Direct naar de inhoud

Mijn Texel


Help
Print
^

Raadsvergaderingen

Home > Raad > Vergaderkalender

Raadsinformatie

link naar deze pagina

Raadscommissie - 5 oktober 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd:
Voorzitter: A. Schaatsenberg

0
Korte weergave van deze vergadering
00
Vastgestelde verslag van deze vergadering
1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
3
Vaststelling verslag vorige raadscommissie 6 oktober
4
Publieksrondvraag
5
Informatie vanuit het college over samenwerkingen en vanuit de burgemeester over Openbare Orde en Veiligheid
6
BESPREEKPUNTEN
6.a
Vaststellen geactualiseerde verordeningen Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp
De verordeningen geven inwoners en aanbieders duidelijkheid over de rechten, plichten en processen volgend uit de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De in 2014 vastgestelde verordeningen zijn geëvalueerd en geactualiseerd
6.b
Coupure Oudeschild
Op basis van onderzoek af te zien van een coupure te Oudeschild in het verlengde van de Heemskerckstraat.

Inspreker:
Iemand namens DC Oudeschild en Ondernemersvereniging Oudeschild

Bij dit onderwerp dienen twee moties:
Texel 2010 en Eiland Belang: Geen coupure, dan een toegankelijkere trap
PvdA: Dorp op andere wijze verbinden aan de haven
6.c
Evaluatie Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland-Noord
Geadviseerd wordt het evaluatierapport en bijbehorende advies aan te nemen en uit te spreken de regionale samenwerking voort te zetten.
6.d
Nota reserves en voorzieningen 2016
Actualisatie nota reserves en voorzieningen 2014
6.e
Verordening rechtspositie wethouders gemeente Texel 2016
Voorstel tot vaststelling door de raad van de Verordening rechtspositie wethouders gemeente Texel 2016.
6.f
Wijzigen Verordening voor de vergadering en andere werkzaamheden van de raad van gemeente Texel
Als gevolg van wijzigingen in het rechtspositiebesluit voor raads- en commissieleden en de werkkostenregeling dient hoofdstuk 14 van de Verordening voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van gemeente Texel gewijzigd te worden.
6.g
Rapport Rekenkamercommissie inzake Verbonden Partijen (afkomstig van 4 oktober)
Het rapport van de Rekenkamercommissie Verbonden partijen is gereed; het onderzoek leidt tot een aantal conclusies en aanbevelingen. De commissie wordt gevraagd te adviseren over deze conclusies en aanbevelingen.

Op 6 oktober wordt wel een presentatie gegeven tijdens de Regionale Raadscommissie Noordkop over de 3 rapporten (Den Helder, Schagen en Texel).
Als er vanavond vragen zijn aan de Rekenkamercommissie, dan zullen deze worden verzameld en schriftelijk worden voorgelegd aan de leden onze Rekenkamercommissie. Daarnaast zal de Rekenkamercommissie binnenkort naar Texel komen (en overigens de andere eilanden) om input te vragen voor een nieuw onderzoeksplan; dat zal waarschijnlijk gecombineerd worden met een informatie-moment over het volgende rapport dat er aan komt: Evenementen, inzicht in de kwaliteit en de kosten van de dienstverlening bij evenementenvergunningen. Indien er behoefte is, kan ook dan nog tijd genomen worden voor het rapport informatievoorziening verbonden partijen dat vanavond op de agenda staat.
7
RAADSINFORMATIEBRIEVEN en/of BRIEVEN AAN DE RAAD
7.a
Raadsinformatiebrief Verpleeghuiszorg, op verzoek van Texels Belang
Vanuit raadsvergadering 21 september.
8
AANKONDIGING MOTIES EN INITIATIEFVOORSTELLEN
8.a
Motie Texels Belang en VVD: Ceres behouden!
Inspreker:
De heer A|bers
9
Vaststelling vervolgtraject besproken agendapunten
10
Rondvraag
11
Sluiting
Momentje geduld aub