Spring naar inhoud
Home Gemeenteraad Vergaderkalender
link naar deze pagina

BOB Oordeelsvormende vergadering - 29 januari 2019

Locatie: Raadzaal (raadhuis)
Aanvang: 20:30
Eindtijd: 23:00
Voorzitter: S. van Wijngaarden

1
Opening
2
Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen
Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.
3
Vaststellen agenda
4
Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 11 december 2018
5
Mondelinge vragen
1. Mondelinge vragen De Borst (PRO Sliedrecht) - Bomen en waterberging Benedenveer (by 1)

Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).
6
Ingekomen stukken
U kunt de ingekomen stukken in iBabs vinden bij: overzichten - ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten.
7
Mededelingen portefeuillehouders
8
Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9
BEST – 13e wijziging GRD
10
FYS – Uitbreiden capaciteit begraafplaats
11
SOC – Zienswijze 2e Bestuursrapportage begroting 2018 Drechtwerk
12
SOC – Opheffen Sportraad Sliedrecht
13
SOC - Integratienota 2019 - 2022
14
FYS - Kruimelgevallen
Agenderingsverzoek van PRO Sliedrecht.
15
Sluiting

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl