Mededelingen aan de gemeenteraad

Nr. MemoOnderwerp
 • 2019/07
 • Stand van zaken De Burgt
 • 2019/06
 • Bevindingen Inspectie gezondheidszorg en Jeugd ten aanzien van JBB
 • 2019/05
 • beleid t.a.v. sport en bewegen
 • 2019/04
 • Voortgang Randweg
 • 2019/03
 • Stand van zaken nieuwbouw Kindpark Boekel
 • 2019/02
 • Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2019
 • 2019/01
 • Woningbehoefte-onderzoek gemeente Boekel
 • 2018/66
 • Oplegger raadsinformatiebrief pilot van Zorg naar Werk
 • 2018/65
 • Amendement Omtzigt accommodaties met sociaal belang
 • 2018/64
 • Nieuwe tarieven huishoudelijke verzorging op basis van de reële kostprijs
 • 2018/63
 • Prestatieafspraken 2019 Peelrand Wonen
 • 2018/62
 • Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Zandhoek
 • 2018/61
 • Wijziging governancestructuur IBN Holding B.V.
 • 2018/60
 • Definitieve gunning aanbesteding Kleinschalig Collectief Vervoer
 • 2018/59
 • voortgang onderzoek mogelijkheid verplaatsing molen Boekel
 • 2018/58
 • herziene begroting 2018 en begroting 2019 ODBN
 • 2018/57
 • Provinciale bekendmakingen
 • 2018/56
 • Jaarrapportages Jeugdhulp 2017
 • 2018/55
 • Vervolgtraject regionale samenwerking jeugdhulp 2020 en verder
 • 2018/54
 • bijeenkomst over herziene begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 ODBN
 • 2018/53
 • aanvullende vragen definitief ontwikkelvoorstel Zuidwand
 • 2018/52
 • onderbouwing verkoop St. Jangebouw
 • 2018/51
 • vergunning maatschap Pluk, Zijp 2a, Boekel
 • 2018/50
 • Cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp 2018 (over de zorg van 2017)
 • 2018/49
 • Discussieforum veilig schoolverkeer KindPark Boekel
 • 2018/48
 • sociaal-economische afspraken 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
 • 2018/47
 • Indiening propositie regiodeal Agrifood Capital
 • 2018/46
 • Toekomst Sint Jansgebouw
 • 2018/45
 • Evaluatie centrumregeling inkoop jeugdhulp Noordoost-Brabant
 • 2018/44
 • Kennisgeving vaststelling bestemmingsplan "Omgevingsplan: Veegplan Ruimte voor Ruimte"
 • 2018/43
 • concept integraal veiligheidsplan 2019-2022
 • 2018/42
 • Tarieven milieustraat
 • 2018/41
 • Horizontale verantwoording informatie- en archiefbeheer 2018
 • 2018/40
 • Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo over 2017
 • 2018/39
 • Jaarverslag Maas & Leijgraaf Ondermijning hightlights 2017
 • 2018/38
 • Jaarverslag en resultaten 2017 politie Maas & Leijgraaf
 • 2018/37
 • Verzoek onderzoeksraad voor veiligheid om het standpunt inzake het rapport "Veiligheidsrisico's jaarwisseling
 • 2018/36
 • Evaluatie Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost
 • 2018/35
 • toelichting raadsvoorstel nieuwbouw KindPark Boekel
 • 2018/34
 • Verkoop St. Jansgebouw
 • 2018/33
 • Kosten omgevingsplan buitengebied, Raad van State procedure
 • 2018/32
 • overgangsperiode wethouderschap M. Tielemans tot en met september 2018
 • 2018/31
 • Verhoging budgetsubsisie Stichting Leergeld en uitbreiding kindpakket
 • 2018/30
 • Kadernota 2019 ODBN
 • 2018/29
 • Verkenning Jeugdhulp
 • 2018/28
 • Overeenstemming afkoop nieuwvestiging Langstraat
 • 2018/27
 • Voorbereiding Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
 • 2018/26
 • Vaststellen jaarverslag toezicht en handhaving fysieke leefomgeving 2017
 • 2018/25
 • Verhoging grens automatische incasso's BSOB
 • 2018/24
 • Evaluatie werkwijze behandeling van bezwaren 2013-2017