Vergaderkalender

link naar deze pagina

Raadsvergadering - 13 mei 2019

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: Ch.B. Aptroot

1
Opening
1.a
Herdenking de heer H.M.M. Haring
1.b
Vaststelling agenda
2
Spreekrecht
3
Mondelinge vragen
4
Mededelingen
5
Afdoening ingekomen stukken
6
Bekrachtiging/opheffing geheimhouding
7
Debat (inclusief stemmingen)
7.a
Agenderingsverzoek Overlast en schade jaarwisseling
7.b
Voornemen tot aanvaarding nevenfunctie wethouder Paalvast
8
Hamerstukken
8.a
Raadsvoorstel Herbenoeming lid en plaatsvervangend lid Commissie Personele Aangelegenheden
8.b
Raadvoorstel Zienswijze concept Strategische Agenda MRDH
8.c
Raadsvoorstel onderzoek Rekenkamercommissie Beheer en onderhoud openbare ruimte
8.d
Raadsvoorstel protocol geheimhouding gemeente Zoetermeer 2019
8.e
Raadsvoorstel Overzicht actualisatie financiele beleidsnota's
8.f
Raadsvoorstel Richtlijnen bij de besteding van de fractievergoeding
8.g
Raadsvoorstel Samenspraak Cultuurvisie 2020 - 2023
8.h
Besluitenlijst en notulen van 8 april 2019
9
Sluiting