link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 6 februari 2019

Locatie: Elster Toren S02, gemeentehuis Elst
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter: dhr. J. Navis
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst incl. actiepunten 13 december 2018
Bijgevoegd:
- Besluitenlijst 13 december 2018
4
Memo portefeuillehouder - Toelichting op memo door portefeuillehouder
Bijgevoegd:
- Memo portefeuillehouder 1e opzet werkconferentie WDO
5
Thema’s definitief vaststellen
Verschil in thema’s tussen besluitenlijst en Memo
6
Planning - Toelichting op concept-planning - Definitieve datum vaststellen (+reservedatum)
Door ambtelijke organisatie wordt een concept planning opgesteld en deze wordt 6 februari gepresenteerd en toegelicht.
Hierin zal o.a. inzicht worden gegeven in definitieve datum vastleggen sprekers, communicatie, congres datum, vastleggen van accommodatie enz.
7
Samenwerking tussen leden WDO en Ambtelijke organisatie - Voorstel: per thema een koppel samenstellen
Vraag uit Memo
- Behoefte vanuit ambtelijke organisatie om een trekker / aanspreekpunt / sparringpartner vanuit het WDO te hebben voor de invulling van de thema’s
8
Doelgroep bepalen
Voor het bepalen van de locatie is het van belang te weten wat de omvang van de bijeenkomst is.
Doelgroep bepalen:
- Raadsleden
- Organisaties?
- Bedrijven?
- Inwoners?
- Op uitnodiging?
9
Wijze van uitwerking thema’s
Voor het uitnodigen van de sprekers / gastheren/-dames is het van belang te weten welke inhoud je aan de thema’s wilt geven.
Wil de raad meer op de inhoud kennis ophalen of wil de raad meer op proces geïnformeerd worden?
Dit kan per thema verschillen.

Wijze van uitwerking thema’s
- Per thema de richting bepalen
- Per thema voorstellen voor sprekers inbrengen
- Gastheer of gastvrouw voor het congres (opening, plenaire deel)

!!!Graag per fractie een voorstel voor sprekers inbrengen.
Hiernaast zal ook de ambtelijke organisatie met voorstellen komen.
10
Vormgeving sessies
Van belang is dat de resultaten voor iedereen inzichtelijk zijn.

Hierbij is het van belang goed voor ogen te hebben:
- Wat is het beoogde resultaat?
- Hoe wordt dit vastgelegd?

Vormgeving sessies
- Interactieve sessies
- Wie legt vast wat er wordt besproken
- Op welke wijze wordt een en ander vastgelegd
11
Budget
Bijgevoegd:
- Memo portefeuillehouder 1e opzet werkconferentie WDO
12
Rondvraag en sluiting