link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 7 januari 2020

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Aanwijzing griffier en vervangend griffier (nav WNRA)
3. Vragenuur
4. Vaststelling agenda
5. Spreekrecht publieke tribune*
6. Vaststelling besluitenlijst van 03-12-2019
7. Ingekomen stukken en mededelingen
8. Verbonden partijen
9. Rekenkamerrapport ‘Onderzoek Sociaal Kernteams’
10. Normenkaders voor accountantscontrole 2019 en 2020*
11. Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe en 2. Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid
12. Bestemmingsplan "Buitengebied, Aamsepad 2, Elst"
13. Bestemmingsplan Elst, Over Betuwe College
14. Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
15. Fusie en gelijktijdige opheffing openbare basisschool De Klimboom in Heteren
16. Werkgeverstaken onder de WNRA
17. Administratieve- en begrotingswijzigingen

1
Opening
2
Aanwijzing griffier en vervangend griffier (nav WNRA)
3
Vragenuur
4
Vaststellen agenda
5
Spreekrecht publieke tribune*
*= Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst
6
Vaststelling besluitenlijst van 3 december 2019
7
Ingekomen stukken en mededelingen
8
Verbonden partijen
9
Rekenkamerrapport 'Onderzoek Sociaal Kernteams'
Bespreekstuk
9.a
20-01-07.09 Amendement VVD rekenkamercie sociaal kernteam
9.b
20-01-07.09 Motie GrL, PvdA en D66; Duidelijker toegangspoort naar geindiceerde hulpverlening
10
Normenkaders voor accountantscontrole 2019 en 2020
Bespreekstuk
11. .
1. Plussenbeleid niet-grondgebonden veehouderij Overbetuwe en 2. Paraplubestemmingsplan Plussenbeleid
Besluitstuk
12. .
Bestemmingsplan "Buitengebied, Aamsepad 2, Elst"
Besluitstuk
13. .
Bestemmingsplan Elst, Over Betuwe College
Besluitstuk
14.
Startnotitie Regionale Energie Strategie (RES)
Hamerstuk
15.
Fusie en gelijktijdige opheffing openbare basisschool De Klimboom in Heteren
Hamerstuk
16
Werkgeverstaken onder de WNRA
17
Administratieve- en begrotingswijzigingen
18
Sluiting