Toezeggingen

NrAgendapuntTitelToezeggingVerantwoordelijkeGremiumDeadlineAfgedaanID
 • 2743
 • Kansengelijkheid in het Limburgse onderwijs
 • Gedeputeerde Teunissen zegt toe de commissie vóór 1 juni 2017 een analyse te sturen van het door het CBS voorgestelde nieuwe model voor de bekostigingssystematiek van gewichtenleerlingen en de gevolgen hiervan voor Limburg.
 • FEB - Teunissen
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 8041
 • 2742
 • Kansengelijkheid in het Limburgs onderwijs
 • Gedeputeerde Teunissen zegt toe de commissie voor 1 augustus 2017 een overzicht te sturen van de projecten die door de provincie ondersteund worden ter bevordering van kansengelijkheid in het onderwijs.
 • FEB - Teunissen
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7653
 • 2741
 • Evaluatie start OV-concessie
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe een overzicht te sturen naar de Statenleden voor de volgende commissievergadering met klachten en cijfers over de Maaslijn in de huidige situatie en in het verleden met Veolia
 • MD - Mackus H.
 • Mobiliteit en Duurzaamheid
 • 7824
 • 2740
 • Statenvoorstel uitbreiding aantal leden Watwerschapsbestuur
 • Gedeputeerde Prevoo zegt toe een brief aan het bestuur van het waterschap te sturen om hen in de gelegenheid te stellen om nog vóór de Statenbehandeling het verzoek van het waterschap tot uitbreiding van het dagelijks bestuur van vijf naar zes leden nader te onderbouwen.
 • MD - Prevoo D.
 • Mobiliteit en Duurzaamheid
 • 7823
 • 2739
 • Evaluatie start invoering OV-concessie
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe voor de volgende commissievergadering de verificatietoets van het programma van eisen naar de Statenleden te sturen
 • MD - Mackus H.
 • Mobiliteit en Duurzaamheid
 • 7822
 • 2738
 • Evaluatie start invoering OV-concessie
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe bij VDL NedCar na te vragen hoe zij omgaan met de omschakeling naar twee ploegendiensten in relatie tot de behoefte van openbaar vervoer en de commissie hierover schriftelijk informeren voor de volgende commissievergadering.
 • MD - Mackus H.
 • Mobiliteit en Duurzaamheid
 • 8006
 • 2737
 • Evaluatie start invoering OV-concessie
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe de Statenleden voor de volgende commissievergadering te informeren over de totale werkgelegenheidsontwikkeling en de ontwikkeling van personeel op het hoofdkantoor, regiecentrale en callcenter
 • MD - Mackus H.
 • Mobiliteit en Duurzaamheid
 • 7830
 • 2736
 • Evaluatie start invoering OV-concessie
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe voor de zomer (afhankelijk van hoe de agenda van de commissie het toelaat) een werksessie voor de Statenleden te organiseren inzake het programma van eisen en hoe we hier in de toekomst structureel mee omgaan en aan toetsen
 • MD - Mackus H.
 • Mobiliteit en Duurzaamheid
 • 7829
 • 2735
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe op korte termijn Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de datum wanneer de nieuwe beleidsregels inzake soortenberscherming aan Provinciale Staten worden gestuurd.
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe op korte termijn Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de datum wanneer de nieuwe beleidsregels inzake soortenberscherming aan Provinciale Staten worden gestuurd.
 • RLN - Mackus H.
 • Ruimte, Landbouw en Natuur
 • 7844
 • 2734
 • Gedeputeerde Van Rijnsbergen zegt toe Provinciale Staten voor de behandeling van de Programmabegroting 2018 een overzicht van acties te sturen betreffende de aanpak van (kinder)armoede.
 • Gedeputeerde Van Rijnsbergen zegt toe Provinciale Staten voor de behandeling van de Programmabegroting 2018 een overzicht van acties te sturen betreffende de aanpak van (kinder)armoede.
 • CS - Van Rijnsbergen M.
 • Cultuur en Samenleving
 • 24-10-2017
 • 8037
 • 2733
 • Gedeputeerde Van Rijnsbergen zegt toe Provinciale Staten uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 een plan van aanpak aangaande structuurversterkende investeringen in kernen toe te sturen.
 • Gedeputeerde Van Rijnsbergen zegt toe Provinciale Staten uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 een plan van aanpak aangaande structuurversterkende investeringen in kernen toe te sturen.
 • CS - Van Rijnsbergen M.
 • Cultuur en Samenleving
 • 23-6-2017
 • 7652
 • 2732
 • Uitgebreide beschouwing opnemen rekening houdende met hetgeen hierover in de commissie is gezegd n.a.v. de bespreking van de hulpvraag KERNgroep Jabeek en Bingelrade.
 • GS neemt in de zienswijze een uitgebreide beschouwing op rekening houdende met hetgeen hierover in de commissie is gezegd n.a.v. de bespreking van de hulpvraag KERNgroep Jabeek en Bingelrade.
 • FEB - Koopmans G.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 8040
 • 2731
 • voortgangsrapportge Sociale Agenda
 • Gedeputeerde Van Rijnsbergen zegt toe de voortgangsrapportge Sociale Agenda tijdig aan te leveren, zodat behandeling in de Statencommissievergadering van 09-06-2017 mogelijk is ( uiterste aanleverdatum GS stuk is 22-05- 2017)
 • CS - Van Rijnsbergen M.
 • Cultuur en Samenleving
 • 22-5-2017
 • 8039
 • 2730
 • realisatie taakstelling huisvesting statushouders
 • Gedeputeerde Prevoo zegt toe direct na 1 juli 2017 de Statencommissie schriftelijk te informeren over de stand van zaken realisatie taakstelling huisvesting statushouders door Limburgse gemeenten.
 • CS - Prevoo D.
 • Cultuur en Samenleving
 • 15-7-2017
 • 8005
 • 2729
 • Vluchtelingenvraagstuk
 • Gedeputeerde van Rijnsbergen zegt toe alle technische vragen schriftelijk te beantwoorden voor de volgende commissie CS
 • CS - Van Rijnsbergen M.
 • Cultuur en Samenleving
 • 5-6-2017
 • 8004
 • 2728
 • Limburgse kunstcollectie internationaal te promoten
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe, n.a.v. de vraag van statenlid Rossel, de Statencommissie CS binnen 6 weken te informeren over de stand van zaken van de rapportage van onze conservator over de Limburgse kunstcollectie en over wat de Provincie verder gaat doen om deze internationaal te promoten.
 • CS - Koopmans G.
 • Cultuur en Samenleving
 • 28-4-2017
 • 8038
 • 2727
 • Fusie Onderbanken-Nuth-Schinnen: zienswijzen actiegroepen Schimmert en Hulsberg
 • De breedte van de opvattingen van Statenleden, zoals verwoord in de commissie FEB van 10 maart zal door GS worden meegenomen in de zienswijze van de Provincie op het herindelingsontwerp. Specifieke aandacht zal daarbij zijn voor het dorps- en kernenbeleid.
 • FEB - Koopmans G.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7805
 • 2726
 • Brief gemeente Brunssum inzake bestuurlijke organisatie
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe dat zodra de Provincie de brief van de gemeente Brunssum inzake bestuurlijke organisatie heeft ontvangen, deze aan PS toe te sturen
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7804
 • 2724
 • Input uit hoorzitting herindeling Heerlen-Landgraaf meenemen in op te stellen herindelingsadvies
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe de input uit de hoorzitting van de commissie m.b.t. herindeling Heerlen-Landgraaf in materiele zin (niet in formele zin) mee te nemen bij het door GS op te stellen herindelingsadvies.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 8036
 • 2723
 • Social return betrekken in voortgangsrapportage
 • Gedeputeerde Beurskens zegt toe dat er in de volgende voortgangsrapportages explicieter gerapporteerd wordt over social return.
 • FEB - Beurskens A.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 8003
 • 2722
 • Toepassing stoplichtmethode Regeling Grote projecten
 • Gedeputeerde Beurskens zegt toe dat de stoplichtmethode voor de gehele rapportage er vanaf de eerstvolgende Voortgangsrapportage van de Brightlands Smart Services Campus correct wordt toegepast, inclusief een legenda met toelichting op de betekenis van de gebruikte kleuren.
 • FEB - Beurskens A.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7977
 • 2721
 • Buitenring Parkstad Limburg
 • Gedeputeerde Geurts zegt toe om tijdens het eerstvolgende PS bezoek aan de Buitenring op 17 mei a.s. een uitgebreide risicosessie/bespreking te organiseren.
 • MD - Geurts E.
 • Mobiliteit en Duurzaamheid
 • 7976
 • 2720
 • N266 Randweg Nederweert
 • Gedeputeerde Geurts zegt toe een Statenvoorstel toe te zenden aan PS inzake verdere aanpak N266 voor de Commissievergadering van 7 april 2017.
 • MD - Geurts E.
 • Mobiliteit en Duurzaamheid
 • 7975
 • 2719
 • Rubriceren op onderwerp
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe dat bij de beantwoording van schriftelijke vragen over de P&C-producten naar onderwerp zal worden gerubriceerd.
 • JRC - Koopmans
 • Jaarrekeningcommissie
 • 8035
 • 2718
 • Inrichting Planning- en Controlcyclus, verhouding tussen de tijd die PS en GS hebben voor respectievelijk het stellen en het beantwoorden van de vragen
 • Gedeputeerde Koopmans zegt m.b.t. de inrichting van de planning- en controlcyclus toe dat m.b.t. de beantwoording van schriftelijke vragen nog gekeken wordt naar de verhouding tussen de tijd die PS en GS hebben voor respectievelijk het stellen en het beantwoorden van de vragen. (Gewijzigde data worden door de Griffie verwerkt in het schema inzake de inrichting van de planning- en controlcyclus).
 • JRC - Koopmans
 • Jaarrekeningcommissie
 • 7821
 • 2717
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe, vooruitlopend op een formeel GS-besluit d.d. 14-2-2017, dat het open overleg met de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal wordt beëindigd, de procedure met Heerlen-Landgraaf wordt voortgezet, de gemeente Brunssum ook binnen de Arhi-procedure blijft (maar met een andere status dan Heerlen-Landgraaf, namelijk een open uitnodiging voor verder open overleg) en de betrokken gemeenten na het officiële GS-besluit z.s.m. in kennis te stellen.
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe, vooruitlopend op een formeel GS-besluit d.d. 14-2-2017, dat het open overleg met de gemeenten Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal wordt beëindigd, de procedure met Heerlen-Landgraaf wordt voortgezet, de gemeente Brunssum ook binnen de Arhi-procedure blijft (maar met een andere status dan Heerlen-Landgraaf, namelijk een open uitnodiging voor verder open overleg) en de betrokken gemeenten na het officiële GS-besluit z.s.m. in kennis te stellen.
 • FEB - Koopmans
 • Provinciale Staten
 • 8034
 • 2716
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe Provinciale Staten z.s.m. te informeren over de voortgang van het spoor Hamont - Weert - Antwerpen en de gesprekken met de Staatsecretaris hierover n.a.v. het bericht dat de subsidie rijkssubsidie/bijdrage wordt stopgezet omdat de werkzaamheden nog niet gestart zouden zijn.
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe Provinciale Staten z.s.m. te informeren over de voortgang van het spoor Hamont - Weert - Antwerpen en de gesprekken met de Staatsecretaris hierover n.a.v. het bericht dat de subsidie rijkssubsidie/bijdrage wordt stopgezet omdat de werkzaamheden nog niet gestart zouden zijn.
 • MD - Mackus H.
 • Mobiliteit en Duurzaamheid
 • 8033
 • 2715
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe dat Provinciale Staten medio maart 2017 te informeren over het projectplan Tram Vlaanderen Maastricht.
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe dat Provinciale Staten medio maart 2017 te informeren over het projectplan Tram Vlaanderen Maastricht.
 • MD - Mackus H.
 • Provinciale Staten
 • 7803
 • 2714
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe dat voor 31-3-2017 onderzocht wordt of het mogelijk is een 2e hypothecaire zekerheid te vestigen ten gunste van Provincie Limburg op alle onroerend goed van EHM B.V.
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe dat voor 31-3-2017 onderzocht wordt of het mogelijk is een 2e hypothecaire zekerheid te vestigen ten gunste van Provincie Limburg op alle onroerend goed van EHM B.V.
 • FEB - Koopmans G.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7802
 • 2713
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe PS derde kwartaal 2017 te informeren over een op te richten landschapsfonds.
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe PS derde kwartaal 2017 te informeren over een op te richten landschapsfonds.
 • RLN - Mackus H.
 • Ruimte, Landbouw en Natuur
 • 7801
 • 2712
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe Provinciale Staten z.s.m. te informeren hoe om te gaan met de aflopende contracten inzake agrarisch natuurbeheer.
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe Provinciale Staten z.s.m. te informeren hoe om te gaan met de aflopende contracten inzake agrarisch natuurbeheer.
 • RLN - Mackus H.
 • Ruimte, Landbouw en Natuur
 • 7781
 • 2711
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe voor de zomer van 2017 een verdiepingssessie te organiseren om het onderwerp `vermaatschappelijking van natuur¿ en de natuurdoelenrealisatie daarvan te bespreken
 • Gedeputeerde Mackus zegt toe voor de zomer van 2017 een verdiepingssessie te organiseren om het onderwerp 'vermaatschappelijking van natuur' en de natuurdoelenrealisatie daarvan te bespreken
 • RLN - Mackus H.
 • Ruimte, Landbouw en Natuur
 • 7974
 • 2710
 • Lobby-activiteiten voor monumenten (restauratieopgave)
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe (namens gedeputeerde Mackus) waar mogelijk al vóór de Rijksevaluatie in 2018 lobby-activiteiten te organiseren voor monumenten (restauratieopgave).
 • CS - Mackus H.
 • Cultuur en Samenleving
 • 7820
 • 2709
 • Aanvalsplan 2017-2020 Museumplein Limburg
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe de Statencommissie CS te informeren over het Aanvalsplan 2017-2020 van Museumplein Limburg. De bestuurder/ directeur zal verzocht worden dit aanvalsplan toe te lichten aan de Commissie bij gelegenheid van het werkbezoek van de Statencommissie aan het museum op 9 juni 2016.
 • CS - Koopmans G.
 • Cultuur en Samenleving
 • 7973
 • 2708
 • Topsport Talentschool
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe met de gemeente Venlo en de aldaar gevestigde Topsport Talentschool (LOOT-school) in gesprek te gaan over de ontwikkelingen en ambities aldaar.
 • CS - Koopmans G.
 • Cultuur en Samenleving
 • 8032
 • 2707
 • Uitgangspuntennotitie sportzone Limburg
 • Gedeputeerde Koopmans zegt toe aan de Uitgangspuntennotitie Sportzone Limburg een passage toe te voegen over gehandicaptensport, in het bijzonder m.b.t. Gemeente Beek en het centrum voor gehandicaptensport in de Haamen.
 • CS - Koopmans G.
 • Cultuur en Samenleving
 • 15-6-2017
 • 7972
 • 2706
 • Vergunning De Heus Diervoeders
 • Gedeputeerde Teunissen zal kijken of het mogelijk is de vraag over de oorzaak van de stank mee te nemen in de second opinion. In februari zullen GS PS schriftelijk informeren over de verdere gang van zaken.
 • FEB - Teunissen
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7819
 • 2705
 • Vergunning De Heus Diervoeders
 • Gedeputeerde Teunissen komt zo snel mogelijk met een tijdspad en een plan van aanpak.
 • FEB - Teunissen
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 8031
 • 2704
 • Uitvoering motie 749 Rossel c.s. behoud Limburgse nationale parken en bevorderen toerisme en recreatie
 • Gedeputeerde Geurts zegt toe voor de zomer 2017 een startnotitie naar PS te zenden inzake verdienmodellen met betrekking tot natuur en toerisme.
 • FEB - Geurts
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7971
 • 2703
 • Statenvoorstel G-16-055 Verstrekking geldlening aan European Hotel Management B.V.
 • Aanvrager wordt verzocht tot het overleggen van een periodieke update met betrekking tot de gerealiseerde investeringen afgezet tegen de planning, evenals een periodieke update van de gerealiseerde SROI afgezet tegen de planning. Dit aspect wordt in de concept overeenkomst met EHM B.V. opgenomen en opvolging wordt door cluster FIN gemonitord.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7970
 • 2702
 • Statenvoorstel G-16-055 Verstrekking geldlening aan European Hotel Management B.V.
 • De argumentatie omtrent het niet instellen van een risicoreserve wordt voor PS van 10-02-2017 nader onderbouwd, dan wel herzien.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7818
 • 2701
 • Statenvoorstel G-16-055 Verstrekken geldlening aan European Hotel Management B.V.
 • Er volgt - vertrouwelijk ter inzage - een concurrentieanalyse EHM B.V.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7817
 • 2700
 • Statenvoorstel G-16-055 Verstrekken geldlening aan European Hotel Management B.V.
 • Onderzocht wordt of het mogelijk is aanvullende zekerheden te verkrijgen voor de gevraagde financiering gelet op de paraplufinanciering zoals deze met het bankenconsortium is afgesloten medio 2016.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7816
 • 2699
 • Statenvoorstel G-16-055 Verstrekken geldlening aan European Hotel Management B.V.
 • Onderzocht wordt in hoeverre de aspecten met betrekking tot een eerder faillissement van een werkmaatschappij van EHM B.V. en het terugtreden van een directielid bij Holland Casino invloed heeft op de betrouwbaarheid van de debiteur EHM B.V. en of dientengevolge het treasury advies dient te worden aangepast.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7828
 • 2698
 • Uitvoeringskader Sturing in Samenwerking
 • Afwijzingen van leningaanvragen worden middels een jaarlijkse verantwoording na afloop van het boekjaar vertrouwelijk ter inzage gelegd. Leningaanvragen die door de initiatiefnemer zelf worden ingetrokken worden in deze verantwoording niet meegenomen.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 8030
 • 2697
 • Uitvoeringskader Sturing in Samenwerking
 • Het Statenvoorstel wordt gewijzigd op het punt dat bij volledige (dus niet gedeeltelijke) uittreding bij verbonden partijen de route van wensen en bedenkingen in PS gevolgd wordt.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 8029
 • 2696
 • Informeren PS bij exits/uittreding van deelnemingen
 • Bij exits/uittreding van deelnemingen worden PS hierover geïnformeerd, indien nodig via vertrouwelijke informatie. Dit wordt verwerkt in een gewijzigd Statenvoorstel G-16-057.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7969
 • 2695
 • Fondsen MKB
 • Voor 10 februari 2017 wordt nogmaals een overzicht fondsen voor MKB aangeleverd met aangegeven wat daarin des Provincie is en hoeveel provinciale bijdrage daar naar toe gaat. Tevens wordt in het overzicht aangegeven of het betreffende fonds seed/venture capital betreft.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7968
 • 2694
 • Alternatief solvabiliteitsratio
 • N.a.v. discussie met Statenleden Heuvelings en Titulaer wordt bezien of het zinvol is om naast de solvabiliteitsratio nog een andere ratio te hanteren, waarmee eventueel inzichtelijker wordt in hoeverre er sprake is van een gezonde verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.
 • FEB - Koopmans
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 7967
 • 2693
 • N595 Wittemerallee.
 • Gedeputeerde Geurts zegt toe de planning met betrekking tot de N595 (Wittemerallee) schriftelijk mede te delen op korte termijn.
 • MD - Geurts E.
 • Mobiliteit en Duurzaamheid
 • 7780