link naar deze pagina

Raadswerkgroepen - 25 februari 2021

Locatie: via Webex
Aanvang: 19:30
Eindtijd: 21:30
Voorzitter: Dia Vennis
Toelichting: **++Bijeenkomst Raadswerkgroep Omgevingswet++**

**Link naar opname**:
https://raadoverbetuwe.my.webex.com/raadoverbetuwe.my/ldr.php?RCID=a87e103a3dce4df286bffcccdf06cac6
**Wachtwoord voor opname**:
gJXdmgc3

**++Nieuwe map documenten Omgevingswet++**
In iBabs is een nieuwe map aangemaakt met documenten over de Omgevingswet. De documenten zijn gerangschikt op vergaderdata van de raadswerkgroep Omgevingswet.
Deze map is voor alle raads- en burgerleden toegankelijk.
Vindplaats: iBabs → Documenten → Raadswerkgroep Omgevingswet (onder gedeelde folders).

1
Opening en mededelingen
++Mededelingen++
Op 10 maart staan de volgende documenten geagendeerd voor een voorbereidende vergadering:

* Ambitiebepaling implementatie Omgevingswet (bijgevoegd)
* Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie bij afwijkingen van het bestemmingsplan (bijgevoegd)
2
Vaststellen agenda
3
Vaststellen besluitenlijst 7 januari incl. actielijst
++Bijgevoegd++
Concept besluitenlijst van 7 januari 2021
4
Thema Participatiebeleid
++Bijgevoegd++
Memo participatiebeleid incl. huiswerkopdracht

++Doel++
Na de presentatie discussie over aanpak, proces en inhoud van het beleid.

Huiswerkvragen (voor een toelichting / verduidelijking op de vragen zie bijgevoegde memo);
1\. Er zijn diverse soorten participatieladders\. Waar moet die van Overbetuwe aan voldoen?
2\. Wanneer is participatie voor u voldoende vormgegeven door initiatiefnemers? Wanneer zou u als gemeente willen instappen?
3\. Heeft u er behoefte aan om uw visie op participatie verder aan te scherpen/ aan te vullen? Of is dit voldoende?
4\. Hoe zien wij onze rol als gemeente in relatie tot de initiatiefnemer en de inwoners van Overbetuwe? En hoe geven we daar invulling aan?
Hoe gaan we om met representatie en vertegenwoordiging van doelgroepen?
Hoe voorkomen we participatiemoeheid?
5\. Welke ideeën heeft u als raadsleden hierbij? Hoe kan participatie helpen bij boosheid en polarisatie? Hoe gaan we om met verontruste bewoners?
6\. Wat helpt bij het oefenen\, reflecteren en leren? Is er behoefte aan een lange termijn ontwikkelagenda?
5
Agendapunten volgende bijeenkomst op 24 maart 2021
Dit is een terugkerend agendapunt
6
Wvttk en rondvraag
7
Sluiting