Direct naar de inhoud

Mijn Texel


Help
Print
^

Raadsvergaderingen

Home > Raad > Vergaderkalender

Raadsinformatie

link naar deze pagina

Raadscommissie - 8 maart 2016

Locatie: Raadzaal
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 00:00
Voorzitter: E. Kooiman

0
Korte weergave van deze vergadering
00
Vastgestelde verslag van deze vergadering
1
Opening en mededelingen
2
Vaststelling agenda
Omdat burgemeester Uitdehaag met de boot van 21.00 naar de overkant moet, is het verzoek de punten Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2016 en het Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2016 naar voren te plaatsen.
3
Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2016
Vaststelling van het Uitvoeringsprogramma 2016 en kennisname van het jaarverslag 2015 en de projectevaluaties 2015. (Deze staat vroeg op de agenda, omdat de portefeuillehouder de heer Uitdehaag met de laatste boot weg moet)
4
Initiatiefvoorstel Een onderzoek naar de prijsverschillen van veiligheid.pdf
5
Vaststelling verslag vorige raadscommissie 2 en 3 februari 2016
6
Informatie vanuit het college over samenwerkingen en vanuit de burgemeester over Openbare Orde en Veiligheid
7
Publieksrondvraag
8
BESPREEKPUNTEN
8.a
Kleinschalige recreatieve staand wantvisserij
Vaststellen van het beleid rondom kleinschalige recreatieve staand wantvisserij en aanpassing in de APV op basis van nadere regels.
8.b
Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan De Koog
Het ontwerp bestemmingsplan Reparatieplan heeft ter inzage gelegen. De raad stelt zowel het bestemmingsplan als de Nota van Zienswijzen vast.

Er zijn geen insprekers; wel is de heer Lont (inzake Dorpsstraat 217) beschikbaar voor eventuele vragen.


8.c
Startnotitie Cultuurvisie 2016
De procedure en doel van de cultuurvisie die in 2016 wordt ontwikkeld zijn vastgelegd in een startnotitie die ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad.
Zoals op bladzijde 8 van de Startnotitie staat, start dit agendapunt met een korte presentatie.
8.d
Vaststelling Algemene subsidieverordening Texel
Voorgesteld wordt om een nieuwe Algemene subsidieverordening vast te stellen.
De VVD kondigt bij dit punt een amendement aan.
8.e
Jaarverslag integriteit
Op basis van de ambtenarenwet dient jaarlijks verslag te worden gedaan van het gevoerde integriteitsbeleid.
9
AANKONDIGING MOTIES EN INITIATIEFVOORSTELLEN
Buiten het Initiatiefvoorstel over de Veiligheidsregio geen punten aangeleverd, tot op dit moment.
10
Vaststelling vervolgtraject besproken agendapunten
11
Rondvraag
12
Sluiting
Momentje geduld aub