Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 18 februari 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Ch.B. Aptroot

1
Opening en vaststellen agenda
2
Spreekrecht
3
Mondelinge vragen
4
Mededelingen
5
Afdoening ingekomen stukken
6
Bekrachtiging/opheffing geheimhouding
7
Debat (inclusief stemmingen)
7.a
Raadsvoorstel Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree
pdf Annotatie Raadsvoorstel Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree (421KB)
pdf Raadsvoorstel - Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree (83KB)
pdf Bijlage 1 - Masterplan De Entree (7,4MB)
pdf Bijlage 2 - Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree (1,3MB)
pdf Bijlage 3 - Begrotingswijziging Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree (299KB)
pdf Bijlage 4 - Beantwoording vragen samenspraak Masterplan De Entree d.d. 27 november 2018 (217KB)
pdf Globale planning mijlpalen De Entree besluitvorming en rapportages 2019 (77KB)
pdf Amendement 1902-A PvdA - Toevoegen businesscase en risicoanalyse als opdracht - verworpen (138KB)
pdf Amendement 1902-B PvdA - Emissie wegverkeer aan eigenschap 'gezond' van De Entree toevoegen - verworpen (110KB)
pdf Amendement 1902-C PvdA - Toegankelijkheid als eigenschap van De Entree - verworpen (125KB)
pdf Amendement 1902-D PVV - Een gezonde norm voor de Entree - verworpen (42KB)
pdf Amendement 1902-E Zó! - De Entree verkeersveilig zonder gelijkvloerse kruisingen - verworpen (176KB)
pdf Amendement 1902-F Zó! - De Entree geen parkeeroverlast in de omliggende wijken - verworpen (86KB)
pdf Amendement 1902-G CDA - Inrichting aantrekkelijke ov-ontsluiting integraal onderdeel gebiedsopgave - aangenomen (142KB)
pdf Raadsbesluit Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree (167KB)
pdf Begrotingswijziging Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree - vastgesteld (130KB)
pdf Motie 1902-02 Zoetermeer Vooruit - Zeer actief informeren van de raad over voortgang Schaalsprong - ingetrokken (86KB)
pdf Motie 1902-03 PVV - Eerlijke huisvesting, geen voorrang statushouders, ook niet bij Entree - verworpen (58KB)
pdf Motie 1902-04 VVD - Stadsstraat Afrikaweg veilig en innovatief - aangenomen (168KB)
pdf Motie 1902-05 VVD - Vaart met verkeersverbeteringen - aangenomen (121KB)
pdf Motie 1902-06 Zó! - De Entree adviesgroep - aangenomen (106KB)
pdf Motie 1902-07 Zó! - De Entree Pilot doorstroming verkeer - verworpen (92KB)
7.b
Raadsvoorstel Vaststelling Bestemmingsplan partiële herziening Stadscentrum Dorpsstraat
7.c
Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen Zoetermeers Werkbedrijf
8
Hamerstukken
8.a
Raadsvoorstel Benoemingen gremia gemeenteraad
8.b
Raadsvoorstel Verlenging overeenkomst accountant
8.c
Raadsvoorstel Onderzoek Rekenkamercommissie Effectiviteit van Duurzaam inkopen
8.d
Raadsvoorstel Continuering Takkenroute (amendement 1711-AB)
8.e
NAAR DEBAT - Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening Stadscentrum Dorpsstraat
8.f
NAAR DEBAT - Raadsvoorstel Masterplan en Gebiedsontwikkelingsplan 2019 De Entree
8.g
Raadsvoorstel Energietransitie scholenbouw uitwerking lopende projecten
8.h
Raadsvoorstel Continuering programma Dutch Innovation Park
8.i
Raadsvoorstel Vrijwilligersondersteuning (versie 2)
8.j
NAAR DEBAT - Raadsvoorstel Wensen en bedenkingen Zoetermeers Werkbedrijf
8.k
Raadsvoorstel Technische begrotingswijziging MRDH-bijdrage
8.l
Besluitenlijst en notulen van 28 januari 2019
9
Sluiting