link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 17 april 2019

Locatie: Elster Toren S02, gemeentehuis Elst
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: dhr. J. Navis
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst incl. actiepunten 6 februari
Bijgevoegd:
- Concept-besluitenlijst 6 februari
4
Presentatie opzet werkconferentie duurzaamheid 21 juni door Arianne Hollander
5
Bespreken totaalopzet programma werkconferentie
6
Bespreken opzet en inhoud 5 deelsessies
7
Afspraken verdere uitwerking werkconferentie
8
Klimaatadaptatie van de Gelderland Academie
Bijgevoegd:
- Programma Klimaatadaptatie van de Gelderland Academie (betreft i.c. het programma van de gemeente Ede)

Tijdens een gezamenlijk treffen van de raden van Lingewaard en Overbetuwe op 20 februari is het voorstel gedaan om ook Lingewaard uit te nodigen voor de werkconferentie.
In plaats hiervan is het voorstel om na de zomer een aparte bijeenkomst te organiseren voor de beide raden over klimaatadaptatie van de Gelderland Academie.
Graag horen we of jullie dit ook een goed idee vinden zodat de griffie e.e.a. verder in gang kan zetten.

Klimaatadaptatie = het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten.
9
Rondvraag en sluiting