Toezeggingen

NrAgendapuntToezegging
 • 8104
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe op korte termijn te zullen bekijken of ook voor de spoorwegen in Limburg kan gelden dat goederentreinen minder hard rijden in de nachtelijke uren naar aanleiding van een motie die in de Tweede Kamer is aangenomen in juli 2017.
 • 8103
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe dat er in de Statencommissie MD van 17-11-2017 een plan voorligt inzake de vervoerspraktijkschool.
 • 8102
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe dat in de uitwerking van de notitie LLT2 (Limburgse Land- en Tuinbouw Loont 2), die in het 3e kwartaal van 2017 in kaart wordt gebracht wat er moet gebeuren om de biologische landbouw te stimuleren.
 • 8101
 • Gedeputeerde Beurskens zegt toe Provinciale Staten vierde kwartaal 2017 te informeren over de initiatieven inzake aanhaking van het MKB en MBO aan de Brightlands-campussen.
 • 8100
 • Gedeputeerde Beurskens zegt toe Provinciale Staten eerste kwartaal 2018 te informeren over de voortgang van de ontwikkelingen m.b.t. verkeer bij VDL Nedcar.
 • 8099
 • Gedeputeerde Teunissen zegt toe, conform hetgeen in de halfjaarlijkse rapportage van het actieplan grensoverschrijdend leren en werken staat, in het najaar van 2017 de evaluatie grensoverschrijdende arbeid, aan PS toe te sturen. Hierin wordt ook de relatie wordt gelegd met buurtaalonderwijs.
 • 8098
 • Gedeputeerde Van Rijnsbergen zegt toe dat ze PS naar aanleiding van de gevraagde aandacht voor werkzoekenden 45plussers, in september 2017 informeert over de herijking van het scholingsfonds.
 • 8097
 • Gedeputeerde Van Rijnsbergen zegt toe voor de begrotingsbehandeling in november 2017 kennis te willen maken met project Tante Deuske (project in het kader van burgerinitiatieven die armoede bestrijden) van Stichting Bie de Tantes.
 • 8096
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe PS voor de begrotingsbehandeling in november 2017 te informeren over de marsroute om tot maatregelen te komen aangaande SHCL (Sociaal Historisch Centrum Limburg) en RHCL (Regionaal Historisch Centrum Limburg).
 • 8095
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe PS ofwel via de Begroting 2018 ofwel via een separate notitie te informeren indien er extra financiële middelen nodig mochten zijn voor het muziekproject DOOR!
 • 8094
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe PS met de Begroting 2018 een update op de eerdere mededeling over digitale veiligheid (2016/10379) te sturen.
 • 8093
 • Gedeputeerde Prevoo zegt toe nog in 2017 een overzicht van zonneveld-initiatieven, alsook een beschrijving van de wijze waarop de provincie de realisatie ervan wil faciliteren, naar Provinciale Staten te zenden.
 • 8092
 • Gedeputeerde Prevoo zegt toe Provinciale Staten inzake de voortgang van projecten voor de Maasveiligheid uiterlijk 1 januari 2018 naar Staten nader te informeren.
 • 8091
 • N.a.v. de vraag van de VVD naar het toetsingskader van de Raad van State, zegt gedeputeerde Koopmans toe dat indien dit een openbaar document is hij dit aan PS zal laten toezenden.
 • 8090
 • Dhr. Koopmans zegt toe dat er in deze coalitieperiode geen herindeling meer komt onder provinciale regie tenzij PS dit vraagt aan GS.
 • 8089
 • Vóór PS van 6-7 ontvangen PS de pleitnota’s van de zitting van 28-6-2017 van de voorzieningenrechter Rechtbank Limburg inzake Provincie Limburg en GS Limburg / gemeente Landgraaf en het college van B&W Landgraaf.
 • 8088
 • Gedeputeerde Koopmans zegt namens gedeputeerde Beurskens toe dat er begin augustus 2017 een overzicht komt hoeveel zzp-ers een aanvraag bij het MKB Leningenfonds na wijziging van de voorwaarden hebben ingediend en hoe het MKB Leningenfonds in 2016 communicatief onder de aandacht is gebracht.
 • 8087
 • Gedeputeerde Koopmans zegt namens gedeputeerde Beurskens toe dat Provinciale Staten begin augustus 2017 zullen worden geïnformeerd middels een mededeling portefeuillehouder inzake de stand van zaken van LHB (Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen) met aandacht voor het ontbreken van een RvC.
 • 8086
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe PS voor 15 september 2017 te informeren over stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de 2e Gewijzigde Motie 809 Brugman c.s. inzake verduurzaming provinciale gebouwen.
 • 8085
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe een halfjaar nadat PS de managementletter van de accountant PS ontvangen hebben, PS via een mededeling PH te informeren over de stand van zaken.
 • 8084
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe dat de tabel over externe inhuur en de onderverdeling daarvan standaard vanaf heden ingevoerd zullen worden in de begroting en de jaarrekening en dat in deze tabel een relatie wordt gelegd met Motie 770 Schaminée en Vaessen inzake externe inhuur provincie.
 • 8083
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe dat hij PS zal informeren wanneer er duidelijkheid is van de Staatssecretaris inzake het routeringsbesluit voor vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor.
 • 8082
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe dat de beheersplannen aangaande de PAS voor de begrotingsbehandeling 2018 aan PS gestuurd worden.
 • 8081
 • Gedeputeerde Koopmans zegt namens gedeputeerde Mackus toe dat er in notitie voortgang Natuur die voor de begrotingsbehandeling naar PS wordt verstuurd een strikte verbinding met financiën wordt opgenomen.
 • 8080
 • Gedeputeerde Koopmans zegt namens gedeputeerden Teunissen en van Rijnsbergen toe PS voor 15 September 2017 te informeren over de wijzigingspercentages inzake cofinanciering laaggeletterdheid inclusief de wijze waarop digibetisme betrokken wordt bij de aanpak van laaggeletterdheid.
 • 8079
 • Gedeputeerde Koopmans zegt namens gedeputeerde Teunissen toe dat PS vóór 15 September 2017 geïnformeerd worden over de voortgang rondom snel internet in de buitengebieden van Limburg.
 • 8078
 • Gedeputeerde Koopmans zegt namens gedeputeerde Van Rijnsbergen zegt toe PS voor 15 september te informeren over de Limburg Aanpak (= wijze waarop VDL als model kan dienen voor aanpak van de arbeidsmarkt/werkgelegenheid).
 • 8077
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe dat het ontwerpbesluit van de 1e afwijkingenrapportage 2017 zal worden aangepast met de volgende punten: • de onder 3.8.1 Natuur opgenomen prestatie-indicatoren (pag. 79-80), zoals opgenomen in de programmabegroting 2017, blijven van kracht
 • • in toelichting 123 Verkoop obligaties Q1 (pag. 95) wordt periode 2017-2020 vervangen door 2017-2021 (zodat duidelijk is dat het bedrag van € 200.000 niet kwijt is maar onderdeel uitmaakt van het besluit).
 • 8076
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe dat hij zorgvuldig zal laten uitzoeken of de aanpassing van fte’s juist is. Als dit leidt tot een noodzakelijke aanpassing zal dit gebeuren bij de volgende afwijkingenrapportage.
 • 8075
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe dat gedeputeerde Mackus binnen een week een memo opstelt met een gericht antwoord op de vraag van GroenLinks dat er een vacuüm tussen SILG en POP3 ontstaat als de SILG nu al wordt afgeschaft.
 • 8074
 • Gedeputeerde Koopmans zegt namens gedeputeerde Beurskens toe de vraag m.b.t. de kosten van de Innovatoren via de voortgangsrapportage Greenport schriftelijk te beantwoorden, inclusief meerjarige afschrijvingen tot 2020.
 • 8073
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe dat het college – waarschijnlijk bij de begroting 2018 – met een totaaloverzicht zal komen met betrekking tot Natuur en Financiën
 • 8072
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe alle punten zoals genoemd in M2313 Plusquin c.s. inzake Grenseffecten intensieve veehouderij op te nemen in de Accentennotitie Landbouw die besproken wordt tijdens de commissie RLN d.d. 6-10-2017.
 • 8071
 • Gedeputeerde Teunissen zegt toe dat in de reeds voorgenomen herijking van het beleidskader IBT dat inclusief verordening ter besluitvorming najaar 2017 zal worden voorgelegd aan PS, een afweging zal worden gemaakt over het al dan niet opnemen van het Toezicht Gemeentefinanciën in de rapportagecyclus IBT evenals de toetsing van de verantwoording van gemeentenbesluiten op kwaliteit en uitvoering.
 • 8070
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe om, in afstemming met gedeputeerde Beurskens, voor de commissievergadering van 1 september 2017 de commissie te informeren over de stand van zaken met betrekking pachtproblematiek Landgoed Wellsmeer en de drie uit te werken scenario’s: verkoop, langdurig blijven verpachten of juridische stappen.
 • 8069
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe om in de volgende Voortgangsrapportage (oktober 2017) de BTW paragraaf in de verschillende hoofdstukken nader in te vullen.
 • 8068
 • Gedeputeerde Geurts zegt toe uit te zoeken hoeveel GOML-projecten er nog lopen en komt hier schriftelijk op terug vóór behandeling in PS in september.
 • 8067
 • Gedeputeerde Geurts zegt toe kaartmateriaal, waarin de effecten in Brabant en de beide varianten gevisualiseerd worden, toe te voegen aan het Statenvoorstel vóór behandeling in PS in september.
 • 8066
 • Deloitte zegt toe bij de accountantsverklaring 2017 een overzicht toe te voegen van de werkzaamheden (advisering, opdrachten) die verricht zijn voor de Provincie Limburg en of de aan de Provincie Limburg verbonden partijen.
 • 8065
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe dat voor de Statenvergadering van 30-6-2017 een overzicht van het gewogen risico van de financieringsportefeuille van de Provincie ter inzage wordt gelegd.
 • 8064
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe in de Treasuryrapportage in het vervolg niet alleen aandacht te besteden aan de gevolgen van een neerwaarts renterisico, maar ook aan de gevolgen van een opwaarts renterisico (eerstvolgende treasuryrapportage volgt najaar 2017)
 • 8063
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe om het resultaat van de fraude-analyse schriftelijk aan PS terug te koppelen zodra deze beschikbaar is, naar verwachting einde 3e kwartaal 2017.
 • 8062
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe om bij de HRM-brief aandacht te besteden aan personeelskosten en de doelmatigheid daarvan.
 • 8061
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe voor de Statenvergadering van 30-6-2017 schriftelijk te reageren op de vraag of een lijst van start ups verstrekt kan worden aan Provinciale Staten en zal hierbij betrekken de vraag om informatie over de 15 nieuwe vestigingen die naar Limburg zijn gekomen dankzij provinciale steun.
 • 8060
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe voor de Statenvergadering van 30-6-2017 schriftelijk een nadere duiding te geven m.b.t. de vraag van GroenLinks over opleiding op het gebied van ondernemerschap (pagina 12 beantwoording).
 • 8059
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe voor de Statenvergadering van 30-6-2017 schriftelijk te informeren over de datum tot bijstelling van de doelstellingen m.b.t. herijking Brightlands
 • 8058
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe een mondelinge vragenronde te organiseren voor een financieel technische toelichting op de begroting 2018
 • 8057
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe in de treasuryrapportage het ongewogen risico nader te onderbouwen (eerstvolgende treasuryrapportage volgt najaar 2017)
 • 8056
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe PS voor de Statenvergadering van 30-6-2017 te informeren over de doelmatigheid van het doorschuiven van het communicatiebudget van de Communicatiezuil bij Chemelot Campus
 • 8055
 • Gedeputeerde Van Rijnsbergen zegt toe in de volgende voortgangrapportage Sociale Agenda , die begin 2018 gereed is (wijzigingen van) de begroting toe te lichten.