link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 14 januari 2021

Locatie: Digitaal via Webex
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 22:00
Voorzitter:
Toelichting: **++Bijeenkomst raadswerkgroep Sociaal Domein++**

**Link naar opname**:
https://raadoverbetuwe.my.webex.com/raadoverbetuwe.my/ldr.php?RCID=65e6755f81c54937b77ed3ba3357f0d7
**Wachtwoord voor opname**:
85cTiYgN

Doel van de bijeenkomst is om zo veel mogelijk input op te halen over de ideeën die bij ons allemaal leven over wat we in onze rol van raad in de werkgroep kunnen gaan oppakken en de kaders waarbinnen we dat gaan doen. Als we dat helder hebben kunnen we daarna de onderwerpen die we in de werkgroep de komende tijd gaan behandelen benoemen en prioriteren.

We gaan dat doen met een methodiek die Gerdien aan jullie zal uitleggen aan het begin van de sessie. In principe hoef je dus niet meer voor te bereiden dan: het doornemen van de agenda, het nog een keer teruglezen van de motie en de bijlage met de afspraken over de werkgroep en alvast je gedachten laten gaan over invulling van de scope en doel van onze opdracht die in het kort hierop neer komt:
• werkgroep Sociaal Domein heeft de aandachtsgebieden Jeugdzorg, WMO en Participatiewet
• invulling doel van de werkgroep Sociaal Domein: Raad in staat stellen opdracht conform motie 20-18 uit te voeren (mede ihkv toezeggingen richting de provincie)

1. kaderstellende & controlerende rol uitvoeren
2. uitwerking van de wijze om #1 mogelijk te maken
3. toezien op realisering financiële & beleidskaders
4. uitwisselen informatie over ontwikkelingen sociale domein en impact daarvan
Algemene documenten:

1
Opening en mededelingen
2
Aanwijzen technisch voorzitter
3
Vaststellen agenda
4
Inhoudelijk deel
Inhoudelijk
1 tot 1:15 uur:
• een SWOT maken vanuit de rol van de Raad en doel van de werkgroep (brainstorm)
• bepalen van het onderwerp voor de volgende bijeenkomst
5
Procesmatig deel
Proces
25 min:
• rol- en taakverdeling: wie wil voorzitter zijn, wie agendacommissie of laten we deze taak rouleren, wie worden de vaste leden, ...
• welke avond/tijdstip is het meest geschikt om bij elkaar te komen
6
Afspraken vervolg overleg
Afspraken vervolg
20 min:
• uitwerken SWOT naar onderwerpen en lange termijnagenda
• voorbereiding 2e bijeenkomst
7
Rondvraag en sluiting