op te stellen voor haar eigen gebouwen (inclusief scholen, sportvereningen, Breehoek, e.d.) om doelen te stellen en te realiseren op het gebied van duurzame energiemaatregelen, waaruit blijkt dat de gemeente Scherpenzeel haar voorbeeldfunctie vervult en hierin voorop loopt,
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 1-6-2017
 • Glashorstschool, aanvulling krediet vervangende nieuwbouw
 • draagt het college op, • voor elke basisschool in Scherpenzeel, behoudens CBS De Glashorst (geregeld bij nieuwbouw), een renteloze lening van maximaal € 100.000,- beschikbaar te stellen, bestemd voor investeringen in duurzame energiemaatregelen (zonnepanelen, LED verlichting, e.d.), welke in 15 jaar lineair afgelost dient te worden
 • • hiervoor een raadsvoorstel in te dienen als dit vanuit het treasurystatuut noodzakelijk is
 • • eventuele toekomstige (rente)kosten te dekken uit de Reserve Onderwijs of indien nodig uit de Algemene Reserve.
 • Aangenomen
 • 23-2-2017
 • Kaderbrief Gemeenschappelijke Regeling Regio FoodValley 2018
 • Dringt er bij het regiobestuur op aan in de toekomstige brieven scherper geformuleerde kaders te hanteren zodat achterliggende politieke keuzes en financiële gevolgen voor de daarop volgende begroting duidelijker worden
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 15-12-2016
 • Centrumvisie
 • Draagt het college op: - bij de Kadernota 2018-2021 te komen met een dekkingsplan voor structurele langetermijn maatregelen om het centrum te verbeteren
 • Aangenomen
 • 21-9-2017
 • 10-11-2016
 • G. Dijkstra
 • Kaders prestatieafspraken verhuurders
 • met woningcoporatie Woonstede in gesprek te gaan teneinde afspraken te maken over het inzetten van de kwaliteitsreserve sociale woningbouw, met het uiteindelijk doel de invloed van Woonstede te beëindigen zodat de gelden terugvloeien naar de algemene reserve
 • Aangenomen
 • 5-12-2016
 • 29-9-2016
 • G. Dijkstra
 • Opheffen GR Permar WS
 • Draag het college op: - Een pro-actieve houding ten aanzien van het snel duidelijkheid verschaffen aan het personeel van Permar WS
 • -er bij het (algemeen) bestuur van Permar WS op aan te dringen zo snel mogelijk te komen met het liquidatieplan en de overige bij deze opheffing benodigde stappen: - de raad tot de opheffing een feit is tweemaandelijks middels een memo te informeren.
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 29-9-2016
 • M.J. Zwankhuizen
 • Vaststelling grondstoffenbeleidsplan 2017-2022 gemeente Scherpenzeel
 • Draagt het college op: - De mogelijkheid van gratis wegbrengen van (relatief) geringe hoeveelheden (rest) afval door huishoudens naar de milieustraat te onderzoeken
 • - de raad uiterlijk binnen een half jaar te informeren over de praktische uitvoerbaarheid en de financiele consequentie voor de gemeente en de tarieven voor de huishoudens.
 • Aangenomen
 • 7-12-2016
 • 30-6-2016
 • H.M. Brons
 • Grondexploitatie schoollocatie Bruinhorsterlaan
 • draagt het college op • voor het vaststellen van de prestatieafspraken met verhuurders van sociale huurwoningen de kaders hiervan tijdig ter besluitvorming voor te leggen aan de raad
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 23-6-2016
 • Bestuurs- en 1ste financiele rapportage 2016
 • Draag het college op: • maatregelen te nemen om de negatieve budgettaire effecten genoemd in deze 1ste Financiële rapportage alsnog zoveel mogelijk te beperken, waarvan uitgezonderd de gevolgen van de Invoering Individueel keuze budget
 • • de nodige maatregelen te nemen om nieuwe negatieve budgettaire effecten dit jaar te voorkomen, waarbij onontkoombare budgetaanpassingen –met name als gevolg van externe oorzaken– samen met een dekkingsplan tijdig aan de raad ter besluitvorming worden aangeboden.
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 23-6-2016
 • J. Mulder
 • Kadernota 2017- 2020
 • Draagt het college op bij het opstellen van de Programmabegroting 2017-2020 de genoemde verhoging van € 9 per belastingplichtige per jaar van het rioolrecht achterwege te laten
 • Aangenomen
 • 29-9-2016
 • 23-6-2016
 • Kadernota 2017-2019
 • Draagt het college op een voornemen tot verkoop van de ambtswoning eerst voor te leggen aan het presidium alvorens tot verkoop over te gaan
 • Aangenomen
 • 7-4-2016
 • M.J. Zwankhuizen
 • Bomenstructuurplan
 • Draagt het college op: -verkeer beperkende maatregelen te nemen door gebruik van deze weg te beperken tot langzaam verkeer en bestemmingsverkeer, -te kiezen voor een vorm van onderhoud waarbij schade aan deze bomen beperkt wordt
 • Aangenomen
 • 19-7-2016
 • 18-2-2016
 • G. Dijkstra
 • Economisch beleid Scherpenzeel
 • Draagt het college op:-met onder andere de Ondernemersvereniging Scherpenzeel de mogelijkheden te onderzoeken om bedrijfsleven, scholen, inwoners etc. op een moderne manier te ontsluiten op de digitale snelweg -randvoorwaarden te scheppen en bevorderen dat tot een adequate en snelle aanleg van dit netwerk wordt overgegaan
 • Aangenomen
 • 8-11-2016
 • 18-2-2016
 • J.A. Slappendel
 • Evenementenbeleid
 • Draagt het college op: - het “standaard advies GHOR bij reguliere evenementen” niet van toepassing te laten zijn bij A-evenementen en ook andere evenementen - die naar aard en omvang geen extra risico’s met zich meebrengen, -de aanwezigheid van een AED en een gecertificeerde AED bediener bij andere dan C-evenementen niet te verplichten zolang in Scherpenzeel gebruik kan worden gemaakt van de First Responder
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 29-10-2015
 • H.A.M. Dekker
 • Aanbesteding onderhoud- en renovatie groen 2016-2020
 • de overeenkomst met Permar WS met betrekking tot het jaarlijkse onderhoud, plant- en renovatiewerk van groen en onkruidbestrijding op begraafplaatsen, zodanig flexibel te maken dat er ook voor nieuwe instromers met een arbeidsbeperking met inachtneming van het gestelde in de participatiewet, ruimte is om te werken in het groenonderhoud in onze gemeente
 • Aangenomen
 • 16-12-2016
 • 29-10-2015
 • 2de Financiële Rapportage 2015
 • in de Nota Reserves en Voorzieningen de gelden voor verbouwing Villa en Buitenplaats uit de reserve huisvesting te halen ten gunste van de Algemene Reserve
 • Aangenomen
 • 23-6-2016
 • 24-9-2015
 • Vluchtelingen
 • -zich uit te spreken over een positieve, open en gastvrije grondhouding ten aanzien van deze vluchtelingen
 • -te onderzoeken op welke wijze de gemeente Scherpenzeel een bijdrage kan leveren aan de opvang van en/of hulpverlening aan deze vluchtelingen
 • -indien een verzoek komt van Vluchtelingenwerk, COA of de staatssecretaris, dit verzoek vanuit deze positieve grondhouding te benaderen en te doen wat in haar vermogen ligt om een bijdrage te leveren
 • Aangenomen
 • 20-9-2016
 • 24-9-2015
 • J.A. Slappendel
 • Bomenverordening
 • - Zo spoedig mogelijk te komen met een herziening Bomenverordening gemeente Scherpenzeel 2010 'Groene Kaart' model en deze uiterlijk in september 2016 door de raad te laten vaststellen.
 • Aangenomen
 • 5-7-2016
 • 25-6-2015
 • Kadernota 2016-2019
 • -Alsnog niet akkoord te gaan met de verhoging van de subsidie aan Icare, nog met een mindere dienstverlening
 • -Ook in nieuwe contracten met dezelfde of een eventuele nieuwe organisatie bij gelijke kwaliteit sterk te sturen op de kosten.
 • Aangenomen
 • 1-1-2016
 • 26-3-2015
 • G. van Deelen
 • Zwembad 't Willaer, renovatie
 • In overleg met het zwembadbestuur te agenderen om zo mogelijk mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben in te zetten in het zwembad 't Willaer rekening houdend met de belangen van de vrijwilligers.
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 26-3-2015
 • H.E. van Dijk-van Ommering
 • Zwembad 't Willaer, renovatie
 • In overleg en met samenwerking van zo veel mogelijk sportverenigingen en stichting De Breehoek zo mogelijk te komen met een plan waarbij zonne-energie benut gaat worden.
 • Aangenomen
 • 5-3-2015
 • Consumentenplein Woudenberg
 • -Veiligheidsrisico's van genoemd bedrijf voor de inwoners van de gemeente Scherpenzeel te benoemen en in kaart te brengen
 • - Op basis van de uitkomsten van een risico-inventarisatie in overleg te treden met het college van B&W van de gemeente Woudenberg om gezamenlijk te bepalen welke planologische keuzes er het beste gemaakt kunnen worden om de veiligheidsrisico's voor winkelend publiek in de nabije omgeving en inwoners van Woudenberg en Scherpenzeel te minimaliseren. -Zorg te dragen voor het laten meewegen van de economische belangen van Scherpenzeelse ondernemers bij de ontwikkeling van een consumentenplein op de Kop van de Spoorzone in Woudenberg.
 • Aangenomen
 • 26-1-2016
 • 29-1-2015
 • Waterstructuurplan Scherpenzeel-Zuid
 • -Op korte termijn een informatief gesprek aan te gaan met alle bij het waterstructuurplan betrokken grondeigenaren, ook diegenen voor wie e.e.a. eerst op langere termijn gevolgen heeft
 • -de exacte locatie van de watergangen te bepalen in nauw overleg met betrokken grondeigenaren, waarbij argumenten die betrekking hebben op bedrijfsvoering van betrokkenen als zwaarwegend worden beschouwd
 • -de percelen die worden aangekocht zo klein mogelijk te houden, en dus ten behoeve van het onderhoud van de watergangen te zoeken naar alternatieve oplossingen in plaats van de verwerving van een brede strook grond.
 • Aangenomen
 • 16-12-2016
 • 18-12-2014
 • Participatiewet, beleidsplan
 • Voor 1 maart 2015 het overleg met de lokale ondernemers en ondernemersverenigingen op te starten en deze activiteit te rapporteren naar de raad.
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 18-12-2014
 • Wmo, beleidsplan 2015/2016
 • Op uiterlijk 5 maart 2015 ter uitvoering van de verordening Maatschappelijke ondersteuning 2015 de kaders ten behoeve van de regels voor PGB ter vaststelling aan de raad aan te bieden en indien noodzakelijk per omgaande de door het college opgestelde en per 1 januari 2015 geldende regels aan deze kaders aan te passen.
 • Aangenomen
 • 13-4-2015
 • 18-12-2014
 • Jeugdhulp, aanvulling beleidsplan 2015-2018
 • - De regeling voor second opinion, mediation alsmede de afhandeling van klachten van cliënten die betrekking hebben op de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen als bedoeld in de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015, ter besluitvorming aan de raad voor te leggen op uiterlijk 5 maart 2015 en -in voorkomend geval tot vaststelling van de regeling op pragmatische wijze invulling te geven aan verzoeken om second opninion, mediation en afhandeling van klachten.
 • Aangenomen
 • 5-3-2015
 • 18-12-2014
 • Jeugdhulp, aanvulling beleidsplan 2015-2018
 • Uiterlijk 5 maart 2015 ter uitvoering van de verordening Jeugdhulp 2015 de kaders ten behoeve van de regels voor PGB ter vaststelling aan de raad aan te bieden en indien noodzakelijk per omgaande de door het college opgestelde en per 1 januari 2015 geldende regels aan deze kaders aan te passen.
 • Aangenomen
 • 5-6-2018
 • 18-12-2014
 • Wmo 2015/2016, beleidsplan
 • -De regeling voor second opinion, mediation alsmede de afhandeling van klachten van cliënten die betrekking hebben op de wijze van afhandeling van meldingen en aanvragen als bedoeld in de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015, ter besluitvorming aan de raad voort e leggen op uiterlijk 5 maart 2015 en - in voorkomend geval tot vaststelling van de regeling op pragmatische wijze invulling te geven aan verzoeken om second opinion, mediation en afhandeling van klachten.
 • Aangenomen
 • 5-3-2015
 • 27-11-2014
 • Herziening inkoop- en aanbestedingsbeleid
 • Objectieve criteria, waaronder uitsluitingsgronden en (minimum) geschiktheidseisen op grond waarvan bij onderhandse aanbesteding de keuze voor de te selecteren ondernemer(s) wordt bepaald, op te nemen in het Handboek Inkopen, en de raad hiervan in kennis te stellen.
 • Aangenomen
 • 17-8-2016