link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 8 september 2020

Locatie: V.07 RijnWaalzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. U kunt de vergadering wel rechtstreeks bekijken via onze live stream op www.raadoverbetuwe.nl.
We realiseren ons dat deze procedure afwijkt van de normale gang van zaken, maar rekenen op uw begrip.

1\. Opening
2\. Vragenuur
3\. Vaststelling agenda
4\. Benoeming burgerlid GBO\, mevrouw Huisman
5\. Spreekrecht publieke tribune\*
6\. Vaststelling besluitenlijst van 7 juli 2020
7\. Ingekomen stukken en mededelingen
8\. Verbonden partijen
9.Actieve informatieplicht door het college
10\. Opheffing van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven\*
11\. Regionale Energie Strategie \(RES\): Wensen en bedenkingen voorlopig concept\-bod
12\. Vervolg maatregelen COVID\-19\*
13\. Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2020\*
14\. Initiatiefvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020\*
15\. Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen\*
16\. Richtinggevende visie over interactie met de samenleving
17\. Rekenkamerrapport ‘Voorbij het opgavegericht werken’
18\. Jaarstukken 2019 en Conceptbegroting 2021 Veilig Thuis Gelderland Midden
19\. Vaststellen bestemmingsplan Oosterhout\, Rietgraaf 13
20\. Administratieve\- en begrotingswijzigingen
21\. Sluiting

1
Opening
2
Vragenuur
3
Vaststellen agenda
4
Benoeming burgerlid GBO, mevrouw Huisman
5
Spreekrecht publieke tribune*
\* Spreekrecht voor agendapunten die rechtstreeks op deze agenda zijn geplaatst
6
Vaststelling besluitenlijst van 7 juli 2020
7
Ingekomen stukken en mededelingen
8
Verbonden partijen
9
Actieve informatieplicht door het college
10.
Opheffing van de gemeenschappelijke regeling Presikhaaf Bedrijven*
Bespreekstuk
11.
Regionale Energie Strategie (RES): Wensen en bedenkingen voorlopig concept-bod
Bespreekstuk
Interactieve webversie: http://voorlopig-concept-bod.res-regioan.nl/
11.a
Amendement D66, Christenunie, PvdA, Groenlinks RES
Aangepast amendement: punten 2 en 6 worden er uit gehaald !
11.b
Motie BOB burgerparticipatie
12.
Vervolg maatregelen COVID-19*
Bespreekstuk
13.
Reglement van orde politieke avond gemeente Overbetuwe 2020*
Bespreekstuk
Agendapunt wordt aangehouden
14.
Initiatiefvoorstel Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2020*
Bespreekstuk

Agendapunt wordt aangehouden
15.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen*
Bespreekstuk
16.
Richtinggevende visie over interactie met de samenleving
Hamerstuk
17
Rekenkamerrapport ‘Voorbij het opgavegericht werken’
Hamerstuk
18
Jaarstukken 2019 en Conceptbegroting 2021 Veilig Thuis Gelderland Midden
Hamerstuk
19.
Vaststellen bestemmingsplan Oosterhout, Rietgraaf 13
Hamerstuk
20
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
21
Motie Werkgroep Invoering Omgevingswet
22
Sluiting