link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 20 januari 2022

Locatie: Via Webex
Aanvang: 20:00
Eindtijd: 21:31
Voorzitter: Gerdien Maaijen
Toelichting: **++Bijeenkomst raadswerkgroep Sociaal Domein++**

**Link naar opname:  https://raadoverbetuwe.my.webex.com/raadoverbetuwe.my/ldr.php?RCID=fa3dafaaf5ebd37eb75b792e763e0236**

**Wachtwoord vooropname:**
**EwpbmNf4**

**++Map documenten Sociaal Domein++**
**In iBabs is een map aangemaakt met documenten over sociaal domein. De documenten zijn gerangschikt op vergaderdata van de raadswerkgroep Sociaal Domein. Deze map is voor alle raads- en burgerleden toegankelijk.**
**Vindplaats: iBabs → Documenten → Raadswerkgroep Sociaal Domein (onder gedeelde folders)**
Algemene documenten:

1 20:00
Opening en mededelingen
2 20:01
Vaststellen agenda
3 20:02
Vaststellen besluitenlijst 1 december 2021
4 20:03
Evaluatie nav vooraf gedeelde input fracties & ter voorbereiding op initiatiefvoorstel
5 21:03
Aanpak & tijdslijnen initiatiefvoorstel
**Voorstel**:
\- agendering via normale vergadercyclus met voorbereidende vergadering
\- aanleveren griffie 30/03 → voorbereidende vergadering 10/05 → raad 25/05 \(eerder is mogelijk\, maar wordt niet realistisch geacht: aanleveren griffie 02/02 → voorbereidende vergadering 05/04 → raad 19/04\)
\- Mariel & Gerdien zijn bereid het voortouw te nemen met intentie tot een raadsbreed voorstel
\- tijdens het proces tot indienen worden leden van de raadswerkgroep meegenomen en in de gelegenheid gesteld om input te geven
\- waar mogelijk eventuele aanbevelingen uit het rekenkamerrapport sociaal domein meenemen in het initiatief voorstel
\- presidium verzoeken het rekenkamerrapport sociaal domein in de raad van 25/05 te agenderen ivm de samenhang het initiatiefvoorstel en om eventuele aanbevelingen indien gewenst via amendementen op te nemen in het initiatiefvoorstel mocht het rechtstreeks opnemen niet mogelijk zijn \(afhankelijk van tijdstip rapport irt tijdslijnen initiatiefvoorstel\)\.
6 21:13
Voorstel aanpak sociaal domein tussen verkiezingen en raad 25/05
**Doel**: tijd tot vaststelling initiatiefvoorstel zinvol gebruiken voor grip op sociaal domein
**Voorstel**: ambtelijke organisatie vragen om twee informatie bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld
\- technische uitleg over de jaar\- en/of kwartaalmonitors\, om nieuwe raadsleden op vlieghoogte te brengen en continue doorontwikkeling van de monitor te monitoren
\- kennismakingsbijeenkomst nieuwe raad en samenwerkende partners sociaal domein
\- andere suggesties
7 21:23
Planning en onderwerpen volgende bijeenkomst
Volgende bijeenkomst is op 16 februari 2022.
8 21:28
Rondvraag
9 21:30
Sluiting