link naar deze pagina

Gemeenteraadsvergadering - 3 juni 2019

Locatie: VMBO Het Westeraam Elst, tijdelijke raadzaal
Aanvang: 21:00
Eindtijd: 22:30
Voorzitter: mevr. P. Hoytink-Roubos
Toelichting: 1. Opening
2. Vragenuur (LET op: Deadline vragenuur vragen is woensdag 29 mei 2019 voor 12.00 uur!)
3. Vaststelling agenda
4. Spreekrecht publieke tribune*
5. Vaststelling besluitenlijst van 07 mei 2019
6. Ingekomen stukken en mededelingen
7. Verbonden partijen
8. Jaarstukken 2018 en concept begroting 2020 Veilig Thuis Gelderland-Midden*
9. Vaststellen bestemmingsplan "Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)"
10. Zienswijze begroting 2020 en jaarrekening 2018 VGGM
11. MGR- gewijzigde begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023, uitvoeringsprogramma, uitvoeringsplan
12. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2019
13. Geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019
14. Zienswijze Concept-begroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2019 en jaarverslag
2018 Regio Arnhem-Nijmegen
15. Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019
16. Administratieve- en begrotingswijzigingen

1
Opening
2
Vragenuur
(LET op: ivm Hemelvaart is de deadline vragenuur vragen op woensdag 29 mei 2019 voor 12.00 uur!)
3
Vaststelling agenda
4
Spreekrecht publieke tribune (*)
5
Vaststelling besluitenlijst 7 mei 2019
6
Ingekomen stukken en mededelingen
7
Verbonden partijen
8.
Jaarstukken 2018 en concept begroting 2020 Veilig Thuis Gelderland-Midden
Bespreekstuk
9.
Vaststellen bestemmingsplan "Herveld, Hoofdstraat ongenummerd (tussen 71 en 85)"
Bespreekstuk
9.a
Motie VVD; behoud maatschappelijke zorgfunctie Hoge Hof Herveld
10.
Zienswijze begroting 2020 en Jaarrekening 2018 VGGM
Bespreekstuk
10.a
Amendement CDA; Zienswijze begroting 2020 VGGM en Jaarrekening VGGM 2018
11.
MGR- gewijzigde begroting 2019, meerjarenbegroting 2020-2023, uitvoeringsprogramma, uitvoeringsplan
Bespreekstuk
12. .
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe 2019
Hamerstuk
13.
Geactualiseerde grondexploitatie per 1-1-2019
Hamerstuk
14. .
Zienswijze Concept-begroting 2020 en voorlopige jaarrekening 2018 en jaarverslag 2018 Regio Arnhem-Nijmegen
Hamerstuk
15.
Meerjarenbegroting BVO-DRAN 2020-2023 en de gewijzigde begroting 2019
Hamerstuk
16
Administratieve- en begrotingswijzigingen
Hamerstuk
17
Sluiting.