06 Ingekomen stukken Algemeen Bestuur

DatumOnderwerpAfzender
 • 3/2/2017
 • Kaderbrief 2018
 • Waterschapshuis
 • 3/6/2017
 • Waterschapsnormen
 • Nederlandse Melkveehouders Vakbond
 • 3/10/2017
 • Voorlopige jaarrekening 2016 en kaderbrief 2018
 • Waterschapshuis
 • 3/31/2017
 • Jaarstukken 2016
 • Waterschapshuis
 • 4/25/2017
 • Petitie naleving loonruimteakkoord
 • P. Poelmann - GO HDSR
 • 7/6/2017
 • Conceptvoorstel vaststelling jaarrekening 2016
 • Waterschapshuis
 • 12/19/2017
 • Dubbelmandaat
 • K. Duijvelaar
 • 1/29/2018
 • Reactie op consultatieversie Waterschapsbelastingen klaar voor de toekomst
 • Waterschap Hollandse Delta
 • 2/5/2018
 • Verzoek handhaving vislood
 • E. Lobee
 • 2/14/2018
 • Programmastart IBP
 • Unie van Waterschappen
 • 2/15/2018
 • Motie concept-voorstellen commissie aanpassing belastingstelsel (CAB)
 • Drents Overijsselse Delta
 • 2/15/2018
 • Interbestuurlijk Programma ondertekend
 • Unie van Waterschappen
 • 2/16/2018
 • Professionalisering van het ambt waterschapsbestuurder
 • VNG academie en Unie van Waterschappen
 • 2/27/2018
 • Unie van Waterschappen
 • Vervolgproces CAB
 • 2/28/2018
 • Amerikaanse rivierkreeftenplaag
 • Vreniging Onafhankelijke Natuurinformatie
 • 3/1/2018
 • Reactie verzoek handhaving vislood
 • HDSR aan E. Lobee
 • 3/13/2018
 • Ontslagbrief algemeen bestuur
 • J. Leenders
 • 3/14/2018
 • Bezwaar tegen opereren DB inzake vislood
 • E. Lobee
 • 3/15/2018
 • Bezwaar tegen afwijzing handhavingsverzoek visloodverbod
 • HDSR aan E. Lobee
 • 6/13/2018
 • Uitkomst lobby tegen inperking BTW koepelvrijstelling opschorting besluit
 • Unie van Waterschappen
 • 7/11/2018
 • Motie aanpassing belastingstelsel
 • AB Waterschap Vechtstromen
 • 8/28/2018
 • Reactie voorstellen UvW aanpassing belastingstelsel
 • Vereniging van Bos- en Natuurterrreineigenaren (VBNE)
 • 8/31/2018
 • Uitnodiging presentatie gewichten en binder op Wereld Haven Dagen
 • Modified Material BV
 • 9/7/2018
 • Proces aanpassing belastingstelsel
 • Unie van Waterschappen
 • 9/18/2018
 • Nieuw belastingstelsel voor de waterschappen
 • Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO)
 • 9/21/2018
 • Waterschapsbelasting
 • Natuurmonumenten
 • 9/26/2018
 • Voorstel aanpassing belastingstelsel
 • Waterschap Aa en Maas
 • 9/27/2018
 • Reactie op voorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen
 • Waterschap Hunze en Aa's
 • 9/18/2018
 • Persbericht Prinsjesdag 2018
 • Unie van Waterschappen
 • 9/18/2018
 • Analyses Prinsjesdag 2018
 • Unie van Waterschappen
 • 11/20/2018
 • Voortgang besluitvorming voorstel uniebestuur aanpassing belastingstelsel
 • LTO Nederland & VBNE
 • 5/3/2017
 • Stand van zaken Commissie Aanpassing Belastingstelsel
 • Unie van Waterschappen
 • 5/29/2017
 • Aanpak NutriĆ«nten in het stroomgebied Rijn-West
 • Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West
 • 5/1/2017
 • Waterkwaliteit en 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn
 • Unie van Waterschappen
 • 12/31/2018
 • vergoeding leden algemeen bestuur waterschap
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 2/7/2019
 • Kanttekeningen muskusrattenveldproef en aanbevelingen
 • Dierenbescherming
 • 10/15/2018
 • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 • Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
 • 11/16/2018
 • Regeling rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers
 • Staatscourant Nr. 66006
 • 11/28/2018
 • Introductie Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 2/13/2019
 • Oordeel belastingdienst BTW Gr HWH
 • Het Waterschapshuis
 • 3/4/2019
 • Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 6/6/2019
 • Ledenbrief d.d. 28 mei 2019 inzake implementatie omgevingswet Waterschappen
 • UvW
 • 7/2/2019
 • Brief d.d. 25 juni van VBNE inzake Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen
 • VBNE
 • 9/2/2019
 • Bedankbrief
 • P.J.M. Poelmann
 • 9/19/2019
 • Prinsjesdag 2019 en waterbeheer
 • Unie van Waterschappen
 • 9/25/2019
 • Openbaarmaking nevenfuncties en neveninkomsten
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • 9/26/2019
 • Melding klacht n.a.v aanleg natuurvriendelijke oever bij Montfoort, met tevens de beantwoording ervan door het college
 • HDSR
 • 10/4/2019
 • Brief UvW aan BZK inzake openbaarheid nevenfuncties bestuurders
 • Unie van Waterschappen
 • 10/9/2019
 • Motie vervang milieubelastende analyse-methoden
 • Waterschap Aa en Maas
 • 10/17/2019
 • Procesvoorstel aanpassing belastingstelsel
 • Waterschap Vechtstromen