Aanbevelingen onderzoeken

NrDatumTitelStatusAanbevelingGremiumAfgedaan
 • 1463
 • 31-3-2017
 • P-17-001 Statenvoorstel inzake Onderzoek Transitie van de jeugdzorg in Limburg, Statenvoorstel CvO van 31-1-2017 (PS 2017-8732)
 • Aangenomen
 • Te onderschrijven: de aanbeveling (aan GS): om GS te vragen om bij het opstellen van de geplande handleiding op basis van de Sociale agenda 2025, de (mogelijk deels al dan niet gerealiseerde) ijkpunten die door PS zijn geformuleerd te betrekken, zodat eenduidig kan worden vastgesteld of er nog 'open eindjes' van het transitieproces zijn waar via de handleiding gepaste actie op kan worden ingezet.
 • Cultuur en Samenleving
 • 1462
 • 31-3-2017
 • P-17-001 Statenvoorstel inzake Onderzoek Transitie van de jeugdzorg in Limburg, Statenvoorstel CvO van 31-1-2017 (PS 2017-8732)
 • Aangenomen
 • Te onderschrijven: de aanbeveling (aan GS en aan PS): zorg voor een eenduidig beeld van de provinciale rol, doelstelling(en) en indicatoren waarmee de (tussen)realisatie van de doelstellingen van bijvoorbeeld een transitieproces gevolgd kan worden en hanteer deze consequent in zowel de (ambtelijke) (beleids)processen als in de planning & control cyclus (p&c-cyclus).
 • Cultuur en Samenleving
 • 1461
 • 30-9-2016
 • P-16-005 Statenvoorstel van de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek inzake onderzoek 'Vergelijking PS besluiten 9-10-2015 en 16-5-2014 i.r.t. GS nota 9-9-2015 betreffende NEDAB subsidie MAA'
 • Aangenomen
 • GS te vragen om te zorgen voor een eenduidige communicatie richting PS door het zorgvuldig formuleren van teksten in documenten voor PS.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 1460
 • 30-9-2016
 • P-16-005 Statenvoorstel van de Commissie van (voorbereiding van) Onderzoek inzake onderzoek 'Vergelijking PS besluiten 9-10-2015 en 16-5-2014 i.r.t. GS nota 9-9-2015 betreffende NEDAB subsidie MAA'
 • Aangenomen
 • GS op te dragen om bij elke voortgangsrapportage over het groot Project MAA conform de Regeling Grote Projecten en compleet en actueel financieel overzicht op te nemen op basis van overzicht 2. uit voorliggend onderzoek.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 1459
 • 6-2-2015
 • Aanbeveling P-14-019 Rapport de Provincie Limburg als lerende organisatie
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om zichzelf op te dragen om de voorgaande punten 7 en 8 op te nemen in het overdrachtsdocument om deze in de nieuwe Statenperiode nader uit te werken zodat opvolging gegarandeerd is.
 • Provinciale Staten
 • 1458
 • 6-2-2015
 • Aanbeveling P-14-019 Rapport de Provincie Limburg als lerende organisatie
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten zich zelf te zullen vergewissen van de voortgang die de provinciale organisatie maakt op het punt van de lerende organisatie.
 • Provinciale Staten
 • 1457
 • 6-2-2015
 • Aanbeveling P-14-019 Rapport de Provincie Limburg als lerende organisatie
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om zelf systematisch lessen trekken uit de wijze waarop zij hun kaderstellende en controlerende rol invullen en hun werkprocessen daarop in richten.
 • Provinciale Staten
 • 1456
 • 6-2-2015
 • Aanbeveling P-14-019 Rapport de Provincie Limburg als lerende organisatie
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS op te dragen een vorm te vinden om zich met regelmaat te verantwoorden over de wijze waarop de provincie zich een lerende organisatie betoont en welke stappen zij daartoe hebben gezet en nog gaan zetten.
 • Provinciale Staten
 • 1455
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te vragen de kosten van externe inhuur, gespecificeerd d.m.v. een categorie-indeling, met terugwerkende kracht vanaf 6 mei 2012 af te zetten tegen het plafond voor de kosten van inhuur voor elk jaar. (definitie begrip 'externe inhuur')
 • Provinciale Staten
 • 1454
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te vragen om de kosten van externe inhuur over de afgelopen jaren, met terugwerkende kracht vanaf 6 mei 2012, aan de hand van een eenduidige en sluitende definitie te onderzoeken en hierbij de gespecificeerde categorie-indeling te betrekken. (definitie begrip 'externe inhuur')
 • Provinciale Staten
 • 1453
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS te verzoeken om het begrip 'externe inhuur' nader te specificeren d.m.v. een categorie-indeling (zonder overlap in categorieën) en hierbij de categorie 'advies' onder te brengen in de kosten van uitbesteding dan wel inhuur en deze niet te zien als een aparte categorie. (definitie begrip 'externe inhuur')
 • Provinciale Staten
 • 1452
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te verzoeken een eenduidige en sluitende definitie van externe inhuur op te stellen (Definitie begrip 'externe inhuur').
 • Provinciale Staten
 • 1451
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen O-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS
 • Aangenomen
 • PS heeft besloten GS te verzoeken de huidige zinsnede in de omschrijving van het begrip externe inhuur '...... aangestuurd door een leidinggevende, die een vast dienstverband heeft bij de Provincie Limburg' te veranderen in: '....aangestuurd door een leidinggevende, die een vast dienst verband heeft bij de Provincie Limburg of aanstuurt namens de Provincie Limburg'. (Definitie begrip 'externe inhuur')
 • Provinciale Staten
 • 1450
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door GS
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten dat als via de MIT-lijst door GS aangegeven is dat een toezegging kan worden afgedaan is, het aan te bevelen dat de Statenadviseur binnen de Griffie deze opvatting toetst aan de hem of haar bekende informatie over het onderwerp en de voorzitter van de commissie hierover adviseert. Bij commissie-overstijgende onderwerpen dient de Statenadviseur de collega-Statenadviseur te adviseren/informeren over het afdoen van de toezegging.
 • Provinciale Staten
 • 1449
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door GS
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten dat gezien de verscheidenheid en de aard van moties en toezeggingen het hanteren van een vaste termijn voor afhandeling van de motie of toezegging niet werkbaar is.
 • Provinciale Staten
 • 1448
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door GS
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om de Griffie de opdracht te geven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om Statenleden een beter zicht te bieden op het aantal moties en toezeggingen voor wat betreft de status (aangenomen/verworpen/aangehouden/afgedaan/lopend) en het stemgedrag ten aanzien van een motie in de vergadering van PS.
 • Provinciale Staten
 • 1447
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door GS
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten dat indien een toezegging wordt afgedaan via een presentatie, de gevraagde informatie dan `verborgen' kan blijven onder de rest van de verstrekte informatie. Stel daarom de gevraagde informatie uit de toezegging ook (digitaal) beschikbaar, bijvoorbeeld als Informerend stuk of als bijlage bij de presentatie, zodat daarmee inhoudelijk gezien aan de toezegging is voldaan.
 • Provinciale Staten
 • 1446
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door GS
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten dat bij elke motie over de SMarT-heid van de formulering advies gevraagd zou kunnen worden bij de (plv.) Statengriffier alvorens deze motie in te dienen. Bij elke toezegging kan de voorzitter van de vergadering deze herhalen om daarbij aandacht te hebben voor een zo SMarT mogelijke formulering, waarbij concreet gemaakt wordt waaraan, binnen welke termijn, in welke vorm en eventueel binnen welk budget aan de toezegging gevolg wordt gegeven door GS c.q. de portefeuillehouder, zodat het verwachtingspatroon van de Statenleden hierop aan kan aansluiten.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 1445
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door Gedeputeerde Staten
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten dat een motie zo SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) mogelijk geformuleerd moet worden.
 • Provinciale Staten
 • 1444
 • 22-6-2012
 • Aanbeveling Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer 'Sturen met middelen. Rolverdeling tussen PS en GS van Limburg inzake de sturing en beheersing van apparaatskosten' (2006)
 • n.v.t.
 • Er heeft door PS geen besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de volgende aanbeveling aan GS: stem de informatie van GS af op de informatiebehoefte van PS. Naar deze aanbeveling wordt verwezen in de onderzoeksrapporten ZRK inzake Jaarstukken 2010 en 2011.
 • Provinciale Staten
 • 1443
 • 22-6-2012
 • Aanbeveling Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer 'Sturen met middelen. Rolverdeling tussen PS en GS van Limburg inzake de sturing en beheersing van apparaatskosten' (2006)
 • n.v.t.
 • Er heeft door PS geen besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de volgende aanbeveling aan GS: zorg voor een transparant en kwalitatief goed systeem van kostentoerekening. Naar deze aanbeveling wordt verwezen in de onderzoeksrapporten ZRK inzake Jaarstukken 2010 en 2011.
 • Provinciale Staten
 • 1442
 • 17-12-2010
 • Aanbeveling P-10-014-1 Statenbesluit Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer 'Ruimte voor Ruimte-regeling Noord- en Midden-Limburg'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS op te dragen om in de toekomst, als de provincie betrokken is bij de uitvoering van rijksbeleid en/of derden betrokken zijn bij de uitvoering van beleid, zich hard te maken voor een voldoende en kwalitatief goed instrumentarium dat nodig is voor de realisatie van het (daarbij behorende) provinciale beleid en de invulling van provinciale verantwoordelijkheden en GS daarbij op te dragen de beperkingen voor de provincie en gevolgen daarvan op voorhand transparant vast te leggen, zodat op deze wijze duidelijk wordt wat wel en niet mogelijk is voor de provincie ('managen van verwachtingen'). PS hebben tevens besloten om GS opdracht te verlenen dit samen met de andere aanbevelingen met betrekking tot dit onderzoeksrapport verder te concretiseren en uit te werken in een plan van aanpak dat bij voorkeur nog deze statenperiode (2007-2011) als sonderend stuk wordt voorgelegd aan PS.
 • Provinciale Staten
 • 1441
 • 7-2-2014
 • Aanbeveling P-13-010 Statenbesluit Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer 'Kwaliteit natuurcompensatie provincie Limburg'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS op te dragen in het dossier informatie op te nemen over de daadwerkelijke planologische bescherming van de compensatielocatie en alsnog een publiek informatiepunt te realiseren dat controle op ingreep- en compensatielocatie mogelijk maakt, zoals eerder door PS is opgedragen.
 • Provinciale Staten
 • 1440
 • 6-2-2015
 • Aanbeveling P-14-019 Rapport de Provincie Limburg als lerende organisatie
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS op te dragen om consequent te (blijven) werken aan het creëren en in standhouden van een cultuur waarin het leveren van kritiek en het erkennen van fouten in de richting van collega's, ambtelijk leidinggevenden en bestuurders laagdrempelig is.
 • Provinciale Staten
 • 1439
 • 6-2-2015
 • Aanbeveling P-14-019 Rapport de Provincie Limburg als lerende organisatie
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS op te dragen om bij de start van provinciale programma's in ieder geval aan te geven op welke wijze lessen zijn getrokken uit eerdere ervaringen.
 • Provinciale Staten
 • 1438
 • 6-2-2015
 • Aanbeveling P-14-019 Rapport de Provincie Limburg als lerende organisatie
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS te stimuleren om binnen de organisatie actief gebruik te maken van het genoemde forum uit punt 2 bij de inrichting en wijziging van provinciale projecten en programma's.
 • Provinciale Staten
 • 1437
 • 6-2-2015
 • Aanbeveling P-14-019 Rapport de Provincie Limburg als lerende organisatie
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS op te dragen om binnen de organisatie een forum in te richten en te onderhouden waar eerdere ervaringen, en op basis daarvan getrokken lessen, worden vastgelegd.
 • Provinciale Staten
 • 1436
 • 6-2-2015
 • Aanbevelingen P-14-019 De Provincie Limburg als Lerende organisatie
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS op te dragen om bij de evaluatie van projecten en programma's systematisch aandacht te besteden aan de lessen die hieruit getrokken kunnen worden voor het provinciaal beleid, ook buiten de scoop van het onderzochte project of programma
 • Provinciale Staten
 • 1435
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om bij langlopende organisatorische ontwikkeltrajecten als het terugdringen van inhuur, vooraf aan te geven aan GS waarop PS willen sturen en op welke wijze PS hier tussentijds door GS over geïnformeerd willen worden.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 1434
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te verzoeken om te documenteren hoeveel vacatureaanvragen akkoord (pers sturingslijn) danwel niet-akkoord (per sturingslijn) worden bevonden (maatregelen om inhuur en personele te beperken).
 • Provinciale Staten
 • 1433
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te verzoeken om de aanvragen die niet op basis van een van de lijnen van centrale sturing worden ingevuld, nader te informeren en te documenteren (maatregelen om inhuur en personele te beperken).
 • Provinciale Staten
 • 1432
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te verzoeken per vacatureaanvraag te registreren wat de reden is van de aanvraag, of de aanvraag is gehonoreerd en zo ja volgens welke sturingslijn de aanvraag is ingevuld(maatregelen om inhuur en personele te beperken).
 • Provinciale Staten
 • 1431
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te vragen om de sturingslijnen te hanteren bij de beoordeling van vacature-aanvragen (maatregelen om inhuur en personele te beperken).
 • Provinciale Staten
 • 1430
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te verzoeken de totale kosten van externe inhuur onderdeel te laten zijn van de personele kosten
 • Provinciale Staten
 • 1429
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te verzoeken een heldere definitie op te stellen voor de overige personele kosten (ontwikkeling personele kosten).
 • Provinciale Staten
 • 1428
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te vragen om een registratie bij te houden van de personele kosten per project.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 1427
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te verzoeken een sluitende methodiek te hanteren voor het bepalen van de kosten van externe inhuur per project waarbij voor alle crediteuren (ook die onder € 100.000) wordt bepaald voor welk project de inhuurkosten zijn gemaakt (projectkosten).
 • Provinciale Staten
 • 1426
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS op te dragen om jaarlijks bij de jaarstukken te rapporteren over de ontwikkelingen ten aanzien van de kosten van externe inhuur. (monitoring kostenreductie)
 • Provinciale Staten
 • 1425
 • 10-7-2015
 • Aanbeveling P-15-008 Onderzoek 'Effectiviteit maatregelen voor terugdringen externe inhuur door GS'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten GS te verzoeken om de bezuinigingstaakstelling voor externe inhuur te duiden conform de opgestelde eenduidige definitie en categorie-indeling en hierbij een duidelijke keuze te maken betreffende het al dan niet meetellen van de categorie `uitbesteding' bij de totale kosten voor externe inhuur. (monitoring kostenreductie)
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 1424
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door GS
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten dat het opvoeren van een motie of toezegging op de MIT lijst zo spoedig mogelijk dient te gebeuren. Een redelijke termijn hiervoor is binnen 1-2 weken nadat de betreffende toezegging is gedaan of de motie is aangenomen.
 • Provinciale Staten
 • 1423
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door GS
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten dat wordt aanbevolen om in het Reglement van Orde voor Provinciale Staten een duidelijke definitie op te nemen voor de begrippen 'motie' en 'toezegging'.
 • Provinciale Staten
 • 1422
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door GS
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten dat individuele Statenleden een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de MIT-lijst, met name als het een 'eigen' toezegging of 'eigen' motie betreft. Immers niemand kan de afdoening door GS beter beoordelen in het licht van de intentie van de toezegging of motie dan degene die direct betrokken was bij de oorsprong ervan.
 • Provinciale Staten
 • 1421
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door GS
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten dat het afdoen van elke motie of toezegging, uit oogpunt van transparantie en herleidbaarheid van processen, zou plaats moeten vinden via de MIT-lijst, nadat de in de motie of toezegging genoemde actie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
 • Provinciale Staten
 • 1420
 • 10-7-2015
 • Aanbevelingen P-15-007 Statenvoorstel Onderzoeksrapport opvolging moties en toezeggingen door GS
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten dat ten behoeve van het kunnen nakomen van een toezegging het zaak is te toetsen of de tekst waarmee GS de toezegging willen gaan afdoen specifiek geformuleerd is. Indien dit niet zo blijkt te zijn, dan kan contact worden opgenomen met de indiener of vragensteller om zodoende de voorgenomen afdoening te toetsen aan de intentie van de vraag c.q. oproep van het Statenlid.
 • Provinciale Staten
 • 1419
 • 4-10-2013
 • Aanbeveling P-13-006-1 Statenbesluit Onderzoeksrapport 'Stichting WK Wielrennen Limburg 2012'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS te vragen, na het opmaken van de eindafrekening, een volledig overzicht te verstrekken van alle betalingen/verrekeningen/personele onkosten die GS hebben gedaan/gemaakt aangaande het WK Wielrennen met daarbij ook per post: de door GS te benoemen (moreel gevoelde) verantwoordelijkheid nan GS.
 • Financiën, Economische Zaken en Bestuur
 • 1418
 • 4-10-2013
 • Aanbeveling P-13-006-1 Statenbesluit Onderzoeksrapport 'Stichting WK Wielrennen Limburg 2012'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS aan de voorkant van grote complexe projecten aan te geven welke rol PS de provincie willen laten spelen en waar PS op willen sturen en dit samen te laten komen in maatwerkafspraken waaraan GS vervolgens invulling aan kunnen geven.
 • Provinciale Staten
 • 1417
 • 4-10-2013
 • Aanbeveling P-13-006-1 Statenbesluit Onderzoeksrapport 'Stichting WK Wielrennen Limburg 2012'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS aan te bevelen de term majeure afwijkingen alleen in een subsidiebeschikking (en andere documenten) op te nemen als gedefinieerd is wat hieronder wordt verstaan. Als dit niet wordt gedaan, heeft dit begrip weinig betekenis.
 • Provinciale Staten
 • 1416
 • 4-10-2013
 • Aanbeveling P-13-006-1 Statenbesluit Onderzoeksrapport 'Stichting WK Wielrennen Limburg 2012'
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS aan te bevelen PS mee te nemen gedurende een vaak langdurig en complex traject van de projectuitvoering door PS niet alleen via tekstuele passages informatie (over wijzigingen) te verschaffen, maar dit (ook) inzichtelijk en overzichtelijk te presenteren in bijvoorbeeld tabelvorm, met aandacht voor de projecthistorie.
 • Provinciale Staten
 • 1415
 • 18-4-2008
 • Aanbeveling uit besluit P-08-002 Statenbesluit Onderzoeksrapport 'Volgens afspraak besloten' inzake besluitvorming en informatievoorziening van het project Binnen- en Buitenring Parkstad Limburg
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om de Controlecommissie te vragen het Presidium te adviseren omtrent de invoering van een provinciale regeling naar het model van de Procedureregeling Grote Projecten van de Tweede Kamer.
 • Provinciale Staten
 • 1414
 • 28-3-2013
 • Aanbeveling uit besluit P-13-004 Statenbesluit Onderzoeksrapport Subsidieverstrekking Stichting VAK inzake veiligheidsproject woninginbraken
 • Aangenomen
 • PS hebben besloten om GS te vragen om elk van de aanbevelingen onverkort te vertalen in het door GS aangekondigde plan van aanpak met betrekking tot subsidies.
 • Provinciale Staten