Beleid fysieke leefomgeving

DatumOnderwerpCluster
 • Aanpak haalbaarheidsonderzoek Omnipark Erp
 • Gezonde leefomgeving
 • Propositie A50
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Prestatieafspraken 2019-2024 corporaties Area, Woonmeij en BrabantWonen, huurders en gemeente
 • Woonaanbod en -kwaliteit
 • Notitie handelingsperspectieven veehouderij en volksgezondheid
 • Landbouw
 • Beleid inritten en paden
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Voortgang regionale energiestrategie
 • Uitstoot en energie
 • Update woningbouw december 2019
 • Woonaanbod en -kwaliteit
 • Kermisbeleid
 • Voorzieningen
 • Quickscan inclusief beleid
 • Gezonde leefomgeving
 • Bomenverordening en verwant beleid
 • Natuur en biodiversiteit
 • Update woningbouw juni 2020 en woonwensenonderzoek
 • Woonaanbod en -kwaliteit
 • Aanpak en planning van duurzaamheidsvisie juni 2018
 • Uitstoot en energie
 • Wenkend perspectief Schijndel
 • Omgevingskwaliteit
 • Afvalbeleid
 • Uitstoot en energie
 • Uitvoering 2019-2022 robuuste groen-blauwe structuren
 • Water en bodem
 • Transformatie Klooster Zusters Franciscanessen te Veghel
 • Omgevingskwaliteit
 • Welstandsnota
 • Erfgoed en cultuurhistorie
 • Beleidsplan openbare verlichting 2020 - 2023 / 2030
 • Voorzieningen
 • Update woningbouw januari 2018
 • Woonaanbod en -kwaliteit
 • Start haalbaarheidsonderzoek verbinding N279 en bedrijventerreinen Veghel-Zuidwest
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Richtlijn plattelandswoningen
 • Landbouw
 • Voorontwerp-omgevingsvisie
 • Omgevingskwaliteit
 • Analyse voor sociaal-economische visie
 • Bedrijvigheid
 • Verbreed rioleringsplan
 • Water en bodem
 • Parkeren Veghel-Centrum
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Beeindiging deelname VVV Noordoost-Brabant
 • Toerisme en recreatie
 • Uitstel Omgevingswet
 • Omgevingskwaliteit
 • Stand van zaken grondstoffenbeleid juni 2018
 • Uitstoot en energie
 • Notitie reikwijdte en detailniveau milieueffectrapportage Verbindingsweg N279
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Rapportage leefbaarheidsmonitor Meierijstad
 • Veilige leefomgeving
 • Burgerparticipatie bij duurzame mobiliteitsvisie
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Verkennening positie Midsize Brabant
 • Welvaart en beleving
 • Voortgang Vitaal buitengebied mei 2019
 • Landbouw
 • Verplaatsing Albert Heijn Sint-Oedenrode
 • Voorzieningen
 • Herinrichting Markt Veghel
 • Omgevingskwaliteit
 • Afwegingskader herontwikkeling VABs
 • Landbouw
 • Aanpak van milieueffectrapportage bij omgevingsvisie
 • Omgevingskwaliteit
 • Pilot huisvesting arbeidsmigranten, project short stay
 • Woonaanbod en -kwaliteit
 • Structuurvisies drie oude gemeenten
 • Omgevingskwaliteit
 • Masterplan Van Gogh Nationaal Park in oprichting
 • Toerisme en recreatie
 • VTH-jaarverslag 2017
 • Veilige leefomgeving
 • Prestatieafspraken 2018 e.v. corporaties, huurders en gemeente
 • Woonaanbod en -kwaliteit
 • Beoordeling welstand
 • Erfgoed en cultuurhistorie
 • Integraal beheerplan openbare ruimte
 • Omgevingskwaliteit
 • Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten
 • Woonaanbod en -kwaliteit
 • Aanvulling Schijndelse structuurvisie
 • Omgevingskwaliteit
 • Glasvezel buitengebied
 • Voorzieningen
 • Maatwerk woningbouw nabij geitenhouderijen
 • Gezonde leefomgeving
 • Windpark Veghel Win(d)t
 • Uitstoot en energie
 • Horecavisie
 • Voorzieningen