03 Amendementen

AgendapuntTitelStatus
 • 2020-027 Amendement 50 Plus inzake Beleid financieel instrument Garantstelling werkgebied
 • ingetrokken
 • 2020-025 Amendement 50 plus Beleid inzake financieel instrument garantstelling Garantieverkl max. bedrag
 • verworpen
 • 2020-026 Amendement 50 plus inzake beleid financieel instrument garantstelling geen balanswaarde
 • ingetrokken
 • 2020-022 AWP-amendement Integrale aanpak waterkwaliteit
 • verworpen
 • 2020-028 Amendement 50 plus inzake financieel instrument garantstelling duurzaamheid
 • ingetrokken
 • 006-2022 Voorjaarsnota
 • verworpen
 • 004-2024 Actuele prognose voor tweede tranche moederkrediet GOP-PWK
 • verworpen
 • 002-2024 Een stabiel scenario voor de Lekdijk
 • aangenomen
 • 017-2021 Remmen bodemdaling deelgebied Kortrijk
 • ingetrokken
 • 013-2022 Bestuurlijke kaderstelling Groot Onderhoud
 • verworpen
 • 012-2022Proactieve houding in het veenweidegebied
 • aangenomen
 • 001-2020 Periodieke verantwoording invulling bevoegdheden
 • ingetrokken
 • 002-2020 Besluit Waterschapsverordening
 • verworpen
 • 050-2023 De Sterkste Schouders
 • verworpen
 • Voorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen
 • aangenomen
 • Voorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen (subamendement)
 • verworpen
 • Bestemming Exploitatieoverschot 2016
 • verworpen
 • 035-2023 Auditcommissie, geen lid uit de fractie met portefeuille financiĆ«n
 • verworpen
 • 020-2021 Verbrede impulsregeling niet vervangen door impulsregeling wateroverlast
 • aangenomen
 • 029-2023 Voorstel herinrichting terrein RWZI Utrecht
 • verworpen
 • 028-2023 Herinrichting terrein RWZI Utrecht
 • verworpen
 • 030-2023 Herinrichting terrein RWZI Utrecht
 • verworpen
 • 030-2023 Herinrichting terrein RWZI Utrecht
 • verworpen
 • 027-2021 Geen promotie vangen van rietzangers otters en vissen
 • verworpen
 • 026-2021 Aanscherping doelen biodiversiteit WBP
 • ingetrokken
 • 024-2021 Aanvulling controle protocol deel I
 • ingetrokken
 • 023-2021 Aanvulling controle protocol deel 2
 • ingetrokken
 • 026-2022 Amendement periodieke evaluatie Verordening kwijtscheldingsregeling HDSR 2023
 • ingetrokken
 • 024-2022 Afschaffen verhuur visrechten op eigendommen van HDSR
 • verworpen
 • 023-2022 Afschaffen verhuur jachtrechten op eigendommen van HDSR
 • verworpen
 • 037-2023 Vertrouwen en participatie
 • aangenomen
 • 2019-001 Amendement W@I Vaststelling Legger Oppervlaktenwateren 2018
 • verworpen
 • 2019-011 Amendement Krediet Sterke Ledijk
 • ingetrokken
 • 2019-009 Amendement HDSR ondersteunt het maken van ruimtelijke keuzes
 • verworpen
 • 2019-012 Amendement Toevoeging extra groep in de kostenverdeling
 • verworpen
 • 2019-010 Amendement Biodiversiteit als speerpunt in duurzaamheidsagenda
 • ingetrokken
 • 004-2021 Bedrijfsgebouw RWZI Houten
 • verworpen
 • 2018-019 Bestuursrapporteurs voor de handhaving
 • aangenomen
 • 2018-016 Uitvoering motie Algemene Waterschapspartij, betreffende tarief gebouwd
 • verworpen
 • 2018-017 Zuiverings-en verontreinigingsheffing 2019
 • verworpen
 • 2019-018 Evenwichtige peilafweging
 • ingetrokken
 • 2019-020 Evenwichtige peilafweging
 • ingetrokken
 • 2019-021 Ecologische aspecten meewegen in ieder peilbesluit
 • aangenomen
 • 2019-022 Bodemdaling en broeikasgassen als mee te weten beleidsthema in peilbesluiten
 • aangenomen
 • 2019-019 Evenwichtige peilafweging
 • aangenomen
 • 2019-023 Weidevogels ook buiten de weidevogelkerngebieden meenemen in afwegingen peilbesluiten
 • aangenomen
 • 2020-033 Blue Deal
 • ingetrokken
 • 017-2020 Geen nieuw beleid in bestuursverslag 2019
 • verworpen
 • Krediet grondverwerving Sterke Lekdijk
 • verworpen
 • Jaarlijkse informatievoorziening verbonden partijen
 • aangenomen