link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 1 oktober 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht publieke tribune*
5. Vaststelling besluitenlijst van 3 september 2019
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
Bespreekpunten:
8. Evaluatie gast van de raad (*)
9. Proces aanbesteding accountant (*)
10. Tussenrapportage 2019-3 (*)
11. Benoeming vertegenwoordigers GR’en (*)
12. Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 ‘nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster’
13. Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
14. Compensatie eigen risico chronisch zieken, collectieve zorgverzekering
15. Voorstel scenario’s doelgroepenvervoer
Besluitpunt:
16. Verwerving gronden De Danenberg
Hamerpunten:
17. Vaststellen bestemmingsplan Elst, Vierslag-Eiland
18. Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Bredestraat-Noord 6, Herveld’
19. Benoeming burgerlid GBO
20. Administratieve- en begrotingswijzigingen

*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst.1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststelling agenda
4
Spreekrecht publieke tribune (*)
*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst
5
Vaststelling besluitenlijst van 3 september 2019
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8
Evaluatie ‘Gast van de raad’ (*)
9
Proces aanbesteding accountant (*)
10.
Tussenrapportage 2019-3 (*)
11
Benoeming vertegenwoordigers GR'en (*)
Bespreekpunt
12.
Speerpunt 31 Uitvoeringsagenda 2018-2022 nieuwbouw van een zwembad en sportaccommodatie ter vervanging van De Helster
12.a
Amendement GroenLinks, PvdA, D66, CU Financiën zwembaden raad
Amendement wordt ingetrokken
12.b
Amendement GroenLinks, PvdA, D66, CU integrale zwembadvisie
Amendement wordt ingetrokken
12.c
Motie PdvA GL D66 CU agendapunt 12 Behoud zwembad Zetten
Motie wordt ingetrokken
12.d
Motie D66, BOB en PvdA sportbeleid
13.
Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
13.a
Amendement PvdA GL CU Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
13.b
Motie PvdA GL Omgevingsvisie Overbetuwe 2040
13.c
Motie GroenLinks PvdA Besluitvormingsproces omgevingsplan
13.d
Motie GroenLinks PvdA identiteit ruimtelijke ontwikkeling
13.e
Motie GroenLinks PvdA uitwerking omgevingsplan
14.
Compensatie eigen risico chronisch zieken, collectieve zorgverzekering
14.a
Amendement VVD en CDA compensatie eigenrisico
Amendement wordt ingetrokken
15.
Voorstel scenario’s doelgroepenvervoer
15.a
Amendement PvdA CU GBO scenario's doelgroepenvervoer
15.b
Amendement VVD en CDA doelgroepenvervoer
16.
Verwerving gronden de Danenberg
16.a
Motie BOB D66 Groenlinks verwerving gronden Danenberg
17
Vaststellen bestemmingsplan Elst, Vierslag-Eiland
18
Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Bredestraat-Noord 6, Herveld"
19
Benoeming burgerlid GBO
Hamerpunt
20
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerpunt
21
motie D66 BOB deursteek
Motie wordt ingetrokkenj
22
motie CDA VVD GBO D66 BOB slechte wegen buitengebied
Motie wordt aangehouden
23
Motie PvdA D66 gelijke stagevergoeding voor iedereen
24
Sluiting